Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 2023 de 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere op onderdelen opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak van 30 november 2022 met nummer 202105564/1/R1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 7 juli 2021.

Motivering

Voor twee onderdelen heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen. Beide onderdelen hebben betrekking op de begripsbepaling “hotel”. Het betreft de volgende onderdelen:

a. voor zover op het perceel Kaasboerweg 2 in Biggekerke in overwegende mate geen zogenoemde family suites zijn toegestaan; 
b. voor zover op het perceel Westduin 1 in Koudekerke geen feesten en vergaderingen in de zalen van het daar aanwezige hotel zijn toegestaan.

Kaasboerweg 2 in Biggekerke

Voor dit perceel, kadastraal bekend sectie E, nr. 1867, heeft de gemeenteraad geen nieuw besluit in het kader van de 5e herziening genomen. De reden hiervan is dat de gemeenteraad op 5 juli 2023 een coördinatiebesluit heeft genomen inhoudende dat voor dit perceel een geheel nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.

Westduin 1 in Koudekerke

Voor dit perceel, kadastraal bekend sectie M, nr. 920, heeft de gemeenteraad een nieuw besluit genomen. Het betreft een passende regeling voor de in 2002 vergunde situatie die jaren geleden is gerealiseerd, en wel als volgt: 

a. op de verbeelding de aanduiding “specifieke vorm van horeca - feesten en vergaderingen” toe te voegen; 
b. in de regels daaraan een nieuw lid 9.5.3 te koppelen, waarin het volgende wordt opgenomen: in aanvulling op artikel 9.1 is ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – feesten en vergaderingen’, het gebruik van ten hoogste 1.210 m2 vloeroppervlakte ten behoeve van feesten en vergaderingen toegestaan.

Plan inzien

Het raadsbesluit van 14 december 2023 ligt vanaf 22 februari 2024 tot en met 3 april 2024 ter inzage op het gemeentehuis. Het digitale gewijzigde plan is vanaf 22 februari 2024 beschikbaar gesteld op www.regelsopdekaart.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0174BPBgbH5-VG03 en via www.ruimtelijkeplannen.nl. De uitspraak is te vinden onder nummer NL.IMRO.0717.0174BPBgbH5-GU01.

Ook is het raadsbesluit onderaan deze pagina onder 'Documenten' te vinden.

Beroepsmogelijkheid

Van 22 februari 2024 tot en met 3 april 2024 kunnen belanghebbenden tegen het raadsbesluit van 14 december 2023 en de daarbij behorende bijlagen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het gewijzigde plan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het plan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.