Noordwestroute

logo banner Noordwestroute

Een plan voor een bereikbare en leefbare Noordwestroute

Er speelt veel rond de verkeersstructuur in het noordwesten van Walcheren, oftewel de Noordwestroute. De leefbaarheid in de dorpen staat zwaar onder druk door overlast van doorgaand verkeer. Op dagen dat veel toeristen naar het gebied komen, neemt de verkeersdruk verder toe. Er is geen simpele oplossing voor handen. Het oplossen van een probleem in het ene dorp kan zorgen voor extra overlast in een ander dorp.

Een goede verkeersstructuur is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om bereikbaarheid, maar ook om onderwerpen zoals veiligheid, economie, natuur, landschap, milieu en cultuurhistorie. Al deze onderwerpen hebben met elkaar te maken. Daarom is het goed om een samenhangende oplossing voor de Noordwestroute te bedenken: een aantal maatregelen om de route veilig, bereikbaar en leefbaar te maken. Dit doen we graag samen met u!

Er moet nu iets gebeuren!

Daarom gaat gemeente Veere in 2024 een plan maken voor het verbeteren van de Noordwestroute. We gaan in gesprek met inwoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties om samen tot een gedragen oplossing te komen. Dit doen we op verschillende manieren. We gaan actief de dorpen in, zetten digitale vragenlijsten uit en gaan in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Focusgroepen

In de focusgroepen brengen we de kennis en expertise van onze bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bij elkaar. De focusgroepen gaan tijdens een aantal sessies aan de slag met een aantal thema’s en denken na over de probleemstelling (wat zijn de problemen en waarom) en mogelijke oplossingsrichtingen. Vervolgens dragen de focusgroepen hun bevindingen over aan het expertteam, dat de oplossingsrichtingen verder uitwerkt.

Alles over de Noordwestroute is ook te volgen op doemee.veere.nl.

Projectfasen

Bekijk hieronder de verschillende projectfasen.

2024 januari, februari, maart - Voorbereidingsfase

2024 maart, april - Start 1e bijeenkomst focusgroep

Wat zijn de focusgroepen?

In de focusgroepen brengen we de kennis en expertise van onze bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bij elkaar. Iedere focusgroep bestaat uit ongeveer 15 deelnemers. De focusgroepen gaan tijdens een aantal sessies aan de slag met een aantal thema’s en denken na over de probleemstelling en mogelijke oplossingsrichtingen. Vervolgens dragen de focusgroepen hun bevindingen en adviezen over aan het expertteam, dat de oplossingsrichtingen uitwerkt tot een mogelijke voorkeursvariant.

Overlegdata focusgroepen

27 maart, 16 april, 16 mei en 5 juni.

Uitkomsten presenteren

Op de openbare bijeenkomst op 26 juni zullen we de uitkomsten van deze focusgroepen presenteren.

Document

2024 april - 2e bijeenkomstfocusgroep 16 april

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst begon met een kennismakingsronde. Met de vraag welke organisatie, dorp of stad de deelnemers vertegenwoordigen, wat zij belangrijk vinden aan dit vraagstuk en waarom? Vervolgens werd stilgestaan bij wat er goed gaat en wat er beter kan op het gebied van mobiliteit (in relatie tot het thema van de focusgroep leefbaarheid, economie of landschap). Tot slot werd met elkaar de rode draad en de dilemma’s benoemd.

Tweede bijeenkomst

De tweede bijeenkomst begon met een toelichting op de verschillende doelgroepen die we kunnen onderscheiden: ieder met hun eigen mobiliteitsmotieven: de dagtoerist, de verblijfstoerist, een werkende inwoner, een gepensioneerde inwoner, een scholier en een agrariër. In drie groepen is nagedacht over het toekomstbeeld en mogelijke maatregelen om dat toekomstbeeld te bereiken.

U kunt over deze sessies alles teruglezen in het onderstaande participatielogboek.

Documenten

2024 mei - Denkt u mee over de Noordwestroute

We willen graag weten wat er volgens u goed gaat, wat er beter kan en welke ideeën of wensen u heeft. Het plan voor de noordwestroute bevat straks maatregelen voor een veilige, bereikbare en leefbare noordwestroute. Hiervoor heeft u via doemee.veere.nl een enquête kunnen invullen. Op 6 mei en 14 mei hebben wij in verschillende kernen de enquêtes ook uitgedeeld.

2024 mei - 3e focusgroep bijeenkomst 16 mei

Op dit moment zitten we in de fase van inventariseren, het aanscherpen van de probleemstelling en het in kaart brengen van mogelijke oplossingen. Daarvoor is op de focusgroep bijeenkomst van 16 mei een viertal scenario’s besproken. De presentatie kunt u hieronder vinden (20240516 Presentatie 3e focusgroep- scenario studie) . De uitkomst van het gesprek wordt volgende week geplaatst in het participatielogboek. Met de scenario’s brengen we op compacte wijze in beeld welke alternatieve maatregelen in de vorige bijeenkomst genoemd zijn. Het expertteam heeft deze bijeengebracht, geordend op basis van onderlinge samenhang, en verdeeld in een viertal hoofdscenario’s, als uitersten – ln alle hoeken van het speelveld.

