Ontwikkelkader verblijfsrecreatie

Ontwerp beleidsplan Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie fase 2

Het Ontwerp beleidsplan Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie fase 2 is te vinden op overheid.nl. Dit ontwerp ligt van 17 mei tot en met 28 juni ter inzage in het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via telefoonnummer (0118) 555 444 of mail naar gemeente@veere.nl.  

Indienen zienswijze

Iedereen kan in deze inzageperiode een inspraakreactie indienen over het ontwerp. Dat kan schriftelijk met vermelding van uw naam en adres en motivering. U kunt deze via email sturen naar gemeente@veere.nl of via post naar Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Deze inspraakreactie betrekken we bij het definitieve voorstel aan de gemeenteraad.

Ontwikkelkader verblijfsaccommodaties

De gemeente Veere stelt een ontwikkelkader op voor verblijfsaccommodaties. Verblijfsaccommodaties zijn locaties (plaatsen) waar je kan overnachten. Een  ontwikkelkader wil zeggen dat de gemeente bekijkt welke regels gaan gelden bij veranderingen. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een zomerwoning of het vernieuwen van een mini-camping.

De regels die in de toekomst gaan gelden, zijn voor heel de gemeente Veere en ze gaan voor iedereen gelden (voor ondernemers en inwoners).

Het ontwikkelkader verblijfsrecreatie zorgt ervoor dat iedereen die (nieuwe) plannen heeft voor verblijfsaccommodaties, weet aan welke regels je moet voldoen. Bijvoorbeeld regels op het gebied van duurzaamheid.

Waarom een ontwikkelkader?

Waarom gaat de gemeente regels opstellen voor verblijfsaccommodaties?

  • De gemeente Veere heeft eigen inwoners en veel gasten. Wij zien het als onze taak om te bewaken dat Veere een mooie gemeente blijft voor iedereen. Zowel voor inwoners als toeristen;
  • We willen graag iedereen die plannen heeft om verblijfsaccommodaties te (ver)bouwen, duidelijkheid geven of die plannen wel wenselijk en haalbaar zijn. Alle plannen moeten passen binnen de regels van de gemeente;
  • Elke gemeente legt vast wat er op een stuk grond wel of niet is toegestaan, bijvoorbeeld wonen of een hotel bouwen. Dit heet een bestemmingsplan. Soms is het nodig om het bestemmingsplan aan te passen voor nieuwe plannen. Het ontwikkelkader geeft aan wat er in het bestemmingsplan vastgelegd wordt voor verblijfsaccommodaties.

Hoe verloopt het proces?

Bij het opstellen van het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties zijn er 2 stappen gezet. De eerste stap is inmiddels afgerond.

Eerste stap

In de eerste stap is gekeken welke kant de gemeente op wil met verblijfsaccommodaties. De verschillende overnachtingsvormen zijn in kaart gebracht. Per overnachtingsvorm is bekeken welke regels er nu gelden. Voor sommige overnachtingsvormen zouden nieuwe regels welkom zijn. Aan de gemeenteraad is gevraagd wat ze willen bereiken met nieuwe regels en met welk doel.

Tweede stap

Op dit moment is de gemeente bezig met stap 2. Omdat de gemeente Veere het heel belangrijk vindt om te weten wat de inwoners en ondernemers van de nieuwe regels vinden, worden er gesprekken gevoerd. Er zijn onder meer al gesprekken gevoerd met ondernemers, stads- en dorpsraden. In die gesprekken kon iedereen aangeven welke ideeën ze zelf hebben.

Alle ideeën die tijdens gesprekken naar voren kwamen, zijn vertaald in mogelijkheden voor nieuwe regels. Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheden besproken. Ze hebben aangegeven welke regels zij de beste keuze zouden vinden voor nieuw beleid.

Op 14 november is de gemeente Veere in gesprek gegaan met ongeveer 450 inwoners en ondernemers om te horen wat ze van de plannen vinden.

Het doel bij alle gesprekken was om ervoor te zorgen dat de gemeente Veere een fijne plek is om te wonen, te ondernemen, te ontspannen of er te gast te zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie stap 2? U kunt voor vragen bij de gemeente Veere terecht bij Tomas Ooijevaar. U kunt een e-mail sturen naar ontwikkelkaderverblijfsrecreatie@veere.nl of bellen naar (0118) 555 444.

Laatste nieuws Ontwikkelkader verblijfsrecreatie