Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kampt al een hele tijd met enorme tekorten aan opvangplekken. De asielzoekerscentra zitten overvol. Landelijk is er hoge nood aan plekken voor volwassenen en jonge vluchtelingen. Als gemeente willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom heeft de gemeente Veere grond aangeboden aan het COA voor het realiseren van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Een opvang voor maximaal 50 kinderen voor een periode van maximaal 5 jaar. De gemeente wil op De Zandput in Serooskerke deze opvang gaan realiseren. 

Bewonersavonden

In oktober en november vonden drie bewonersavonden plaats voor de inwoners van Serooskerke. Tijdens de bewonersavonden waren de gemeente en (deels) het COA aanwezig om vragen te beantwoorden en reacties van inwoners van Serooskerke te horen. Veel opmerkingen en suggesties hebben we ontvangen. Ook via reactieformulieren en mails hebben we veel terug gehoord van de inwoners van Serooskerke. De opgehaalde reacties laten zich samenvatten tot de volgende punten:

 • Het aantal van maximaal 50 op te vangen jongeren wordt te hoog gevonden. Vooral in relatie tussen de grootte van het dorp en het huidige aantal jongeren uit Serooskerke in de leeftijd van 15 en 18 jaar. De leeftijd van de op te vangen alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
 • Bewoners geven aan open te staan voor de opvang van een kleinere groep jongeren of meerdere kleinere groepen. Hierbij is ook de optie genoemd om kleinere groepen jongeren te verdelen over meer kernen in de gemeente Veere.
 • Bewoners geven aan mee te willen werken en denken met het COA over de invulling van onder andere vrije tijd en stageplekken voor de op te vangen jongeren.
 • Er zijn veel zorgen over de bemensing vanuit het COA. Belangrijk dat in de voorbereidingsfase niet enkel aandacht is voor de ruimtelijke procedure en bouw, maar ook voor het regelen van personeel, ruimte in het onderwijs enzovoorts.
 • Er zijn veel vragen gesteld over de openbare veiligheid. Wat is de verantwoordelijkheid van gemeente, COA, politie en voogden bij grensoverschrijdend of illegaal gedrag?
 • Bewoners voelen zich overvallen door de boodschap en hadden graag een gemeente breed gesprek gevoerd om tot de beste locatie te komen. Er is nog geen duidelijkheid over de inrichting van de kavel. Zo zijn er vragen gesteld over de ontsluiting en zorgen geuit over de speeltuin en de bestaande bomen. Na een definitief Collegebesluit over de locatiekeuze, worden de gebruikelijke procedures gevolgd.
 • Bewoners vragen om harde afspraken over de termijn van de opvang, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en het aantal jongeren.
 • Er is onduidelijkheid over hoelang jongeren in een AMV locatie verblijven. Hier is, vanwege het grote aantal AMV’ers in Nederland, een groot verschil tussen de geplande periode en de praktijk. In de praktijk blijven jongeren namelijk veel langer op een AMV-locatie. Hierdoor zijn (onder andere) meer opvanglocaties nodig.

Bovenstaande punten zijn met de raadsleden gedeeld voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 november.

Vervolgproces

Het College heeft een voorgenomen besluit genomen over het realiseren van een AMV locatie in Serooskerke. In de raadsvergadering van 8 november jl. kon de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen uiten op dit voorgenomen besluit. De wensen en bedenkingen van de Raad en de reacties en opmerkingen van de inwoners van Serooskerke, neemt het college mee in onderzoeken die leiden tot een definitief Collegebesluit. Wanneer dit besluit genomen wordt, is op dit moment nog niet bekend. Na nemen van het besluit start het proces om te komen tot een inrichtingsplan, veiligheidsplan en andere afspraken. Bij de verdere invulling betrekken we de Raad, inwoners, de Dorpsraad en lokale partijen.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. In het overzicht van veelgestelde vragen hieronder vindt u al veel informatie.

Wat is AMV opvang?

AMV staat voor ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’. AMV opvang gaat om opvang van kinderen die zonder ouders zijn gevlucht of alleen in Nederland zijn aangekomen. Bij aankomst in Nederland worden zij in speciaal daarvoor ingerichte locaties opgevangen. 

Waarom AMV opvang in de gemeente Veere?

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kampt al een hele tijd met enorme tekorten aan opvangplekken. De asielzoekerscentra zitten overvol. Landelijk is er hoge nood aan plekken voor volwassen en jonge vluchtelingen. Als gemeente willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom heeft de gemeente het COA grond aangeboden voor het realiseren van AMV opvang. Een opvang voor maximaal 50 kinderen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Niet alleen Gemeente Veere neemt haar verantwoordelijkheid. In Zeeland werken de gemeenten samen aan de asielopvang. Zo hebben de gemeenten Terneuzen, Goes en Middelburg de realisatie van een AZC op zich genomen. De Zeeuwse gemeenten hebben een gezamenlijke opgave in de asielopvang. Over de opvang van asielzoekers, Oekraïners en statushouders zijn regionale afspraken gemaakt. Een van de opgaven is het opvangen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Door deze kinderen op te vangen in de gemeente Veere leveren we een bijdrage aan de oplossingen in Nederland. 
 

