We onderzoeken en beoordelen of ondersteuning vanuit de Wmo noodzakelijk is. Dit noemen we ook wel het Wmo-onderzoek.

Persoonlijk gesprek

Het Wmo-onderzoek is wettelijk verplicht. We voeren dan een persoonlijk gesprek met u. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats. Of op één van onze locaties. We maken hiervoor een afspraak. In het persoonlijk gesprek bespreken we uw ondersteuningsvraag. Na afloop maakt onze werknemer een verslag hiervan.

Crisissituatie

Is er crisis in uw leven of uw gezin? Bijvoorbeeld dat u onveilig bent? Dan is er geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt dan een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals begeleiding thuis of opvang elders. De gemeente start dan ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie. 

Gespreksonderwerpen tijdens het Wmo-onderzoek

Tijdens het gesprek bespreken we waar u hulp bij nodig heeft en wat u nog wel zelf kunt doen. Zelfredzaamheid betekent: hoe goed kunt u zelfstandig uw leven leiden? U kunt mogelijk het ene beter dan het andere. Onderstaande onderwerpen (levensgebieden) komen mogelijk aanbod tijdens het gesprek.  

 • Werk & dagbesteding: welke activiteiten doet u elke dag?
 • Financiën: we bespreken uw financiële situatie op hoofdlijnen.
 • Gezondheid lichamelijk: een ziekte of een lichamelijke beperking kan de oorzaak zijn dat u minder zelfredzaam bent.
 • Gezondheid psychisch: we vragen naar uw gevoelsleven en uw psychische/geestelijke gezondheid.
 • Huiselijke relaties: dit zijn mensen die bij u in huis wonen. Hoe is uw relatie met hen?
 • Huisvesting: we spreken over uw woonomgeving.
 • Justitie: bent u in contact geweest met politie of justitie?
 • Maatschappelijke participatie: bent u betrokken bij de buurt of wijk waar u woont?
 • Sociaal netwerk: met wie heeft u regelmatig contact?
 • Verslaving: is er sprake van verslaving?

Doelstellingen

We maken afspraken over de doelen die we willen bereiken met de ondersteuning.  

 • Wat is er nodig om uw doelen te behalen?
 • Welke acties kunt u zelf uitvoeren?
 • Welke hulpbronnen heeft u nodig om de gestelde doelen te behalen? Een voorbeeld van een hulpbron is een familielid of een zorgaanbieder. 
 • Binnen welke tijdsplanning willen we deze doelen behalen?

Hoe kan het sociale netwerk u ondersteunen?

De ondersteuning via de Wmo is aanvullend op wat u zelf nog kunt. Daarnaast vragen we op welke manier uw sociale netwerk hulp en ondersteuning kan bieden. Het kan zijn dat we inschatten dat er meer ondersteuning via het sociale netwerk mogelijk is, dan u zelf inschat. Soms plannen we dan een Familienetwerkberaad in. We vragen mensen die veel voor u betekenen bij elkaar in één overleg (beraad). Met elkaar bedenken we oplossingen voor uw hulpvraag. Soms is er meer mogelijk dan u zelf denkt. Uiteraard mag u ook zelf een netwerkberaad aanvragen voor uzelf of voor iemand in uw omgeving.

Lees meer over het familienetwerkberaad.

Neem iemand mee naar het gesprek

Vindt u het lastig om een gesprek te voeren over uw persoonlijke situatie? U mag altijd iemand vragen om hierbij aanwezig te zijn. Een familielid of een kennis. Heeft u niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Dan kunt u ook een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen via Welzijn Veere via 0118 583 687 en Maatschappelijk Werk Walcheren via 0118 448 844. Zij helpen u ook bij de voorbereiding van het gesprek. Een cliëntondersteuner mag ook tijdens het gesprek aanwezig zijn.

Wat is de volgende stap?

Na het persoonlijk gesprek maakt de medewerker hiervan een verslag. We noemen dit ook wel het Ondersteuningsplan. 
Ondersteuningsplan Wmo - Lees meer hierover in de volgende stap.

Vorige stap  Stappenplan Aanvraag Wmo Volgende stap