Scenario's 

De scenario’s zijn opgebouwd vanuit 2 denkrichtingen:

  • Wat kunnen we bereiken wanneer we maximaal inzetten op fiets en openbaar vervoer?
  • Wat kunnen we bereiken wanneer we de routes beïnvloeden en nieuwe infrastructuur voor de auto aanleggen?

Binnen een scenario zijn (sub)varianten denkbaar, maar het gaat in deze fase om de wezenlijke verschillen tussen de scenario’s. De scenario’s vormen dus slechts een tussenproduct en hulpmiddel om te komen tot een helder inzicht in keuzemogelijkheden en maatregelen.

Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan, als ‘praatplaat’ zodat we voor- en nadelen van verschillende alternatieven scherper in beeld te krijgen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er uiteindelijk één van de scenario’s gekozen wordt. Zo werken we gezamenlijk toe naar een openbare bijeenkomst op 26 juni. Daarbij informeren we alle inwoners, ondernemers en overige belangstellenden over de dan verder uitgewerkte scenario's.

Pas na de zomer starten we de volgende fase waarin we kijken welke elementen uit de scenario’s we verder gaan uitwerken, en welke elementen afvallen. Ook kijken we dan naar welke elementen op korte en lange termijn gerealiseerd kunnen worden.

Lastige dilemma’s

We realiseren ons dat sommige voorgestelde maatregelen in een specifiek scenario gevoelig kunnen liggen bij personen die er direct door geraakt worden in hun belang of leefomgeving. De verkeersafwikkeling is een complex en gevoelig onderwerp. Er zijn tegenstrijdige belangen en echte dilemma’s.

Een oplossing op de ene locatie heeft effect op een andere plek. Veiligheid staat voorop, maar hoe weeg je het belang tussen een vlotte doorstroming en het voorkomen van overlast voor de omgeving?

En hoe stimuleer je dat mensen vaker kiezen voor alternatieven voor de auto of met de auto de route kiezen die de minste hinder oplevert voor de omgeving? Er is geen eenvoudige of ideale oplossing. Het zijn lastige keuzes waarbij we nu al weten dat we niet iedereen het naar de zin kunnen maken.

Daarom vinden we het belangrijk dat we een zo transparant mogelijk proces hebben en dat ook iedereen de tussenstap kan volgen via dit platform.

We waarderen dat er door de deelnemers goed wordt meegedacht , waarbij er ook met respect voor elkaar en tegenstrijdige belangen wordt omgegaan.

Vanaf 26 juni krijgt iedereen de mogelijkheid te reageren op deze tussenstap in het proces van de vier scenario’s.

Document

20240516 Presentatie 3e focusgroep- scenario studie Noordwestroute Walcherenlink naar pdf bestand (4.457 KB)
Participatie logboek Noordwestroute Walcheren versie mei 2024link naar pdf bestand (10.226 KB)

2024 juni - 4e focusgroep bijeenkomst 5 juni

Op 5 juni was de 4e focusgroep bijeenkomst. In deze bijeenkomst hebben wij de doorrekeningen van de 4 studie scenario’s gedeeld en de uitslag van de online enquête en de straatinterviews.

In groepen hebben we gekeken wat de meest kansrijke maatregelen zijn in de studie scenario’s. 

In de bijlagen kunt u hierover alles teruglezen.

Documenten

Presentatie 4e focusgroep Noordwestroute Walcherenlink naar pdf bestand (7.405 KB)
Participatie logboek Noordwestroute Walcheren versie juni 2024link naar pdf bestand (8.461 KB)

2024 juni - Uitnodiging openbare bijeenkomst

Denk mee!

Er speelt veel rond de verkeersstructuur in het noordwesten van Walcheren, oftewel de Noordwestroute. De leefbaarheid in de dorpen staat onder druk door overlast van doorgaand verkeer. De gemeente Veere wil een goede oplossing bedenken: maatregelen om de route veilig, bereikbaar en leefbaar te maken. Dit doen we graag samen met u! U bent daarom van harte uitgenodigd om onze ideeën voor de Noordwestroute te bekijken en uw mening te geven. 

Op doemee.veere.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp en kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Hier vindt u ook de exacte tijdstippen. U kunt zich aanmelden tot 26 juni op doemee.veere.nl!

We ontvangen u graag! 

Documenten

Uitnodiging Noordwestroute Walcheren link naar pdf bestand (6.708 KB)