Hoe is de gemeente Veere georganiseerd?

De gemeente Veere maakt keuzes en voert op basis van deze besluiten allerlei taken uit voor haar inwoners. Dat gebeurt allemaal op uiteenlopende niveaus en door verschillende mensen in onze organisatie. Zo controleert de gemeenteraad het college van B&W, bepalen de burgemeester en de wethouders de politieke koers en voeren de afdelingen de werkzaamheden uit die daaruit voortkomen. In het onderstaande figuur ziet u hoe de gemeente Veere is georganiseerd.

Organogram

Programma's en Projecten

Steeds vaker hebben we als gemeente te maken met projecten en programma’s die de afdelingen, en soms zelfs de gemeente, overstijgen. Om die reden is het nieuwe organisatieonderdeel Programma’s en Projecten ontstaan. Binnen dit organisatieonderdeel worden programma’s en projecten belegd die een organisatie breed karakter hebben. Binnen dit organisatieonderdeel werken in ieder geval een manager en projectleiders. Vanuit de vakafdelingen worden zo nodig specialisten in het project betrokken op verzoek van de projectleiders. De projecten zijn divers en worden bepaald door de bestuurlijke opdrachtgevers en andere partners. Bij de afdeling programma's en projecten werken 4 medewerkers. 

Ruimtelijke Ontwikkeling

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van onze gemeente. Dat betekent dat hier ruimtelijke visies, gebiedsontwikkelingen en bouwplannen voorbereid en begeleid worden. Ook de ontwikkeling en het beheer van bestemmingsplannen gebeurt op deze afdeling. In onze gemeente is toerisme een belangrijk economisch onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan kamperen, kamerverhuur, toeristische evenementen en ontwikkelingen bij en op het strand. De medewerkers van grondzaken en het grondbedrijf bereiden de strategische aan- en verkopen van grond voor. Zij maken de overeenkomsten die met vastgoedontwikkelingen te maken hebben. Tot slot is ook het onderwerp duurzaamheid op deze afdeling gewaarborgd. De afdeling bestaat uit ongeveer 35 medewerkers verdeeld over de clusters: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Toerisme en recreatie en Economische ontwikkeling.

Openbare Ruimte

De afdeling Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van openbare ruimte en gemeentelijke accommodaties. De afdeling bestaat uit 3 clusters: accommodatiebeheer, voorbereiding en beheer en beheer en uitvoering. De cluster accommodatiebeheer houdt zich bezig met beheer en verhuur van sport- en welzijnsaccommodaties en het onderhoud van gemeentelijke accommodaties. De cluster voorbereiding en beheer is verantwoordelijk voor het maken van plannen voor onderhoud en renovatie aan de hand van beheerplannen. Hieruit blijkt welk onderhoud nodig is en hoeveel budget hiervoor beschikbaar is. Plannen worden uitgewerkt in tekeningen en bestek (een beschrijving voor een aannemer). Na uitbesteding houden zij ook toezicht op de uitvoering. Tot slot verlenen de medewerkers voorbereiding en beheer ook vergunningen voor aansluiting van de afvoer op het riool en het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels. De cluster beheer en uitvoering, ook wel bekend als de gemeentelijke buitendienst, richt zich op het onderhoud aan openbaar groen, duinovergangen, sportaccommodaties en straatmeubilair. De standplaats voor deze medewerkers is de gemeentewerf in Grijpskerke. Bij de afdeling Openbare Ruimte bestaat uit 80 medewerkers.

Maatschappelijke Ontwikkeling

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken. Hier wordt landelijk beleid naar gemeentelijk beleid vertaald in samenwerking met lokale maatschappelijke instellingen, organisaties en belangenverenigingen. Op de afdeling zijn diverse beleidsonderdelen belegd. Het cluster strategie & projecten houdt zich bezig met strategisch beleid en geeft dit vorm door middel van verschillende projecten. Onder het cluster samenleving vallen cultuur, onderwijs, onderwijshuisvesting en sport. Daarnaast wordt vanuit dit cluster uitvoering gegeven aan een groot deel van de subsidies die door onze gemeente verstrekt worden om onze beleidsdoelen te realiseren. Het cluster sociaal domein is beleidsverantwoordelijk voor onder andere de beleidsterreinen jeugd, gezondheid, preventie, werk & inkomen en het Wmo-beleid. Het cluster toegang voert een deel van dit beleid uit, namelijk de Jeugdwet en de Wmo.

Dienstverlening

Deze afdeling wordt ook wel de ‘winkel’ van de gemeente genoemd. De afdeling staat aan de voorkant van de gemeente. Hier worden bijvoorbeeld vergunningen verleend en paspoorten verstrekt. De afdeling bestaat uit vier clusters: de front- en backoffice, vergunningen, informatiebeheer en toezicht en handhaving. Bij de afdeling Dienstverlening werken 56 medewerkers.

Bedrijfsvoering

In de afdeling Bedrijfsvoering zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Denk bijvoorbeeld aan financiën, juridische zaken, P&O, ICT en communicatie, maar ook aan Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en onze bodes. Deze afdeling zorgt ervoor dat de rest van de organisatie, met name de vakafdelingen, optimaal kan functioneren. Dat doen de medewerkers bij deze afdeling door kaderstelling, advisering en ondersteuning. Bij de afdeling Bedrijfsvoering werken 73 medewerkers.