Verschillende kernen in de gemeente Veere

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de maatschappelijke voorzieningen in Veere. Dit zijn bijvoorbeeld zwembaden, schoolgebouwen, dorpshuizen en sport- en gymzalen. Per kern brengen we deze gebouwen zoveel mogelijk onder één dak: een multifunctionele accommodatie (MFA). Dit is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor kaartspelers en sporters, voor schoolkinderen en gepensioneerden. Kortom, voor alle inwoners van het dorp. Dit zorgt voor verbinding en versterkt de leefbaarheid in onze kernen.

Duurzaam

Het samenbrengen van maatschappelijke gebouwen maakt de kernen ook aantrekkelijk voor nieuwe inwoners. We bouwen multifunctionele accommodaties duurzaam, circulair en waar mogelijk makkelijk te demonteren. Nieuwe gebouwen bouwen we volgens de ENG-norm (energieneutraal gebouw).

Zorgvuldige voorbereiding

Sommige maatschappelijke voorzieningen hebben achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, verbouwen en vernieuwen kost heel veel geld. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor.

Twee fasen

De investeringen in het verbeteren van de maatschappelijke voorzieningen zijn zo omvangrijk dat niet alles tegelijk kan. Daarom is er een knip gemaakt in 2 fasen. In de eerste fase zijn de volgende 4 kernen aan de beurt: Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

Projectplannen

In november 2021 heeft de gemeenteraad van Veere ingestemd met de begroting. Dit was het startsein om in overleg met inwoners, (sport)verenigingen, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden programma’s van eisen per kern op te stellen. Deze programma’s zijn verwerkt in projectplannen. De uitwerking hiervan is inmiddels gestart. Ook tijdens de uitwerking tot ontwerpen worden bovengenoemde partijen betrokken.

Planning

In 2023 worden de verbeteringen aan maatschappelijke voorzieningen in enkele kernen afgerond. Ook worden de voorbereidingen voor verbeteringen in andere kernen gestart.

Aagtekerke

Maandag 20 november 2023 is Amicitia in Aagtekerke geopend. Amicitia is de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Agathastraat in Aagtekerke.

Met de nieuwe MFA brengt de gemeente Veere zoveel mogelijk maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke bij elkaar. Het multifunctionele gebouw omvat een  gymzaal, dorpshuis- en gezondheidsfunctie. De nieuwe accommodatie is bijna energieneutraal (BENG) en heeft geen gasaansluiting. De speeltuin van het Dorpsplein/Bouwluststraat in Aagtekerke is verplaatst en ligt nu naast Amicitia. Op de vrijgekomen locatie van de gymzaal en de speeltuin komen nieuwe woningen.

ontwerp mfa Aagtekerke
Ontwerp MFA Aagtekerke

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke? Neem dan contact op met Rob Wouters, projectleider gemeente Veere. U kunt Rob Wouters bereiken via mail r.wouters@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 225

Oostkapelle

Nieuwe multifunctionele accommodatie / Kindcentrum

Vlakbij De Halve Maan gaan we een nieuwe multifunctionele accommodatie bouwen. Hierin brengen we basisschool De Lispeltuut, de Eben-Haëzerschool, de Kinderopvang (KOW) en het consultatiebureau (GGD Zeeland) samen onder één dak. Een deel van de velden op sportpark Duinhelm wordt gerenoveerd en de infrastructuur nabij De Halve Maan wordt aangepast. Dit totale  programma geeft richting aan het gewenste ontwerp van de nieuwbouw en het inrichtingsontwerp voor de omgeving. In 2023 en 2024 vindt de uitwerking hiervan plaats.

Informatieavonden

Op donderdag 22 februari 2024 was er een vierde informatieavond over de bouw van het Kindcentrum. Tijdens deze avond is er een update gegeven worden over de huidige stand van zaken en is het voorlopig ontwerp en opzet van de buitenruimte(s) met de omwonenden afstemt. 

Benieuwd naar het verslag van de informatieavonden? U kunt deze lezen op de pagina's:

Renovatie Halve Maan

In Oostkapelle hebben we sporthal De Halve Maan en het bijbehorende dorpshuis gerenoveerd. Het gebouw heeft een verbeterde uitstraling gekregen en is als bijna energieneutraal gebouw (BENG) uitgevoerd. De huurders en gebruikers van de sporthal en het dorpshuis waren nauw betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe plan. De renovatie is begin december 2022 opgeleverd en in januari feestelijk geopend. Daarmee kunnen alle inwoners van Oostkapelle weer volop gebruikmaken van deze mooie vernieuwde accommodatie.

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Oostkapelle? Neem dan contact op met Frank Somers, projectleider gemeente Veere. U kunt Frank Somers bereiken via mail f.somers@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 327.

