Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze wet wordt geregeld welke informatie een bestuursorgaan openbaar moet maken. De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn. De Woo kent twee wijzen van openbaarmaking: passief (openbaarmaking op verzoek) en actief (openbaarmaking uit eigen beweging).  

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob, zodat de termijn met twee weken verkort wordt);
  • In de Woo zijn 17 categorieën van informatie aangewezen die bestuursorganen op termijn gefaseerd actief openbaar moeten maken. Het gaat daarbij om de volgende categorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en –verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen, klachten;
  • Persoonlijke beleidsopvattingen worden vaker openbaar.  

Zelf informatie opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Hieronder ziet u waar u welke informatie kunt vinden:

Woo-verzoeken

Woo-verzoeken

Druk op één van de onderstaande knoppen om Woo- of Wob-verzoeken te bekijken.

Woo-verzoeken 2024

Woo-verzoeken 2023

Wob-/Woo-verzoeken 2022

Wob-verzoeken 2021

Wob-verzoeken 2020

Wob-verzoeken 2019

Wob-verzoeken 2018

Meer informatie

Heeft u vragen over de Woo (Wet Open Overheid)? Stuur dan een mail naar contactpersoonwoo@veere.nl of neem contact met ons op via (0118) 555 444.

Let op: Woo-verzoeken kunnen alleen ingediend worden via mailadres gemeente@veere.nl of schriftelijk naar:

Gemeente Veere
T.a.v. afdeling Bedrijfsvoering/contactpersoon Woo
Traverse 1
4357 ET Domburg

Postbus 1000
4357 ZV Domburg