Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden over het parkeerbeleidsplan. Bewoners en bedrijven in de vergunninghouderzone kunnen een
parkeervergunning aanvragen via de link op de pagina Parkeervergunning.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar parkeren@veere.nl.

FAQ Algemeen

1. Waarom voeren we betaald parkeren langs de kust in?

Op veel plaatsen moest er al betaald worden voor het parkeren van auto’s. We breiden dat nu uit langs de hele kust.

De dagtoerist betaalt door de parkeerbelasting ook een stukje mee aan de (toeristische) voorzieningen. Dat vinden we eerlijk, zij genieten immers ook van alles wat Veere te bieden heeft. En met betaald parkeren verbeteren we de leefbaarheid in de woonstraten, want er is dan minder overlast van zoekverkeer en parkerende dagtoeristen. Zo ontstaat er ‘lucht’ in de leefomgeving en hebben de inwoners voldoende plek om te parkeren.

Met de extra inkomsten van betaald parkeren houden we de voorzieningen op peil die nodig zijn en kunnen we investeren in een leefbare omgeving. Denk aan de verbetering van (parkeer) infrastructuur, het opspuiten van het strand, de verbetering van duinovergangen en het aanleggen van autoparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Zo houden we Veere aantrekkelijk.

2. Wanneer moeten inwoners wat doen?

De gemeente informeert de inwoners wanneer het nieuwe parkeerbeleid in hun kern wordt ingevoerd. En hoe de aanvraag voor een parkeervergunning enzovoort verloopt. Alle informatie over het aanvragen van een vergunning staat op de pagina Parkeervergunning

3. Wanneer gaat het nieuwe parkeerbeleid in?

De invoering van het parkeerbeleidsplan doen we in een aantal stappen. In het voorjaar 2021 wordt het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. In Domburg en Veere verdwijnt dan de vergunning vrij van kenteken. En de tarieven van de parkeerterreinen veranderen.

De enige kern waar in het voorjaar van 2021 volledig nieuw betaald parkeren wordt ingevoerd, inclusief vergunninghouder zone is Zoutelande. Zoutelande wordt dan in de hele kern vergunninghouders gebied, met uitzondering van de betaald parkeerterreinen.

De invoering in Vrouwenpolder, Dishoek, Westkapelle en Oostkapelle en eventuele extra kustparkeerterreinen volgt daarna. Dit heeft alles te maken met het zorgvuldig uitwerken van maatregelen.

Het invoeren van betaald parkeren is een ingewikkelde puzzel. Dat doen we niet alleen. We spreken met allerlei belanghebbenden om te komen tot maatwerkoplossingen voor aangedragen knelpunten. We voeren gesprekken met stads- en dorpsraden, ondernemersverenigingen, sportverenigingen, zorgverleners, kerken, supermarkten enzovoort.

4. Wat verandert er in Domburg en Veere?

In Domburg wordt de vergunninghouderzone uitgebreid tot de volledige bebouwde kom, omdat op de terreinen Traverse, Mezgerweg, Irma 1 en Irma 2 ook betaald parkeren wordt ingesteld. De uitbreiding van de vergunninghouderzone zorgt ervoor dat lang parkerende dagtoeristen niet kunnen uitwijken naar de woonwijken. In Veere komen er geen betaalde terreinen bij en ook wordt de vergunninghouderzone niet uitgebreid.

De belangrijkste veranderingen in Domburg en Veere zijn de hogere tarieven op de betaalde parkeerterreinen en het vervallen van de parkeervergunning vrij van kenteken.

5. Waar parkeren de klanten van mijn winkel?

Klanten uit uw eigen kern mogen overal parkeren waar dat is toegestaan, als zij beschikken over een bewonersvergunning. Voor klanten van buitenaf is het soms mogelijk om direct bij de winkel te parkeren, als daar betaald parkeren geldt; bij supermarkten is het eerste uur parkeren vaak vrijgesteld van parkeerbelasting. In andere gevallen moeten uw klanten van buitenaf soms een eindje lopen.

6. Waar kunnen leveranciers staan met laden en lossen?

Laden en lossen is overal toegestaan. Wel dienen de standaard verkeersregels (stopverbod, geen kruispunt blokkeren et cetera) in acht worden genomen.

7. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt?

