Domburg is een bijzondere kustkern in Walcheren met een zeer grote aantrekkingskracht op binnen- en buitenlandse toeristen. Om Domburg nu en in de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar te houden, zijn maatregelen nodig op het gebied van verkeer en mobiliteit. Dit kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn op het gebied van infrastructuur, parkeren of de inrichting van de openbare ruimte. 

De gemeente Veere vindt het erg belangrijk om input van inwoners, ondernemers en bezoekers van Domburg mee te nemen in dit proces. In de trajecten uit 2022/2023 omtrent de concept Verkeersvisie Domburg en de herinrichting van de winkelstraat zijn al een aantal participatiestappen uitgevoerd. 

Deze werkwijze zetten we voort in de lopende trajecten.

Centrummaatregelen

Samen met verkeerskundige bureau Goudappel gaat de gemeente Veere in 2024 de mogelijke maatregelen onderzoeken in het centrumgebied onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar het instellen van venstertijden en omgang met parkeren op straat. 

GOW 30 Mezgerweg

In 2023/2023 is een onderzoek uitgevoerd naar instellen van de snelheid 30km/u op de Mezgerweg. In 2024 nemen we een verkeersbeleid om de GOW in te stellen op deze wegvakken. 

Wilt u meer lezen over de herinrichting van het centrumgebied Domburg, bekijk dan de pagina Domburg herinrichting centrumgebied

De belangrijkste redenen om maatregelen te nemen

 • Terug in balans brengen van de leefbaarheid in Domburg;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid in Domburg;
 • Verbeteren van de omgevingskwaliteit in Domburg en directe omgeving;
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van het noordwesten van Walcheren.

Waar

Het projectgebied omvat de bebouwde kom van de kern Domburg en de directe omgeving daarvan. Indien er maatregelen buiten de bebouwde kom worden genomen komen in principe wegbeheerders waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland binnen het projectgebied.

Voortgang en planning

Datums onder voorbehoud 

 1. Afgerond: 2017- Vaststelling Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan Veere (GVVP) door gemeenteraad

  Hierin staat het verkeersbeleid voor de komende jaren. Een van de wensen is om de kernen aan de kust te ontlasten van doorgaand verkeer.

 2. Afgerond: 2019 - Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren

  Vaststelling Mobiliteitsvisie Walcheren door alle wegbeheerders op Walcheren. Hiermee is een gewijzigde wegcategorisering vastgesteld, gebaseerd op twee hoofdprincipes:

  - Het autoverkeer zoveel als mogelijk bundelen op veilige stroomwegen (A58 en N57) en een aantal veilige gebiedsontsluitingswegen (GOW).

  - De kust zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand autoverkeer.

 3. Afgerond: December 2022 - Digitale Vragenlijst

  Er is een digitale vragenlijst verstuurd naar de inwoners.

 4. Afgerond: Februari 2023 - Eerste Participatieavond

  Op 7 februari 2023 vond de eerste participatieavond plaats.

 5. Afgerond: Maart 2023 - Tweede Participatieavond

  Op 2 maart 2023 vond de tweede participatieavond plaats.

 6. Afgerond: 25 april 2023 - Derde Participatieavond

  Op 25 april 2023 vond de derde participatieavond plaats.

 7. Afgerond: 30 Mei 2023 - Vierde Participatieavond

  Op dinsdag 30 mei 2023 is de vierde participatieavond.

 8. Afgerond: 2 november 2023 - Openbare bijeenkomst concept resultaat

  Hierbij bedanken wij iedereen die aanwezig was voor hun inbreng en vragen. De beantwoording van de vragen gesteld op 2 november staat onderaan deze pagina bij de bijlage 'QA Bijeenkomst 2 november 2023'. Deze bijlage wordt samen met het aangepast concept Rapport verkeersvisie Domburg Concept 2.0 aangeboden aan B&W en de raad.

 9. Afgerond: 27 november 2023 - Verkeersvisie Domburg nog niet gereed voor besluitvorming

  Tijdens de commissievergadering van 27 november 2023 gaf de raad aan, dat de concept ‘Verkeersvisie Domburg’ nog niet klaar is voor besluitvorming. Deze visie is onderdeel van het grotere geheel van de Noordwestroute. Door een overzicht te krijgen van de benodigde acties in alle dorpskernen, kan de samenhang beter bewaard worden. Zo wordt bij de besluitvorming duidelijk, welke keuzes moeten worden gemaakt en kunnen we bij de uitvoering op de juiste wijze prioriteiten stellen. Het opgestelde plan van aanpak houdt hier rekening mee. Het college van B&W waardeert het participatieproces en de betrokkenheid van de participanten en inwoners enorm. Dit werd benadrukt door verschillende raadsleden tijdens de commissievergadering. Wij willen deze betrokkenheid graag in stand houden. De bestaande participatiegroepen blijven wij dan ook informeren over de vervolgstappen in het komende jaar.

 10. Afgerond: 14 december 2023 - Vaststelling Plan van aanpak “Noordwestroute”

  Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ‘Plan van aanpak Implementatie Mobiliteitsvisie Walcheren, Noordwestroutelink naar pdf bestand’ .

 11. Momenteel bezig: Januari 2024 - Start Uitwerking Plan van aanpak “Noordwestroute”

  In januari gaan we het ‘Plan van aanpak implementatie Mobiliteitsvisie Walcheren’ verder uitwerken. Aan de hand van dit plan kunnen we u als bewoners en belanghebbenden duidelijk informeren over het vervolg proces en de participatiemogelijkheden. We laten dit aan u weten, zodra dit concreet is.

  De concept ‘verkeersvisie Domburg’ en de uitkomsten van de werkgroep ‘korte termijn maatregelen Grijpskerke’ zijn belangrijke bouwstenen waarmee we in januari verder gaan.

  De uitwerking van de noordwestroute, het organiseren van de gesprekken met alle betrokken dorpen en belanghebbenden en het uitsplitsen van maatregelen naar korte , middellange en lange termijn is een complex proces. We zullen dit zo zorgvuldig mogelijk doen.

  De gemeente kan en wil dit niet alleen doen. We zullen komend jaar dan ook een beroep op uw inzet en betrokkenheid, om te komen tot gezamenlijke oplossingen.
   

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via mail naar verkeer@veere.nl.

Laatste nieuws