We zijn zuinig op ons landschap, maar we willen ook een energieneutrale gemeente Veere zijn in 2050 en burgers en bedrijven mogelijkheden bieden om energieneutraal te worden. We bieden daarom beperkte mogelijkheden voor zonneparken op land. 

Criteria

De gemeenteraad stelde 10 februari 2022 beleid vast voor zonneparken. Een initiatief voor een zonnepark moet aan 10 criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een Omgevingsvergunning:

  1. Voldoet aan de provinciale verordening
  2. Geen mogelijkheden voor zonne-energie op daken (inspanningsverplichting)
  3. Niet op geschikte landbouwgrond of tijdelijk voor 25 jaar
  4. Geen schade aan landschappelijk kapitaal en landschappelijk ingepast 100%
  5. Lokaal eigendom
  6. Voorzien in lokale elektriciteitsbehoefte en niet voor commercieel gebruik
  7. Aantoonbaar draagvlak bij dorp of stad
  8. Voldoet aan regels omgevingsrecht
  9. Bij voorkeur combinatie van functies
  10. Meerwaarde voor biodiversiteit en natuur

Kijk onderaan deze pagina in het Beleidskader Zon op Land voor meer informatie en uitleg.

Initiatieven

Heeft u een initiatief voor een zonnepark dat naar verwachting past binnen de Provinciale Omgevingsverordening Zeeland en het Veerse beleidskader Zon op Land? Dan kunt u met de gemeente in overleg over uw plan. Kijk voor meer informatie op de pagina Vooroverleg.

Voorkeur voor zon op dak

In de gemeente Veere willen we zonnepanelen het liefst op daken. Zonnepanelen in de tuin voor eigen gebruik vallen onder de regels van het geldende bestemmingsplan.