Allereerst zorgt de gemeente ervoor dat de regels helder zijn met goede communicatie (website, verkeersborden). Daarnaast houden we de regels zo eenvoudig mogelijk. En natuurlijk houden we middels handhaving toezicht op de uiteindelijke naleving.

8. Niet handig met computer of smartphone?

Mensen die niet handig zijn met een computer of mobiele telefoon kunnen de parkeervergunning afhalen op het gemeentehuis. Hiervoor geldt een toeslag van € 5,- per vergunning. Voor hen zijn er ook (fysieke) kraskaarten voor visite beschikbaar.

9. Waar kan ik terecht als ik ideeën heb voor een parkeersituatie?

Meedenken stellen we altijd op prijs. Stuur gerust een mailtje naar parkeren@veere.nl.

10. Hoe zit het met de privacy?

Om te kunnen parkeren in de openbare ruimte van de kernen Veere, Domburg en Zoutelande is vanaf 1 april 2021 een parkeervergunning nodig. Het gaat om digitale vergunningen die op kenteken in een systeem staan. 

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Voor al onze producten en diensten voldoen wij aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zie hiervoor ook onze privacyverklaring.
Hieronder leest u hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens ten aanzien van parkeerproducten.

Parkeerbesluiten

De Gemeentewet geeft de gemeente de mogelijkheid om in het kader van de parkeerregulering een belastingverordening vast te stellen. Hiervoor is de Verordening Parkeerbelastingen Gemeente Veere 2021 vastgesteld. 
Voor de controle en handhaving van deze verordening is een systeem van betaald- en vergunning parkeren nodig. Dat is verder uitgewerkt in de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren en het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Gemeente Veere 2021. Voor het vergunning parkeren zijn de regels uit de Wegenverkeerswet van toepassing.

Noodzakelijke gegevens

Voor het betaald- en vergunning parkeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, we moeten immers weten welke voertuigen een parkeerrecht hebben voor het parkeren in het betreffende gebied. Een belangrijk uitgangspunt in de AVG is dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Voor het vergunning parkeren zijn naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer en geboortedatum minimaal nodig en daarnaast het kenteken van het voertuig. Verder worden in bepaalde gevallen aanvullende bewijsstukken gevraagd voor het vaststellen van het recht op een bijzondere vergunning (Accommodatie-app, Mantelzorg-app en WoonWerk-app).

Bewaartermijn van 90 dagen

Voor het betaald parkeren (op dit moment alleen parkeerterrein voetbalveld Zoutelande) en voor de Visite-app, de Mantelzorg-app en de Accommodatie-app worden alleen het kenteken en de tijdsduur dat er geparkeerd wordt geregistreerd. Samen vormt dat het parkeerrecht. Deze gegevens worden in de parkeervergunningenadministratie opgeslagen zodat controle op het rechtmatig parkeren mogelijk is. Deze gegevens worden 90 dagen bewaard en daarna worden de kentekens definitief geanonimiseerd. Deze termijn wordt gehanteerd i.v.m. de bewijslast bij boetes of naheffingsaanslagen en bij claims over onjuistheden in de afrekening van de parkeerkosten. Een termijn van 90 dagen wordt hiervoor als acceptabel beschouwd. Bezwarenprocedures zijn binnen die termijn behandeld en ook voor claims wordt deze termijn als voldoende geacht. Voor de vergunninghouders blijven de kentekens na het anonimiseren wel zichtbaar in de VisiteDag-app, de VisiteMinuut-app en de Accommodatie-app. De bewaartermijn van 90 dagen wordt nog geëvalueerd. Als het kan dan wordt deze termijn verkort. 
 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig en worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens in de parkeervergunningenadministratie.

Waar worden de gegevens opgeslagen

Voor de parkeervergunningenadministratie maken we gebruik van twee applicaties van Sigmax (de leverancier van de software); CityPermit voor het registreren van de parkeerrechten en CityControl voor toezicht op en handhaving van de parkeerrechten.
De parkeerrechten en de versleutelde kentekens worden geregistreerd in het Nationaal Parkeerregister (NPR). Het kenteken wordt versleuteld in het NPR opgeslagen, alleen de gemeente kent het echte kenteken. Bij de controle op straat wordt het NPR geraadpleegd. Als er geen parkeerrecht is geregistreerd krijgt de controleur daarvan een melding en wordt vervolgens het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geraadpleegd voor de eigenaargegevens en wordt het normale traject van naheffing of boete in gang gezet.
De gegevens over de bevraging in het NPR worden 24 uur bewaard als er wel een parkeerrecht is geregistreerd en 90 dagen als er geen parkeerrecht is geregistreerd en er een naheffing of boete wordt opgelegd.

