Sinds de komst van de N57 zijn de verkeersintensiteiten, ook in Grijpskerke, toegenomen. De verwachting is dat deze intensiteiten ook de komende jaren verder groeien. De toename van het verkeer wordt door de inwoners als een groot punt van zorg gezien.

De route door Grijpskerke wordt veel gebruikt door toeristen en recreanten met een herkomst of bestemming aan de kust. Dit zorgt voor een piekbelasting van het wegennet in het recreatieseizoen. Omdat het seizoen steeds langer duurt, zien we ook de piekbelasting over een langere periode terugkomen.

Om te zorgen dat het wegennet in en om Grijpskerke geschikt is en blijft voor het verwerken van het verkeer, bestaat de behoefte aan een robuuste oplossing. Om tot deze oplossing te komen is een projectplan en programma van eisen opgesteld.

De belangrijkste redenen om het wegennet te verbeteren

 • Terug in balans brengen van de leefbaarheid in Grijpskerke;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijpskerke;
 • Verbeteren van de omgevingskwaliteit in Grijpskerke en directe omgeving;
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van het noordwesten van Walcheren.

Waar

Het projectgebied gaat om de bebouwde kom van de kern Grijpskerke en de directe omgeving daarvan. De Hondegemsweg, Schuitvlotstraat, Loodholseweg en Mariekerkseweg zijn als gebiedsontsluitingsweg (GOW-50) binnen de bebouwde kom aangeduid in het wegencategoriseringsplan en maken onderdeel uit van de doorgaande verkeersstructuur van en naar de Walcherse kust.

Als één van de mogelijke oplossingsrichtingen kan gedacht worden aan realisatie van een randweg/rondweg. Om die reden omvat het projectgebied ook het buitengebied rondom de kern. Het betekent voor het projectgebied in ieder geval dat we naast een gebied groter dan alleen de bebouwde kom ook te maken hebben met meerdere wegbeheerders dan alleen de gemeente Veere. Indien er maatregelen buiten de bebouwde kom worden genomen komen in principe wegbeheerders Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland binnen het projectgebied.

Voortgang en planning

Datums onder voorbehoud 

 1. Afgerond: 2017- Vaststelling Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan Veere (GVVP) door gemeenteraad

  GVVP vastgesteld door de raad. Hiermee wordt al voorzichtig voorgesorteerd op een rondweg rond Grijpskerke heen. 

 2. Afgerond: 2019 - Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren

  Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren door alle wegbeheerders op Walcheren.  Hiermee is een gewijzigde wegcategorisering vastgesteld, gebaseerd op twee hoofdprincipes:

  - Het autoverkeer zoveel als mogelijk bundelen op veilige stroomwegen (A58 en N57) en een aantal veilige gebiedsontsluitingswegen (GOW).

  - De kust zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand autoverkeer.

 3. Afgerond: December 2021 - Vaststelling Startnotitie

  Vaststelling Startnotitie door gemeenteraad.

 4. Afgerond: Januari 2023 - Bewonersbijeenkomst

  Bewonersbijeenkomst over plan van aanpak en programma van eisen (PvE).

 5. Nog te doen: Medio april 2023 - Participatie werkgroep korte termijn

  Start participatie werkgroep.

 6. Afgerond: 27 november - Verkeersvisie Domburg nog niet gereed voor besluitvorming

  Tijdens de commissievergadering van 27 november 2023 gaf de raad aan, dat de concept ‘Verkeersvisie Domburg’ nog niet klaar is voor besluitvorming. Deze visie is onderdeel van het grotere geheel van de Noordwestroute. Door een overzicht te krijgen van de benodigde acties in alle dorpskernen, kan de samenhang beter bewaard worden. Zo wordt bij de besluitvorming duidelijk, welke keuzes moeten worden gemaakt en kunnen we bij de uitvoering op de juiste wijze prioriteiten stellen. Het opgestelde plan van aanpak houdt hier rekening mee.

  Het college van B&W waardeert het participatieproces en de betrokkenheid van de participanten en inwoners enorm. Dit werd benadrukt door verschillende raadsleden tijdens de commissievergadering. Wij willen deze betrokkenheid graag in stand houden. De bestaande participatiegroepen blijven wij dan ook informeren over de vervolgstappen in het komende jaar.

 7. Afgerond: 14 december 2023 - Vaststelling Plan van aanpak “Noordwestroute”

  Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ‘Plan van aanpak Implementatie Mobiliteitsvisie Walcheren, Noordwestroutelink naar pdf bestand’.

 8. Momenteel bezig: Januari 2024 - Start Uitwerking Plan van aanpak “Noordwestroute”

  In januari gaan we het ‘Plan van aanpak implementatie Mobiliteitsvisie Walcheren’ verder uitwerken. Aan de hand van dit plan kunnen we u als bewoners en belanghebbenden duidelijk informeren over het vervolg proces en de participatiemogelijkheden. We laten dit aan u weten, zodra dit concreet is.

  De concept ‘verkeersvisie Domburg’ en de uitkomsten van de werkgroep ‘korte termijn maatregelen Grijpskerke’ zijn belangrijke bouwstenen waarmee we in januari verder gaan.

  De uitwerking van de noordwestroute, het organiseren van de gesprekken met alle betrokken dorpen en belanghebbenden en het uitsplitsen van maatregelen naar korte, middellange en lange termijn is een complex proces. We zullen dit zo zorgvuldig mogelijk doen.

  De gemeente kan en wil dit niet alleen doen. We zullen komend jaar dan ook een beroep op uw inzet en betrokkenheid, om te komen tot gezamenlijke oplossingen.
   

 9. Nog te doen: Voorstel GOW 30 Grijpskerke

  Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Veere is beschreven in het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan uit 2017). De evaluatie van het beleid gaf reden om de mogelijkheden van het invoeren van de wegcategorie GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg met maximum snelheid van 30 kilometer per uur) op een aantal wegen binnen de bebouwde kom in de gemeente Veere te bekijken.

  De doorgaande wegen worden op dit moment gebiedsontsluitingsweg genoemd. Op deze wegen geldt nu een maximumsnelheid van 50 km/u binnen de komgrens. Door de inrichting, omgeving en het gebruik van de weg, heeft de gemeente zich afgevraagd of een maximumsnelheid van 50 km/u hier(nog) passend is.

  Om de situatie met betrokkenen te bespreken is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft als doel om korte termijn maatregelen in Grijpskerke te bespreken. De wens tot het onderzoek of 50 km/u niet te hard is, is ook voortgekomen uit deze werkgroep korte termijn maatregelen Grijpskerke.

  De bijgevoegde conceptrapportage is door een extern verkeerskundig adviseur opgesteld. Er is goed gekeken naar de landelijke mogelijkheden en naar de specifieke situatie in Grijpskerke. Er komt een duidelijk advies uit naar voren welke wegdelen wel en niet geschikt zijn voor invoering GOW30.

  In de rapportage zijn globale voorstellen voor aanpassingen van komgrenzen en kruispunten opgenomen. Deze voorstellen moeten nog verder uitgewerkt worden. We doen dit de komende weken. Dit gebeurt op basis van de adviezen van de extern deskundige en de opmerkingen en suggesties die in de werkgroep gedaan zijn.

  Deze rapportage en de uitgewerkte korte termijn maatregelen willen we binnenkort met u bespreken in een openbare bijeenkomst. Pas daarna verwerken we alles tot een compleet plan en advies dat we ter besluitvorming kunnen voorleggen aan het college van B&W en informeren we de raad. U ontvangt komende week een brief met daarin een datum en locatie.

  De exacte datum volgt nog en zullen we ook hier op de website plaatsen.

  Documenten:
  Gebiedsontsluitingswegen 30 km/u in de gemeente Veerelink naar pdf bestand (5.869 KB)
  Raadsmemo Conceptrapportages GOW 30 onderzoeklink naar pdf bestand (74 KB)

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via mail naar verkeer@veere.nl.

Laatste nieuws