Hoe ziet het vervolgproces eruit?

Het College heeft een voorgenomen besluit genomen over het realiseren van een AMV locatie in Serooskerke. In de raadsvergadering van 8 november jl. kon de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen uiten op dit voorgenomen besluit. De wensen en bedenkingen van de Raad en de reacties en opmerkingen van de inwoners van Serooskerke, neemt het college mee bij het nemen van een definitief Collegebesluit. Wanneer dit besluit genomen wordt, is op dit moment nog niet bekend. Na nemen van het besluit start het proces om te komen tot een inrichtingsplan, veiligheidsplan en andere afspraken. Bij de verdere invulling betrekken we de Raad, inwoners, de Dorpsraad en lokale partijen.

Waar komt de opvang en waarom op deze locatie?

Voor een goede opvang van kinderen geldt een aantal randvoorwaarden:

 • Grond in eigendom van de gemeente;
 • Op korte termijn beschikbaar;
 • Locatie is geschikt voor units voor wonen, slapen, sanitair, kantoor, eten en buitenrecreatie;
 • Fietsafstand van internationale schakelklas, AZC en centrum van een stad;
 • In of vlakbij een bestaande woonwijk;
 • In de buurt van sportgelegenheid en een supermarkt.

Kijkend naar deze randvoorwaarden heeft de gemeente een afweging gemaakt en gekozen voor De Zandput in Serooskerke als toekomstige AMV locatie.

Kaartje locatie Zandput Serooskerke
Kaartje locatie Zandput Serooskerke
Bron: Google Maps

Hoe komen de woningen eruit te zien?

Op dit moment is dat nog niet bekend. De inwoners van Serooskerke worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. 

Tot wanneer is er AMV opvang in Serooskerke?

De opvanglocatie in Serooskerke is maximaal 5 jaar in gebruik. 

Wat betekent dit voor de woningbouwplannen voor dit gebied?

De gemeente Veere heeft een opgave om 852 woningen te bouwen verspreid over de 13 kernen. De Zandput in Serooskerke is eerder genoemd als locatie voor toekomstige woningbouwontwikkeling. Dit blijft zo. De locatie wordt voor 5 jaar beschikbaar gesteld aan het COA waarbij we, waar mogelijk, alvast voorbereiden op de realisatie van de beoogde woonwijk.

Wat betekent het voor de speel- en ontmoetingsplaats?

Op de Zandput kan een speel- en ontmoetingsplaats komen. De projectgroep die zich bezighoudt met de realisatie van deze speel- en ontmoetingsplaats kan gewoon hiermee verder gaan.

Wie gaat de opvang organiseren?

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het COA(externe link) biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Ook de AMV opvang in Serooskerke gaat het COA organiseren. Uiteraard gaat dit in nauw contact met de gemeente, inwoners en andere partijen. 

Wie betaalt de bouw van de opvang?

COA heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang. Dus ook voor de financiën.

Hoeveel kinderen worden er opgevangen?

Het gaat om maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar.

Wanneer komen de kinderen?

Dat is nu nog niet bekend. Op dit moment is enkel de locatie bekend. Alle onderzoeken, zoals ook gebruikelijk zijn bij een ander bouwproject, moeten nog worden uitgevoerd. Die fase van ontwerpen en onderzoeken start hierna.

Omdat de opvang maximaal 5 jaar in gebruik is, spreken we over tijdelijke bebouwing. Hierdoor zal het COA een aanvraag indienen bij de gemeente Veere. Als die vergunning afgegeven is, start de bouw. Er zal gebouwd worden met kant-en-klare woonunits.

Wie worden er opgevangen?

Het gaat om een groep van maximaal vijftig kinderen die zonder ouders zijn gevlucht of zonder ouders in Nederland aangekomen zijn. De kinderen zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Ze hebben veel meegemaakt en staan er alleen voor. De kinderen hebben (nog) geen verblijfsvergunning. Nederland kan kinderen (wettelijk) niet terugsturen. Daarom krijgen ze hier opvang, onderwijs en begeleiding gericht op hun toekomst in of buiten Nederland. Voordat zij naar Serooskerke komen, zijn zij eerst opgevangen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel waar zij zich hebben aangemeld na hun aankomst in Nederland.

Uit welk land komen de kinderen?

Op dit moment komen de meeste kinderen uit Syrië, Afghanistan, Iran, Sudan, Eritrea, Jemen.