 

11. Kenteken tijdelijk wijzigen?

Wanneer uw voertuig langere tijd in onderhoud of reparatie is kan het kenteken tijdelijk omgezet worden naar het kenteken van het vervangende voertuig. Na deze periode kunt u het kenteken weer laten omzetten naar het kenteken van uw eigen voertuig.

U kunt dit regelen door contact op te nemen via telefoonnummer (0118) 555 444.

Als de wijziging kort duurt dan kan het even praktisch zijn om het vervangende voertuig via de Visite-app te voorzien van een parkeerrecht.

Het verzoek tot het tijdelijk wijzigen van een kenteken op de hiervoor genoemde manier kunt u maximaal twee keer per jaar doen. De wijzigingen worden vastgelegd in het parkeervergunningensysteem.

12. Hoe maak ik een snelkoppeling naar de parkeer-apps op mijn apparaat?

De parkeer-apps zijn websites die gemaakt zijn voor gebruik op een mobiele telefoon of tablet. U kunt deze niet vinden in de App Store of Play Store. Hieronder vindt u hoe u de parkeer-apps op het startscherm van uw mobiele apparaten zet.

Mobiele apparaten

Website op Beginscherm iPhone/iPad zetten

 • Open de app waarmee u internet.
 • Open de site die op het Beginscherm moet komen.
 • Klik onderin op de Deelknop. Dat is het pictogram van een vierkant met het pijltje naar boven.
 • Klik op Zet op beginscherm.
 • U ziet de naam die op het beginscherm zal komen en het website-adres. Klik op de naam om die te veranderen, bijvoorbeeld als het een heel lange naam is.
 • Klik op Voeg toe.

De website staat tussen de apps op het Beginscherm.

Website op Startscherm Android-toestel zetten

 • Open de browser Chrome.
 • Ga naar de website die u op het Startscherm wilt plaatsen.
 • Klik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes.
 • Klik op Toevoegen aan startscherm.
 • Geef de site een herkenbare titel of laat de standaardbenaming staan.
 • Klik op Toevoegen en eventueel nogmaals op Toevoegen.

De site staat op het Startscherm van het toestel.

Computer of laptop

Snelkoppeling maken in Chrome

 • Start Chrome.
 • Open de website die u op het Bureaublad wilt plaatsen.
 • Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes.
 • Klik onder in het menu op Meer hulpprogramma's > Snelle link maken.
 • Klik op Maken.

De snelkoppeling staat op het bureaublad.

Snelkoppeling maken in Edge en Firefox

In Microsoft Edge en Firefox is het niet mogelijk om op het Bureaublad een snelkoppeling naar een website te plaatsen. Wel heeft Windows 10 hier een trucje voor.

 • Open de internetbrowser en ga naar de website die u op het Bureaublad wilt zetten.
 • Klik in de adresbalk.
 • Het website-adres heeft nu een blauwe achtergrond en is geselecteerd. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde website-adres.
 • Klik in het menu dat verschijnt op Kopiëren.
 • Ga naar het Bureaublad.
 • Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het Bureaublad.
 • Klik op Nieuw > Snelkoppeling.
 • Klik met de rechtermuisknop in het vak onder 'Geef de locatie van het item op'.
 • Klik op Plakken.
 • De URL staat in het veld. Klik op Volgende.
 • Typ een herkenbare naam voor de snelkoppeling.
 • Klik op Voltooien.

De snelkoppeling staat op het Bureaublad.

FAQ Parkeervergunningen

1. Hoeveel vergunningen krijg ik als inwoner? En wat kosten ze?

Betaald parkeren gaat hand in hand met het instellen van vergunninghouderzones binnen de bebouwde kom.

Inwoners van de vergunninghouderzone kunnen standaard maximaal twee bewonersvergunningen aanvragen. Deze staan altijd op kenteken. Per auto kan er 1 vergunning worden aangevraagd. De eerste bewonersvergunning is gratis, de eventuele tweede vergunning kost €40 per jaar. Met de bewonersvergunning mogen inwoners overal in de eigen kern parkeren, zowel in het vergunninghoudergebied als op de betaalde parkeerterreinen.

