Het programma wonen 2022-2027 van gemeente Veere is een verdiepend en actiegericht programma dat valt onder de Omgevingsvisie Veere 2047. In dit plan leest u de ambities, worden de belangrijkste woonvraagstukken die opgepakt moeten worden benoemd en worden prioriteiten gesteld. Maar net zo belangrijk in het Programma Wonen worden concrete acties en activiteiten benoemd die worden uitgevoerd om te komen tot betaalbaar en duurzaam wonen in vitale kernen. 

Wat wilt gemeente Veere bereiken? 

Sinds de wijziging van de Woningwet in 2021 zijn gemeenten verplicht hun volkshuisvestings- en woonbeleid vast te leggen in een woonvisie. Het Programma Wonen Veere 2022-2027 is de Veerse woonvisie. 

Een woonvisie heb je als gemeente nodig voor het maken van samenwerkings- en prestatieafspraken met woningcorporaties. Het vormt de basis voor het maken van samenwerkings- en prestatieafspraken met Zeeuwland en de Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ). 

De komende jaren geven we prioriteit aan realisatie van de volgende ambities: 

  • Opvoeren en versnellen van de nieuwbouwproductie van betaalbare woningen;
  • Versnelling van de energietransitie in de bestaande woningvoorraad;
  • Versterking van de vitaliteit en leefbaarheid van de stads- en dorpskernen; 
  • Organiseren van wonen met zorg.