Goed bestuur is integer bestuur

Onze democratie kan niet zonder een integere overheid. Burgers moeten de overheid kunnen vertrouwen. Het is daarom belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn.

Binnen de gemeente Veere besteden wij veel aandacht aan integriteit. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau hebben wij een integriteitsbeleid. Het doel hiervan is ‘het bevorderen en waarborgen van openheid en transparantie in het openbaar bestuur door het bepalen van normen voor gedrag en handelen’. Het integriteitsbeleid gaat niet alleen om het opstellen en naleven van regels en voorschriften. Het gaat ook om bewustwording, gedrag en omgangsvormen.

Op deze pagina vindt u informatie over ons gevoerde integriteitsbeleid.

Wat bedoelen wij in de gemeente Veere met ‘integer handelen’?

Wij hebben een gedragscode waarin wij duidelijk maken wat integer handelen is en wat wel en niet toelaatbaar is. Wij hebben voor de volksvertegenwoordigers, de bestuurders en voor de ambtenaren een aparte gedragscode. Er gelden voor de 3 groepen namelijk verschillende wettelijke regels. Hieronder vindt u de gedragscodes:

Wat doen wij als wij (een vermoeden) van niet-integer handelen signaleren?

Deze processtappen kunt u terugvinden in het 'Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere'. Dit protocol geldt voor de bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Daarnaast hebben wij de ‘Regeling melden vermoeden misstand gemeente Veere 2019’. Hierin zijn de processtappen opgenomen bij een vermoeden van een misstand. Onder een misstand verstaan wij een situatie waarbij het maatschappelijke belang in het geding is vanwege:

 • Een schending van een wettelijke voorschrift;
 • Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
 • Een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
 • Een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
 • Een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen en nalaten.

Hoe geven wij uitvoering aan de gedragscodes?

In de gedragscodes maakten wij een aantal afspraken over openbaarmaking. Dit betreft onder andere de nevenwerkzaamheden van bestuurders, directieleden en afdelingshoofden. Wij maken de nevenwerkzaamheden openbaar via deze website.

De nevenwerkzaamheden van de gemeenteraad en het college B&W kunt u vinden via de pagina Bestuur
De nevenwerkzaamheden van de directie en afdelingshoofden staan in de tabellen hieronder.

Nevenwerkzaamheden gemeentesecretaris/algemeen directeur per juni 2023 
FunctieNaamNevenwerkzaamhedenBegindatum
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
(waarnemend)
E. Israël- 
Nevenwerkzaamheden managementteam per maart 2023
FunctieNaamNevenwerkzaamhedenBegindatum
Hoofd afdeling BedrijfsvoeringE. Leendertse
 • Voorzitter GMR, Primas Scholengroep
 • Lid MR, CBS 't Klinket 
 • 01-01-2024
 • 01-01-2024
Hoofd afdeling DienstverleningJ.C. Viergever--
Hoofd afdeling Maatschappelijke OntwikkelingM.C. de Kok
 • Hardlooptrainer, Focus Fit
 • Lid, GMR Stichting Omnis
 • 01-01-2020
 • 01-01-2020
Hoofd afdeling Openbare RuimteH.A. van de ZandeMede eigenaar landbouwbedrijf Maatschap van de Zande-Dekker, gevestigd op Schouwen-Duiveland01-09-2005
Hoofd afdeling Ruimtelijke OntwikkelingJ. PaardekooperEigenaar Paardekooper Juridische Dienstverlening BV30-11-2005
Hoofd afdeling Programma's en ProjectenJ. JoosseRecreatief verhuur zomerhuis24-03-2023

Hoe evalueren wij ons beleid?

Jaarlijks evalueren wij het integriteitsbeleid en verantwoorden wij ons hierover, zowel intern als extern. Dit doen wij in de vorm van een integriteitsrapportage. Wij geven inzicht in de uitgevoerde activiteiten, de stand van zaken en een doorkijk naar de ambities voor een volgend jaar. Hieronder vindt u de jaarrapportages voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Jaarrapportage bestuurlijke integriteit 

De jaarrapportage bestuurlijke integriteit gaat over het integriteitsbeleid van de politieke ambtsdragers van de gemeente Veere. Hiermee bedoelen we de burgemeester, wethouders, de raadsleden en de (burger)leden van de raadscommissies. In de jaarrapportage geven wij ook inzicht in het aantal meldingen en de opvolging hiervan.