Voor visite is er de visite-app (lees hierover meer). En de dagtoeristen moeten terecht op de betaalde parkeerterreinen.

2. Is een parkeervergunning nodig bij parkeren op eigen terrein?

Er geldt geen betaald parkeren en er is geen parkeervergunning nodig voor parkeren op eigen terrein. Als u een extra in-/uitrit wilt maken vanaf uw eigen terrein naar de openbare weg, dan is er wel een inritvergunning nodig.

Als u een parkeervergunning aanvraagt (1e auto: gratis, 2e auto 40 euro per jaar) dan mag u met deze vergunning overal in uw kern gratis parkeren, zowel in het vergunninghoudergebied als op de betaalde terreinen. U kunt er als dus wel belang bij hebben om één of twee vergunningen aan te vragen. Dit kan vanaf 1 maart 2021.

3. Kan ik meer dan twee bewonersvergunningen krijgen?

Het college heeft de bevoegdheid om u een derde of zelfs vierde bewonersvergunning te verstrekken, als er nog genoeg plek is. Met die extra bewonersvergunningen mag u uitsluitend parkeren op een door het college aan te wijzen betaald parkeerterrein aan de rand van de kern. De eventuele derde bewonersvergunning kost €80 per jaar en de eventuele vierde vergunning €120 per jaar.

4. Waar moet visite van inwoners parkeren?

Inwoners kunnen voor het ontvangen van hun visite gebruik maken van twee apps:

 • VisiteMinuut-app waarmee u per minuut betaalt: de kosten per minuut zijn € 0,01 (€ 0,60 per uur). Als parkeren langer duurt dan 6 uur en 40 minuten is het voordeliger om voor een dagkaart te kiezen;
 • VisiteDag-app waarmee u per dag betaalt: de kosten zijn € 4,- per dag. Met een dagkaart heeft visite een parkeerrecht tot de volgende ochtend 09:00 uur op een betaald parkeerterrein of tot 00:00 uur in het vergunninghoudergebied.

Inwoners van de vergunninghouderzone kunnen per adres een VisiteMinuut-app en een VisiteDag-app aanvragen door in te loggen in het aanvraagsysteem. Zij kiezen dan voor de ‘Bezoekersvergunning’ en vinden daar de beide producten. Na toekenning van het parkeerproduct ontvangt de aanvrager per e-mail verdere informatie. Op beide apps kan ingelogd worden via https://parkeren.veere.nl/DVSPortal/

Op elk van beide Visite-apps kan voor maximaal € 300,- per jaar aan tegoed gestort worden. Door het kenteken van visite aan te melden, krijgt visite een parkeerrecht om overal binnen de kern te staan (zolang hun kenteken is geregistreerd in de app).

Als u aan het eind van het jaar tegoed over heeft, dan neemt u dit bedrag mee naar het volgende jaar.

De kraskaarten zoals die tot nu toe in Domburg en Veere in gebruik zijn worden vervangen door de Visite-app.

 

5. Waarom vervalt de vergunning vrij van kenteken?

De parkeervergunning vrij van kenteken was gevoelig voor misbruik. Bovendien moesten parkeercontroleurs altijd achter de voorruit van een auto kijken om te zien of die was voorzien van een (geldige) parkeerkaart. Vanaf 1 april 2021 kunnen de controleurs eenvoudig een kenteken scannen om vast te stellen of deze een geldige vergunning heeft of niet.

6. Wat doe ik met mijn oude kraskaarten?

Uw oude kraskaarten kunt u nog gebruiken totdat ze op zijn, of totdat het college besluit dat deze niet meer geldig zijn. Als dit laatste het geval is, wordt u daarover tijdig geïnformeerd en kunt u uw kraskaarten weer terug verkopen aan de gemeente Veere of bij laten schrijven op uw account op de visite-app.

7. Hoe regel ik voor mijn legale recreatieve verhuuraccommodatie het parkeren voor mijn gasten?

De eventuele parkeercapaciteit op eigen terrein dient zo goed mogelijk te worden benut. Als u echter voor het parkeren door uw gasten afhankelijk bent van de openbare ruimte, kunt u een account aanvragen op de Accommodatie-app. De parkeervergunning vrij van kenteken, de methode die we voorheen in Veere en Domburg gebruikten, is namelijk vervallen.

