Domburg is een bijzondere kustkern in Walcheren met een zeer grote aantrekkingskracht op binnen- en buitenlandse toeristen. Om Domburg nu en in de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar te houden, zijn maatregelen nodig op het gebied van verkeer en mobiliteit. Dit kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn op het gebied van infrastructuur, parkeren of de inrichting van de openbare ruimte. Samen met het Kenniscentrum voor Kusttoerisme en het onderzoeksbureau Goudappel gaat de gemeente Veere de mogelijke maatregelen onderzoeken.

De gemeente Veere vindt het erg belangrijk om input van inwoners, ondernemers en bezoekers van Domburg mee te nemen in dit proces. Daarom worden er een aantal participatiestappen uitgevoerd. De digitale vragenlijst is de eerste participatiestap. Daarna worden vier fysieke bijeenkomsten georganiseerd met een afvaardiging van belanghebbende partijen uit de omgeving.

De belangrijkste redenen om maatregelen te nemen

 • Terug in balans brengen van de leefbaarheid in Domburg;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid in Domburg;
 • Verbeteren van de omgevingskwaliteit in Domburg en directe omgeving;
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van het noordwesten van Walcheren.

Waar

Het projectgebied omvat de bebouwde kom van de kern Domburg en de directe omgeving daarvan. Indien er maatregelen buiten de bebouwde kom worden genomen komen in principe wegbeheerders waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland binnen het projectgebied.

Voortgang en planning

Datums onder voorbehoud 

 1. Afgerond: 2017- Vaststelling Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan Veere (GVVP) door gemeenteraad

  Hierin staat het verkeersbeleid voor de komende jaren. Een van de wensen is om de kernen aan de kust te ontlasten van doorgaand verkeer.

 2. Afgerond: 2019 - Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren

  Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren door alle wegbeheerders op Walcheren. Hiermee is een gewijzigde wegcategorisering vastgesteld, gebaseerd op twee hoofdprincipes:

  - Het autoverkeer zoveel als mogelijk bundelen op veilige stroomwegen (A58 en N57) en een aantal veilige gebiedsontsluitingswegen (GOW).

  - De kust zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand autoverkeer.

 3. Afgerond: December 2022 - Digitale Vragenlijst

  Er is een digitale vragenlijst verstuurd naar de inwoners.

 4. Afgerond: Februari 2023 - Eerste Participatieavond

  Op 7 februari 2023 vond de eerste participatieavond plaats.

 5. Afgerond: Maart 2023 - Tweede Participatieavond

  Op 2 maart 2023 vond de tweede participatieavond plaats.

 6. Afgerond: 25 april 2023 - Derde Participatieavond

  Op 25 april 2023 vond de derde participatieavond plaats.

 7. Afgerond: 30 Mei 2023 - Vierde Participatieavond

  Op dinsdag 30 mei 2023 is de vierde participatieavond.

 8. Afgerond: 2 november 2023 - Openbare bijeenkomst concept resultaat

  Hierbij bedanken wij iedereen die aanwezig was voor hun inbreng en vragen. De beantwoording van de vragen gesteld op 2 november staat onderaan deze pagina bij de bijlage 'QA Bijeenkomst 2 november 2023'. Deze bijlage wordt samen met het aangepast concept Rapport verkeervisie Domburg Concept 2.0 aangeboden aan B&W en de raad.

 9. Nog te doen: 14 december 2023 - Vaststelling Verkeersvisie Domburg/ Plan van aanpak Noordwestroute

  Begin 2024 start verdere uitwerkingen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via mail naar verkeer@veere.nl.

Laatste nieuws