Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze wet wordt geregeld welke informatie een bestuursorgaan openbaar moet maken. De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn. De Woo kent twee wijzen van openbaarmaking: passief (openbaarmaking op verzoek) en actief (openbaarmaking uit eigen beweging).  

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob, zodat de termijn met twee weken verkort wordt);
  • In de Woo zijn 11 categorieën van informatie aangewezen die bestuursorganen op termijn gefaseerd actief openbaar moeten maken. Het gaat daarbij om de volgende categorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en –verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen, klachten;
  • Persoonlijke beleidsopvattingen worden vaker openbaar.  

Woo-verzoeken

Druk op de onderstaande knop om Woo-verzoeken te bekijken.

Woo-verzoeken 2023(externe link)

Oude Wob-verzoeken

Druk op de onderstaande knop om oude Wob-verzoeken te bekijken. 

Wob-verzoeken 2021

Contact

Heeft u vragen over de over de Woo (Wet Open Overheid)? Stuur dan een mail naar contactpersoonwoo@veere.nl.

Let op: Woo-verzoeken kunnen alleen ingediend worden via mailadres postkamer@veere.nl of schriftelijk naar:

Gemeente Veere
T.a.v. afdeling Bedrijfsvoering/contactpersoon Woo
Traverse 1
4357 ET Domburg

Postbus 1000
4357 ZV Domburg