We hebben de opgave om CO₂ te reduceren door te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen voor mobiliteit. De verwachting is
dat we gebruik gaan maken van elektrisch rijden en in sommige gevallen mogelijk waterstof. Daarnaast gaan we bij vervoer van gebruik naar
bezit; deelvervoer ontwikkelt verder. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de openbare ruimte, maar ook op parkeerbeleid en ondergronds
netwerk. Het realiseren van oplaadpunten en voorzieningen heeft de komende jaren een prioriteit.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer zorgden de afgelopen jaren voor ongeveer 32% van de CO₂-uitstoot in de gemeente Veere. De verwachting is dat de vraag
naar mobiliteit de komende jaren blijft toenemen.

Duurzaamheidsaspecten

Het thema mobiliteit kent verschillende duurzaamheidsaspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van (duurzaam) elektrisch
vervoer en het verduurzamen van mobiliteitsgedrag (stimuleren om te fietsen, autodelen, zuinige rijstijl, minder reizen, enzovoort). Als gemeente hebben wij directe invloed op het eigen wagenpark en doelgroepenvervoer.

Welzijn

Het verduurzamen van mobiliteit draagt ook bij aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Veere. Het thema hangt
nauw samen met de energietransitie en het behouden en verbeteren van de leefomgeving voor mens en natuur.

Doelstelling

Duurzame mobiliteit draagt bij aan een energieneutrale gemeente Veere in 2050

Subdoelen

o 2030 duurzame inkoop eigen wagenpark (lichte voertuigen emissieloos, zware
voertuigen zoveel mogelijk emissieloos)
o Duurzame inkoop doelgroepenvervoer (zoveel mogelijk emissieloos in 2025, uiterlijk
in 2030 zonder emissies)
o Uiterlijk 2030: emissieloos vervoer als voorwaarde bij inkoop van opdrachten
o Faciliteren van publieke laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen