Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze wet wordt geregeld welke informatie een bestuursorgaan openbaar moet maken. De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn. De Woo kent twee wijzen van openbaarmaking: passief (openbaarmaking op verzoek) en actief (openbaarmaking uit eigen beweging).  

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob, zodat de termijn met twee weken verkort wordt);
  • In de Woo zijn 11 categorieën van informatie aangewezen die bestuursorganen op termijn gefaseerd actief openbaar moeten maken. Het gaat daarbij om de volgende categorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en –verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen, klachten;
  • Persoonlijke beleidsopvattingen worden vaker openbaar.  

Oude Wob-verzoeken

Druk op de onderstaande knop om oude Wob-verzoeken te bekijken. 

Wob-verzoeken 2021