Sinds de komst van de N57 zijn de verkeersintensiteiten, ook in Grijpskerke, toegenomen. De verwachting is dat deze intensiteiten ook de komende jaren verder groeien. De toename van het verkeer wordt door de inwoners als een groot punt van zorg gezien.

De route door Grijpskerke wordt veel gebruikt door toeristen en recreanten met een herkomst of bestemming aan de kust. Dit zorgt voor een piekbelasting van het wegennet in het recreatieseizoen. Omdat het seizoen steeds langer duurt, zien we ook de piekbelasting over een langere periode terugkomen.

Om te zorgen dat het wegennet in en om Grijpskerke geschikt is en blijft voor het verwerken van het verkeer, bestaat de behoefte aan een robuuste oplossing. Om tot deze oplossing te komen is een projectplan en programma van eisen opgesteld.

De belangrijkste redenen om het wegennet te verbeteren

 • Terug in balans brengen van de leefbaarheid in Grijpskerke;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijpskerke;
 • Verbeteren van de omgevingskwaliteit in Grijpskerke en directe omgeving;
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van het noordwesten van Walcheren.

Waar

Het projectgebied gaat om de bebouwde kom van de kern Grijpskerke en de directe omgeving daarvan. De Hondegemsweg, Schuitvlotstraat, Loodholseweg en Mariekerkseweg zijn als gebiedsontsluitingsweg (GOW-50) binnen de bebouwde kom aangeduid in het wegencategoriseringsplan en maken onderdeel uit van de doorgaande verkeersstructuur van en naar de Walcherse kust.

Als één van de mogelijke oplossingsrichtingen kan gedacht worden aan realisatie van een randweg/rondweg. Om die reden omvat het projectgebied ook het buitengebied rondom de kern. Het betekent voor het projectgebied in ieder geval dat we naast een gebied groter dan alleen de bebouwde kom ook te maken hebben met meerdere wegbeheerders dan alleen de gemeente Veere. Indien er maatregelen buiten de bebouwde kom worden genomen komen in principe wegbeheerders Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland binnen het projectgebied.

Voortgang en planning

Datums onder voorbehoud 

 1. Afgerond: 2017- Vaststelling Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan Veere (GVVP) door gemeenteraad

  GVVP vastgesteld door de raad. Hiermee wordt al voorzichtig voorgesorteerd op een rondweg rond Grijpskerke heen. 

 2. Afgerond: 2019 - Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren

  Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren door alle wegbeheerders op Walcheren.  Hiermee is een gewijzigde wegcategorisering vastgesteld, gebaseerd op twee hoofdprincipes:

  - Het autoverkeer zoveel als mogelijk bundelen op veilige stroomwegen (A58 en N57) en een aantal veilige gebiedsontsluitingswegen (GOW).

  - De kust zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand autoverkeer.

 3. Afgerond: December 2021 - Vaststelling Startnotitie

  Vaststelling Startnotitie door gemeenteraad.

 4. Afgerond: Januari 2023 - Bewonersbijeenkomst

  Bewonersbijeenkomst over plan van aanpak en programma van eisen (PvE).

 5. Nog te doen: Medio april 2023 - Vaststelling programma van eisen (PvE)

  Vaststelling programma van eisen (PvE) door gemeenteraad.

 6. Nog te doen: Medio april 2023 - Start participatie werkgroep

  Start participatie werkgroep.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via mail naar verkeer@veere.nl.

Laatste nieuws