Jaarrapportage 2019

In 2019 is 1 melding geweest waarbij de ‘puntjes op de i’ werden gezet in de afspraken met een politieke ambtsdrager. Er is geen integriteitsschending geconstateerd.

Jaarrapportage 2019 bestuurlijke integriteit (435 KB)

Jaarrapportage 2020 

In 2020 kregen wij 3 meldingen over politieke ambtsdragers. Er zijn geen integriteitschendingen geconstateerd. Eén melding was eind 2020 nog niet afgehandeld.

Jaarrapportage 2020 bestuurlijke integriteit (363 KB)

Jaarrapportage 2021

In 2021 kregen wij geen meldingen over politieke ambtsdragers. Eén melding uit 2020 handelden wij in 2021 af.

Jaarrapportage 2021 bestuurlijke integriteit (364 KB)

Jaarrapportage 2022

In 2022 behandelden wij 1 melding over een vermoeden van een integriteitsrisico/-schending. Daarnaast kwam er 1 signaal binnen die na beoordeling niet verder is behandeld. Er zijn geen integriteitsschendingen geconstateerd.

Jaarrapportage 2022 bestuurlijke integriteitlink naar pdf bestand (151 KB)

Jaarrapportage ambtelijke integriteit 

De jaarrapportage voor de ambtelijke organisatie betreft het integriteitsbeleid voor medewerkers van de gemeente Veere. Hiermee bedoelen we  een ambtenaar in dienst van de gemeente, of iemand die anderszins op basis van een arbeidsrelatie of als vrijwilliger voor de gemeente (tijdelijk) werkzaamheden verricht. In de jaarrapportage geven wij ook inzicht in het aantal meldingen/signalen en de opvolging hiervan.

Jaarrapportage 2019

Voor 2019 zijn er 3 meldingen geweest. Bij alle 3 de meldingen zijn er geen integriteitsschendingen geconstateerd. Wel hebben we met wederzijds goedkeuren afscheid van elkaar genomen.

Jaarrapportage 2019 ambtelijke integriteit (355 KB)

Jaarrapportage 2020 

In 2020 kregen wij geen integriteitsmeldingen over medewerkers van de gemeente Veere. 

Jaarrapportage 2020 ambtelijke integriteit (437 KB)

Jaarrapportage 2021

In 2021 is er 1 integriteitsmelding behandeld waarvan de behandeling doorloopt in 2022.

Jaarrapportage 2021 ambtelijke integriteit (208 KB)

Jaarrapportage 2022

In 2022 zijn er 2 meldingen behandeld waarbij 1 melding in 2021 is gedaan en in 2022 is afgehandeld. Er zijn geen integriteitsschendingen geconstateerd.

Jaarrapportage 2022 ambtelijke integriteit (228 KB)

Welke gegevens maken wij actief openbaar?

Overzicht neveninkomsten 2023 bestuurders

De Gemeentewet (artikel 41b lid 4 en artikel 67 lid 3) schrijft voor dat de inkomsten uit nevenfuncties van wethouders en burgemeester uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten openbaar worden gemaakt. Onderstaand overzicht voorziet hierin.

 

Overzicht van inkomsten uit nevenfuncties van bestuurders 2023
BestuurderInkomsten uit nevenfuncties gerelateerd aan het ambtInkomsten uit nevenfuncties niet-gerelateerd aan het ambtBetreffende nevenfuncties
Burgemeester R.J. (Rob) van der Zwaag tot 01-01-2023GeenGeenNiet van toepassing
Burgemeester Drs. F.J. (Frederiek) Schouwenaar per 02-02-2023Geen GeenNiet van toepassing
Burgemeester (wnd.) J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld vanaf 10-11-2023GeenGeenNiet van toepassing
Wethouder L.A. (René) de VisserGeenGeenNiet van toepassing
Wethouder J.Y.W. (Marcel) Steketee tot 12-09-2023GeenGeenNiet van toepassing
Wethouder J. (John) de Jonge per 14-12-2023GeenGeen Niet van toepassing
Wethouder E. (Bert) TukGeenGeenNiet van toepassing

Wethouder R. (Ruud) van Houten vervult zijn ambt in deeltijd en valt daarmee buiten de wettelijke verplichting om zijn neveninkomsten openbaar te maken.