Serooskerke

Luchtfoto Serooskerke

Zwembad De Goudvijver in Serooskerke heeft recent een nieuw entree- en kleedgebouw en een (gedeeltelijk) nieuwe pompinstallatie gekregen. Daarnaast is het nieuwe gebouw voorzien van een mindervaliden toilet, kleedruimte en een tillift.

Serooskerke Oost

In Serooskerke Oost komt een maatschappelijke accommodatie (MFA). Hierin worden een nieuwe school, een gymzaal, kinderopvang en een zorgfunctie gerealiseerd. Zo brengen we zorg, onderwijs en sport dichter bij elkaar. We houden ook rekening met het verplaatsen van de fysiotherapie en fitness De Driehoek naar Serooskerke Oost. Samen met de belanghebbenden stellen we in de komende maanden een programma van eisen (PvE) en een ontwerp voor de nieuwe MFA op. Daarnaast wordt er rekening gehouden met reguliere woningbouw en zorgwoningen.

Documenten

Bekijk hier het Stedenbouwkundig plan Serooskerke Oostlink naar pdf bestand en het Stedenbouwkundig plan Serooskerke Oost 3Dlink naar pdf bestand

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Serooskerke? Neem dan contact op met Daphne Haaze, projectleider gemeente Veere. U kunt Daphne Haaze bereiken via mail d.haaze@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 434.
 

Westkapelle

In september 2021 besloot de gemeenteraad dat er een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) op de locatie aan de Molenwal in Westkapelle wordt gebouwd. We bouwen de nieuwe MFA energieneutraal en waar mogelijk flexibel en multifunctioneel. In de nieuwe MFA worden diverse maatschappelijke functies samengevoegd. Hierdoor ontstaat een mooie ontmoetingsplek die een positieve impuls geeft aan de leefbaarheid in Westkapelle. De nieuwe MFA bestaat uit:

  • Basisscholen De Lichtboei en De Lichtstraal
  • Kinderopvang Walcheren
  • Een sportvoorziening
  • Een gezondheidsvoorziening, waaronder een fysiotherapiepraktijk

Waar staan we nu?

Met een participatiewerkgroep van omwonenden, toekomstige gebruikers van de nieuwe MFA en medewerkers van de gemeente Veere is een voorstel uitgewerkt voor het stedenbouwkundige plan. Dit plan is vorig jaar juni getoond aan omwonenden en geïnteresseerden en is op 28 september 2023 door de Raad vastgesteld.

U vindt hier het Stedenbouwkundig plan MFA Westkapellelink naar pdf bestand.   

Ontwerpfase

In het najaar van 2023 is een Europese aanbesteding gehouden voor het selecteren van een architect. In december 2023 hebben de voorgeselecteerde architecten zich gepresenteerd en heeft architectenbureau Geurst & Schulze Architecten de opdracht gekregen. Geurst & Schulze Architecten werkt in samenspraak met de gebruikers het ontwerp van de MFA verder uit. In de verschillende fasen van het ontwerpproces betrekken we ook de participatiewerkgroep. In het eerste kwartaal van 2024 is het concept Voorontwerp uitgewerkt. 

Circulaire pilot

Gemeente Veere wil meer kennis en ervaring opdoen met circulariteit. Circulariteit gaat er vanuit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw gebruikt. De aanleiding hiervoor is ons ‘Omgevingsprogramma Duurzaam Veere’. We willen een duurzame gemeente Veere zijn voor nu en voor later. 

Bij de bouw van de MFA in Westkapelle willen we meer duurzame oplossingen toepassen  en de ecologische  gevolgen van nieuwbouw verminderen. Om die reden hebben we gekozen om naast het reguliere Voorontwerp ook een circulair ontwerp uit te werken. Door gebruik te maken van circulaire principes willen we ernaar streven om materialen efficiënt te gebruiken, afval te verminderen en de levensduur van het gebouw te maximaliseren. 

Planning

De uitwerking van de circulaire pilot kost ongeveer drie maanden extra ontwerptijd. Wanneer de uitwerking van de circulair pilot volgens planning verloopt dan kan deze, samen met het reguliere Voorontwerp, in juli voor goedkeuring naar de Raad. De Raad neemt het besluit of de circulaire optie uitgangspunt vormt voor de verdere uitwerking van de plannen. Na het Voorontwerp wordt het plan verder technisch uitgewerkt. De aanbesteding voor de realisatiefase is gepland begin 2025.

Contact

Heeft u vragen over de maatschappelijke voorzieningen in Westkapelle? Neem dan contact op met Rob Wouters, projectleider gemeente Veere. U kunt Rob Wouters bereiken via mail r.wouters@veere.nl of telefonisch via (0118) 555 225