In de Accommodatie-app registreert u de kentekens van uw gasten, die daarmee een parkeerrecht krijgen. Het maximum aantal auto’s dat u gelijktijdig in de openbare ruimte wilt parkeren (en dus registreert in de app) is maatgevend voor de kosten van een account.

U komt in aanmerking voor de Accommodatie-app als u recreatief mag verhuren en dit al deed voor 1 februari 2019.

Bij het aanvragen van de Accommodatie-app wordt in de volgende situaties om bewijs gevraagd:

 • Recreatieve verhuur Domburgse zomerwoning: bewijs dat de aanvrager op hetzelfde adres staat ingeschreven als de betreffende Domburgse zomerwoning.
 • Recreatieve kamerverhuur: bewijs (een aanslag toeristenbelasting) dat al vóór 1 februari 2019 werd verhuurd. En een bewijs dat de aanvrager op datzelfde adres staat ingeschreven. In één document.
 • Recreatieve verhuur van een recreatiewoning: bewijs dat recreatief gebruik is toegestaan door het bestemmingsplan. U kunt de bestemming van het object controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Recreatieve verhuur van een tweede woning: bewijs dat de recreatieve verhuur is toegestaan door de gemeente of een van haar voorgangers met een vergunning. Heeft u dit bewijs niet? Dan mag u uw tweede woning niet verhuren. U kunt niet bij de gemeente zo’n bewijs alsnog aanvragen.

De kosten van de Accommodatie-app vindt u hieronder terug.

Type parkeervergunning

Specificatie

Tarief digitaal*

Accommodatie-app

Recht voor één auto

 € 150,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor twee auto's

€ 400,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor drie auto's*

€ 750,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor 4 auto's*

€ 1.200,00
Geldig op aangewezen locatie

 

Recht voor 5 auto's*

€ 500,00 per auto
Geldig op aangewezen locatie

 

Toeslag parkeerrecht op alle betaalde parkeerterreinen in de kern: 100%

 

*Uitsluitend relevant als het college besluit om méér dan het maximum van 2 voertuigen toe te kennen.

8. Ik ben mantelzorger. Moet ik betalen voor het parkeren?

Degene aan wie u mantelzorg verleent kan een account aanvragen op de Mantelzorg-app (€40 per jaar). Diegene moet kunnen aantonen dat hij/zij afhankelijk is van mantelzorg via een verklaring van een onafhankelijke arts. Deze verklaring voegt u in het aanvraagsysteem toe bij uw aanvraag. Met de Mantelzorg-app kan de ontvanger van mantelzorg het kenteken registreren van u als mantelzorger, waarmee u een parkeerrecht krijgt.

Bekijk op de website van de Rijksoverheid wanneer iemand een mantelzorger is.

9. Ik ben aangesloten bij een kerk. Moet ik tijdens kerkdiensten betalen voor het parkeren?

In uw woonkern kunt u met uw bewonersvergunning overal vrij parkeren. De kerk kan aan leden die buiten de kern wonen een vergunning vrij van kenteken verstrekken. De kerk kan deze aanvragen bij de gemeente via parkeren@veere.nl

10. Komen eigenaren van tweede woningen in aanmerking voor de Visite-app en de Accommodatie-app?

Eigenaren van tweede woningen komen niet in aanmerking voor de Visite-app. Om een account op de Visite-app aan te kunnen vragen, dient men woonachtig/ingeschreven te zijn in de kern waar de aanvraag voor geldt. Eigenaren van tweede woningen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij legaal recreatief mogen verhuren, kunnen in aanmerking komen voor de Accommodatie-app.

11. Gaan de kosten van een parkeervergunning jaarlijks omhoog?

Periodiek kan er een indexering plaatsvinden. In 2021 zijn de bewonersvergunningen even duur als in 2020.