Komen er later meer kinderen bij?

De locatie biedt ruimte voor maximaal 50 kinderen. Dit zullen niet altijd dezelfde kinderen zijn. Wanneer de kinderen 18 worden, een verblijfsstatus krijgen of herenigd kunnen worden met familie, verlaten zij de opvang. Het worden dus niet meer kinderen, maar er zit wel een doorstroom in.

Wat gebeurt er met de kinderen als ze meerderjarig zijn?

Als de kinderen 18 jaar worden, gaan ze weg uit de AMV opvang en kunnen zij zelfstandig wonen in een asielzoekerscentrum (AZC), het land van herkomst of in een woning in Nederland. Dit is een van de doelen van de begeleiding die de kinderen krijgen bij de AMV opvang. 

Hoe ziet de dag van de kinderen eruit?

De kinderen wonen op de opvang, gaan naar school en hebben continue begeleiding op de locatie. Specifiek voor deze groep minderjarigen worden verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere door organisaties en partijen uit onze gemeente. Ze leren onze normen en waarden en ze leren het dagelijkse leven in Nederland kennen. Bijvoorbeeld hoe het openbaar vervoer werkt en ze leren koken. Op de opvang leren ze om vanaf hun 18e jaar zelfstandig te wonen in een AZC, hun land van herkomst of in Nederland.

Gaan de kinderen naar school?

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet. Ook de kinderen die in Serooskerke worden opgevangen gaan daarom naar school. Zij gaan naar de internationale schakelklas en daarna naar het regulier onderwijs in Middelburg.

Hoe worden de kinderen begeleid?

Op de opvang biedt het COA individuele begeleiding, vrijetijdsactiviteiten en 24 uurs toezicht. De begeleiding wordt gedaan door COA-personeel dat 24 uur per dag, 7 dagen per week de kinderen begeleid. Alle kinderen hebben een mentor. De mentor leert de kinderen o.a. normen en waarden, hoe je voor jezelf moet zorgen en wat verantwoordelijkheden zijn. 

Mogen de kinderen zonder begeleiding de wijk in?

De kinderen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ze hebben dezelfde rechten als alle andere kinderen in Nederland. Ze zijn dus vrij om zelfstandig de buurt te verkennen, naar school of sport te gaan of met vrienden af te spreken. Wel krijgen ze uitleg over de waarden en (gedrags)normen in Nederland en leefregels voor binnen en buiten de locatie. Op de locatie is begeleiding voor de kinderen aanwezig.

Moeten de kinderen op een bepaalde tijd binnen zijn?

Er is geen ‘avondklok’ voor de kinderen. Wel is het zo dat kinderen die gewoon naar school gaan erop worden aangesproken als ze ’s avonds laat zonder duidelijke reden op pad zijn. Een van de doelen van begeleiding door het COA is het aanbrengen van structuur in hun levens en daar hoort een normaal dag- en nachtritme bij.

Aan welke regels moeten de kinderen zich houden?

Alle kinderen hebben twee keer per dag een meldplicht. Ze mogen geen overlast veroorzaken en vallen onder de leerplicht. Dit betekent dat ze overdag naar school gaan. Verder zijn er verplichte en vrijwillige activiteiten. Ook gelden er huisregels.

Wat kan ik merken van de komst van de kinderen?

Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen zijn opgevangen, blijkt dat de kinderen veel op de opvang en in de directe omgeving verblijven. De kinderen zijn vrij om hun omgeving te verkennen. Ze zullen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, een wandeling maken en winkels bezoeken.

Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de kinderen. Overdag gaan de kinderen naar school omdat ze allemaal leerplichtig zijn. Daarnaast organiseert het COA met hulp van lokale organisaties, verenigingen en vrijwilligers activiteiten voor de kinderen. Er is begeleiding aanwezig op de locatie: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. In de avond en nacht gaat het om zogeheten ‘wakkere diensten’ (medewerkers die dus niet zelf gaan slapen). Ook is er beveiliging aanwezig tijdens de nacht. Buiten de locatie is de politie verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde.

Als zich toch iets voordoet, met wie kunnen we contact opnemen?

Nadat de locatie geopend is, kan er 24 uur per dag contact opgenomen worden met een van de begeleiders op de opvang. Deze contactgegevens zullen we te zijner tijd met u delen. 

Kan ik straks helpen bij de opvang?

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Op de website van het COA(externe link) vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u algemene vragen over de opvang van asielzoekers? Neem dan contact op met de COA Informatielijn via 088 715 70 00 of per e-mail via info@coa.nl.

Vragen voor de gemeente Veere kunt u mailen naar amv@veere.nl. In de brief aan de inwoners van Serooskerke staat een onjuist e-mailadres. Onze excuses hiervoor.