Op deze pagina vindt u

  Op deze pagina vindt u informatie en regels over tweede woningen binnen en buiten het werkingsgebied Huisvestingsverordening. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over bepaalde termen of begrippen die we gebruiken.

  Tweede woning

  De afgelopen jaren is het aankopen van een tweede woning om vakanties of weekenden door te brengen ook financieel aantrekkelijk. Veel mensen hebben daarom een tweede woning in Veere gekocht.

  Woningen in de gemeente Veere zijn schaars. De vraag naar een passende woning is hoger dan het aanbod. Veel Veerse inwoners kunnen hierdoor geen passende woning in onze gemeente kopen. Deze disbalans wordt mede veroorzaakt door het hoog aantal bestaande tweede woningen maar ook door de nog altijd hoge vraag naar een tweede woning in de gemeente.

  Om de negatieve effecten van het tweede woningbezit te beperken werkt de gemeente Veere met een Huisvestingsverordening. Hierin regelt Gemeente Veere tegen welke voorwaarden én waar in de gemeente het gebruik van een huis als tweede woning is toegestaan. De inzet van een Huisvestingsverordening als juridisch sturingsinstrument is opgenomen in het Programma Wonen 2022-2027.

  Huisvestingsverordening 2023

  De gemeente Veere heeft een Huisvestingsverordening waarin regels over het gebruik van een woning als tweede woning zijn opgenomen. In de Huisvestingsverordening werkt gemeente Veere met werkingsgebieden. Dit zijn gebieden waar de regels uit de Huisvestingsverordening gelden.

  Heeft u een woning IN een van de werkingsgebieden dan moet u zich aan de regels uit de Huisvestingsverordening houden. Uw woning mag u alleen voor permanente bewoning gebruiken. U mag deze woning niet recreatief verhuren. Wanneer u uw woning tijdelijk niet als permanente woning kunt gebruiken dan bent u volgens onze Huisvestingsverordening verplicht een vergunning aan te vragen.

  Staat uw woning BUITEN het werkingsgebied dan mag u uw woning ook als tweede woning gebruiken. U mag deze woning niet recreatief verhuren.

  U kunt op de kaart van uw kern kijken of uw woning IN of BUITEN het werkingsgebied valt.

  Tijdelijke vergunning gebruik tweede woning aanvragen

  Nieuwe Huisvestingsverordening in twee stappen

  Een Huisvestingsverordening is maximaal vier jaar geldig. Is een verordening na vier jaar nog nodig dan  moet Gemeente Veere een nieuwe verordening in procedure brengen. De huidige verordening verloopt in juli 2023.

  Naast regels over tweede woningen kan de Gemeente Veere in de Huisvestingsverordening ook andere regels opnemen. U kunt dan denken aan regels over: woningtoewijzing, splitsen of samenvoegen van woningen en opkoopbescherming.
  Momenteel wordt onderzocht of het zinvol is om de Huisvestingsverordening aan te passen en/of uit te breiden. Bij het veranderen van bestaande regels of het toevoegen van nieuwe regels wordt niet over een nacht ijs gegaan. Dit proces wordt zorgvuldig en samen met belanghebbenden doorlopen. Dit kost tijd. Dit is verdeeld in twee stappen.
   

  1. Stap 1: Huisvestingsverordening 2023
    
  2. Stap 2: Herziening Huisvestingsverordening 2023

  Stap 1: Omwille van de tijd en het verlopen van de Huisvestingsverordening 2019 is de inhoud van de Huisvestingsverordening 2019 als basis genomen voor Huisvestingsverordening 2023. De inhoud én de kaarten van deze Huisvestingsverordening zijn nagenoeg aan elkaar gelijk.

  De Huisvestingsverordening 2023 is tijdens raadvergadering in juni vastgesteld. Herziening verwacht najaar 2023.  

  Stap 2:

  De beleidsdoelen van gemeente Veere zoals geformuleerd in het Programma Wonen 2022-2027 zijn uitgangspunt wanneer de diverse sturingsmogelijkheden van een huisvestingsverordening worden bekeken. Wat wilt de gemeente Veere bereiken of voorkomen? En welk instrument is hiervoor effectief?
  De keuzes die voor de herziening Huisvestingsverordening 2023 worden gemaakt en aan de gemeenteraad worden voorgelegd worden met cijfers en argumenten onderbouwen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de effecten van de keuzes op ander beleid, handhaving en worden de  juridische en financiële risico’s onderzocht.

  Wanneer de herziening Huisvestingsverordening 2023 erg afwijkt van de Huisvestingsverordening 2023 (stap 1) wordt meer tijd genomen voor participatie met belanghebbenden.
   

  Bestemmingsplan + en herziening Huisvestingsverordening 2023-2027

  Heeft u een tweede woning en heeft u een zienswijze ingediend op het concept Bestemmingsplan + dan wordt u in het voorjaar van 2023 uitgenodigd voor een bijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden op wijk of dorpsniveau georganiseerd.
  De Gemeente Veere bespreekt dan met u het voorgestelde Bestemmingsplan +.

  Uitleg van de begrippen

  Wilt u weten wat we precies bedoelen met begrippen zoals 'tweede woningen', 'bestemmingsplan', 'Huisvestingverordening', 'hoofdverblijf' en 'overgangsrecht'? Bekijk dan de pagina Uitleg van de begrippen.