12. Waarom vergunninghouderzone in de hele bebouwde kom van kustkernen?

Rondom betaald parkeerterreinen en vergunninghouderzones is vaak sprake van een “olievlekwerking”. Langparkeerders gaan steeds op zoek naar de rand van een zone om niet te hoeven betalen. Daarom worden de bebouwde kommen volledig vergunninghouderzone gemaakt (met uitzondering van Veere Buiten de Veste en Veere Zanddijk). Dan is er geen olievlekwerking mogelijk. Maar niet onbelangrijk: inwoners mogen met de (eerste en/of tweede) bewonersvergunning overal in de eigen kern gratis parkeren. Zowel in de vergunninghouderzone als op de betaalde parkeerterreinen.

13. Geldt de vergunninghouderzone ook in het weekend?

Ja. Het parkeren voor vergunninghouders geldt het jaar rond, 24 uur per dag.

14. Is met een gehandicaptenparkeerkaart een parkeervergunning nodig?

Nee, met een gehandicaptenparkeerkaart is geen parkeervergunning nodig. Voor meer achtergronden over dit onderwerp: https://www.veere.nl/gehandicaptenparkeerplaats.

15. Kun je met een parkeervergunning ook in andere kernen parkeren?

Met uw bewonersvergunning en bedrijfsvergunning mag u alleen parkeren in uw eigen kern. 

16. Jaarkaart betaald parkeren

Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Veerse kust gaan is een jaarkaart beschikbaar. Met deze jaarkaart kan dan geparkeerd worden op alle betaald parkeerterreinen uit de tariefzones D en E. Voorheen was deze kaart bekend als het jaarabonnement waterschapsterreinen.

Dit zijn alle betaalde terreinen buiten de bebouwde kom, enkele terreinen binnen Zoutelande en de Traverse en Mezgerweg in Domburg. De jaarkaart is door eenieder aan te vragen en kost € 100 per jaar.

De jaarkaart is kenteken gebonden en niet overdraagbaar naar een ander kenteken.

17. Gelden dezelfde betaald parkeerregels voor motoren?

Ja.

18. Is er een parkeervergunning nodig voor een aanhanger, camper en caravan?

Voor een aanhangwagen of caravan hoeft u geen parkeerbelasting te betalen en heeft u dus geen vergunning nodig. Een aanhangwagen of caravan mogen overigens niet langer dan 3 aaneengesloten dagen een parkeerplaats bezetten.

Een camper is een motorvoertuig en daarvoor moet u wél parkeerbelasting betalen. Dus voor een camper dient u een parkeervergunning aan te vragen als deze op de openbare weg staat, óf u parkeert deze tegen betaling. Let op: als uw camper hoger is dan 2,40 meter en/of langer dan 6 meter en/of zwaarder dan 2.800 kg dan mag deze alleen op speciale camperplaatsen worden geparkeerd!

19. Krijgen de betaald parkeerterreinen laadpalen?

Op termijn worden vrijwel alle parkeerterreinen voorzien van laadpalen. We volgen de ontwikkelingen omtrent elektrisch rijden. We voorzien dat de komende jaren de laadvraag toeneemt. Om dit in goede banen te leiden maken we hiervoor een plan.

20. Mag je gratis parkeren bij een openbare laadpaal?

Voor een geparkeerd elektrisch voertuig is binnen de vergunninghouder zone een parkeervergunning nodig. En op een betaald parkeerterrein betaalt u op een laadplek voor uw elektrische voertuig parkeerbelasting bij de parkeerautomaat. Bij een oplaadapparaat mag men staan zolang de auto oplaadt. Daarna moet men op een normale plaats gaan staan.

21. Hoeveel vergunningen krijg ik als ondernemer en wat kosten ze?

Een bedrijf gevestigd in de parkeervergunninghouderzone kan per adres maximaal twee bedrijfsvergunningen aanvragen.

De eerste bedrijfsvergunning kost € 95,00. De tweede bedrijfsvergunning kost 195,00.

22. Waar zijn de bedrijfsvergunningen geldig?

Bedrijfsvergunningen geven een parkeerrecht voor de parkeervergunninghouderzone en alle betaalde parkeerplaatsen in de kern waar het bedrijf is gevestigd.

23. Waar parkeert ons personeel?

Via de WoonWerk-app kan personeel parkeren op aangewezen locaties. In Domburg op de parkeerterreinen Traverse, Irma I en Irma II. In Veere op de parkeerterreinen Kanaalweg Westzijde en Mauritsbolwerk. In Zoutelande op de parkeerterreinen Het Kustlicht, Strand Zoutelande, Wulkpad en Duinweg (aan het einde).

