Wat is een ontwikkelkader?

Gemeente Veere is bezig met het ontwikkelen van een ontwikkelkader voor bestaande en nieuwe verblijfsrecreatie. Dit zijn regels waaraan nieuwe en uitbreidende verblijfsrecreatie moet voldoen. Het ontwikkelkader zorgt ervoor dat het voor de verblijfsrecreatie-ondernemer en ontwikkelaar duidelijk is of hun plan of initiatief haalbaar is. Het kader is ook leidend voor de gemeente om plannen te beoordelen op economische waarde en goede ruimtelijke ordening.

Waarom een ontwikkelkader?

  • Vanuit de gemeente Veere zetten we in op het bewaken van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid, tussen gasten en inwoners en tussen economie en landschap. Deze balans willen we bewaken door meer grip te krijgen op ontwikkeling in de verblijfsrecreatieve sector.
  • Het ontwikkelkader biedt handvatten bij het beoordelen van de mogelijkheden voor het wijzigen van bestemmingsplannen  of andere ruimtelijke besluiten bij nieuwe verblijfsrecreatieve initiatieven en uitbreidingen. Hierbij moet ook ruimte gegeven worden aan kwalitatieve ontwikkelingen die passen bij Veere.
  • Met dit ontwikkelkader krijgen verblijfsrecreatieondernemers en ontwikkelaars duidelijkheid over de haalbaarheid van hun plan/initiatief.

Hoe verloopt het proces?

Het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties wordt in twee fases gerealiseerd.

Fase 1

Sturen op balans en inspelen op kansen zijn de uitgangspunten. Deze worden uitgewerkt zodat er een beeld ontstaat welke richting de verblijfssector op zal gaan in de toekomst. Per subsector wordt vervolgens inzicht gegeven in de huidige groeimogelijkheden en in hoeverre de gemeente hier grip op heeft. Op basis hiervan wordt de Veerse gemeenteraad gevraagd om de regie te pakken en sturing te geven om de nieuwe ambitie via de ingezette koers te bereiken.

Bekijk hier het document Ontwikkelkader verblijfsaccommodatie Fase 1

Fase 2

In fase 2 worden de ingezette ontwikkelrichtingen verder uitgewerkt en wordt inzicht gegeven in een nieuwe manier van toetsen van initiatieven op het gebied van verblijfsaccommodaties om de gestelde ambitie te bereiken. Parallel hieraan starten we met de evaluatie van het beleid. En in de lijn van de omgevingswet wordt de nieuwe manier van het toetsen van initiatieven uitgewerkt en ingevoerd.

Bij het opstellen van dit ontwikkelkader vinden we het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging van ondernemers en inwoners, te spreken over de ontwikkelkansen, aandachtspunten en (on)mogelijkheden in de verblijfsrecreatieve sector. Dit doen we zowel met de brancheorganisaties, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen, individuele ondernemers en vertegenwoordiger van inwoners.

Wanneer halen we input op?

In de maand april, mei juni gaan we in gesprek met verschillende stakeholders om informatie op te halen. We gaan in gesprek met alle Veerse dorps- en stadsraden, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Ook hebben we een willekeurige selectie gemaakt van ondernemers die wij interviewen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2? U kunt contact opnemen met uw brancheorganisatie, ondernemersvereniging en/of dorps- of stadsraad. Ook kunt u bij de gemeente Veere vragen naar Tomas Ooijevaar. Dit kan telefonisch: (0118) 555 444 of via de mail: gemeente@veere.nl.

Laatste nieuws Ontwikkelkader verblijfsrecreatie