 

Voor horeca personeel is er in het hoogseizoen (15  juni tot en met 15 september) een speciale parkeervergunning beschikbaar die alleen geldig is in bepaalde straten van het vergunninghouder gebied. Want de parkeerterreinen zijn op sommige dagen van het hoogseizoen vol.

Personeel dat na 13:00 uur aankomt mag parkeren in nader in de vergunning genoemde straten. Welke straten dat zijn wordt per horecagelegenheid bepaald om de parkeerdruk te spreiden.

De kosten zijn € 40,- per parkeervergunning. Deze vergunning is vrij van kenteken. Stuur voor het aanvragen van deze vergunning een e-mail aan parkeren@veere.nl.

 

24. Wat is de WoonWerk-app en wat zijn de kosten?

Werkgevers gevestigd in gereguleerd gebied kunnen de WoonWerk-app aanschaffen. In die app kan de werkgever het kenteken van de werknemer(s) registreren. Bij de aanvraag dient de werkgever te bepalen hoeveel kentekens van personeelsleden tegelijkertijd een parkeerrecht nodig hebben. Voor dat aantal kentekens neemt de werkgever de app af. De werkgever betaalt per kenteken dat tegelijkertijd geregistreerd kan worden € 40,00.

Voorbeeld: Een werkgever heeft 20 personeelsleden. Er werken maximaal 5 personeelsleden tegelijkertijd. De werkgever schaft de WoonWerk-app aan voor 5 kentekens. De werkgever betaalt 5 x € 40,- = € 200,-. De werkgever zorgt dat kentekens van werkende personeelsleden geregistreerd staan in de WoonWerk-app. Als een werknemer stopt met werken kan het kenteken uit de WoonWerk-app gehaald worden. In plaats daarvan kan het kenteken van een andere medewerker geregistreerd worden.

25. Wat is de Marktkoopliedenvergunning en wat zijn de kosten?

Marktkooplieden kunnen met deze parkeervergunning tijdens markten parkeren in de kern waar de markt plaatsvindt. De kosten van deze vergunning zijn € 40,-.

26. Krijgen eigenaren en huurders van slaapstrandhuisjes ook een parkeervergunning?

Als u aantoonbaar eigenaar bent van een slaapstrandhuisje of aantoonbaar een slaapstrandhuisje voor minimaal 1 jaar huurt, komt u in aanmerking voor de 1e (gratis) en 2e (€ 40,-) bewonersvergunning en voor de Accommodatie-app.

Voor het verkrijgen van deze parkeervergunningen kunt u een telefonische afspraak maken via (0118) 555 444. Mail voor de afspraak aan parkeren@veere.nl : een kopie van uw kentekenbewijs, een kopie van uw ID en een bewijs dat u eigenaar of huurder (met een jaarcontract) bent. Ook om hoeveel strandhuisjes het gaat.

Indien u de parkeervergunning(en) aanvraagt op het gemeentehuis, dan geldt een toeslag van € 5,- per vergunning. Voor een telefonische afspraak geldt geen toeslag.

27. Krijg ik als bewoner buitengebied een parkeerontheffing?

Bewoners van het buitengebied waarvan de woonplaats overeenkomt met die van de bebouwde kom, komen in aanmerking voor een RVV-verkeersontheffing. Zij dienen een gemotiveerd verzoek in te dienen waarin zij aangeven dat zij voor wat betreft hun sociale leven of voorzieningen volledig aangewezen zijn op het gereguleerde gebied.

Zij krijgen met deze ontheffing dezelfde mogelijkheden als een bewonersvergunning.

Een RVV-verkeersontheffing voor een gereguleerde kern kost in 2021 € 213,80 en is één jaar geldig. Per ontheffing kunt u maximaal 1 kenteken opgeven.

Stuur voor het aanvragen van een RVV-ontheffing een e-mail aan parkeren@veere.nl.

FAQ Betaald parkeren

1. Hebben de parkeerterreinen met betaald parkeren gehandicaptenparkeerplaatsen?

Ja zeker. Ook op de nieuwe terreinen houden we ons aan de landelijke richtlijn om twee gehandicaptenparkeerplaatsen te maken per vijftig standaard parkeerplaatsen. Deze gehandicaptenparkeerplaatsen zijn vaak direct gelegen bij de ingang. Mocht blijken dat er meer gehandicaptenparkeerplaatsen nodig zijn, dan zorgen wij dat die er komen. Mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart hoeven nergens parkeerbelasting te betalen.

2. Moeten sporters betalen voor parkeren bij de sportvereniging?

Sporten is goed voor de gezondheid en dat willen we stimuleren. In overleg met sportverenigingen hebben we waar nodig een maatwerkoplossing gevonden. De sportverenigingen hebben hier meer informatie over. 

3. Wat worden de parkeertarieven op de betaald parkeerterreinen?

Er zijn vijf verschillende tariefzones, A t/m E. Aan ieder betaald parkeerterrein is een tariefzone gekoppeld. Het goedkoopste tarief (E: €2,00 per uur) geldt meestal op strandparkeerterreinen buiten de bebouwde kom en op terreinen waar bezoekers bereid zijn een eindje te lopen. Het hoogste tarief (A: €5,20 per uur) geldt op terreinen waar we lang parkerende dagtoeristen willen weren. De overige tarieven zijn B (€3,20 per uur), C (€2,80 per uur) en D (€2,40 per uur). Met deze verschillende tarieven sturen we het parkeerverkeer zodanig dat we zoekverkeer op plekken waar dat tot overlast leidt, proberen te verminderen. Verder hopen we dat bezoekers ook de afweging maken om voor de fiets te kiezen.

De tarieven per parkeerterrein voor 2021 leest u in de tarieventabel.

4. Is 5,20 als toptarief niet gigantisch hoog?

Het parkeertarief van €5,20 per uur is een erg hoog tarief. We willen met dit tarief voorkomen dat op deze plaatsen lang parkerende dagtoeristen gaan staan. Het gaat om erg weinig terreinen, waar we uiteindelijk het betaald parkeren helemaal willen opheffen en omzetten naar parkeren voor vergunninghouders.

Uitzonderingen zijn de terreinen bij supermarkten. Daar geldt weliswaar een uurtarief van €5,20, maar parkeerders die korter dan een uur parkeren worden hier vrijgesteld van parkeerbelasting. Kortom, klanten van de supermarkt en van de andere winkels parkeren hier gratis.

5. Tot hoe laat geldt het betaald parkeren?

Als algemene regel geldt dat betaald parkeren van kracht is in het tijdvak 09-21 uur. In Zoutelande geldt buiten het hoogseizoen op enkele terreinen een tijdvak van 09-18 uur, wat te maken heeft met specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld sporters).

In de winter (november t/m februari) is het parkeren op de terreinen in de tariefzones C t/m E gratis. Omdat de kern Veere alleen de tariefzones A en B kent, is hier het parkeren ’s winters op het terrein Kanaalweg WZ/Mauritsbolwerk gratis.

6. Waar is gratis parkeren na 1 april nog mogelijk in Veere, Domburg en Zoutelande?

In Veere is het terrein aan de Veerseweg gratis en in Domburg het terrein bij de voetbalclub aan de Roosjesweg. In Zoutelande is er geen gratis parkeerterrein.

We zonderen overigens mensen met een gehandicaptenparkeerkaart uit. Zij hoeven nergens parkeerbelasting te betalen.

Inwoners mogen met de (eerste en/of tweede) bewonersvergunning overal in de eigen kern gratis parkeren. Zowel in de vergunninghouderzone als op de betaalde parkeerterreinen.

7. Waarom staan er in Zoutelande parkeerautomaten in het vergunninghoudergebied?

Deze parkeerautomaten zorgen ervoor dat het vergunninghoudergebied in Zoutelande is gefiscaliseerd*. Mensen die met hun voertuig geparkeerd staan in het vergunninghoudergebied kunnen bij de automaten een dagkaart kopen van € 50,-. Doen ze dat niet en hebben ze geen geldige vergunning? Dan krijgen ze een fiscale naheffing. De dure dagkaarten zorgen ervoor dat in de woonbuurten geen parkeeroverlast is.

Bezoekers en dagtoeristen kunnen voor het standaard uurtarief parkeren op de betaald parkeerterreinen

*De opbrengsten van het parkeerbeleid zijn voortaan een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat als u in dit vergunningengebied parkeert zonder ervoor te betalen, de boete naar de gemeente gaat en niet meer naar het Openbaar Ministerie.