Heeft u op uw voertuig een mededeling van een naheffingsaanslag of beschikking ontvangen?

Dan ontvangt de voertuigeigenaar van het voertuig de naheffingsaanslag of beschikking binnen enkele weken thuis gestuurd. Daarop vindt u alle informatie terug zoals de reden van de naheffingsaanslag of beschikking, de hoogte van de naheffingsaanslag of beschikking en ook zaken als datum, tijdstip, locatie, kenteken en enzovoorts.

Bezwaar maken

Iedereen die een naheffingsaanslag of beschikking ontvangt kan bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u terug op de naheffingsaanslag of beschikking die u ontvangt. Bent u van mening dat de naheffingsaanslag of de beschikking onterecht is opgelegd, dan kunt u gebruik maken van die officiële bezwaarmogelijkheid. Dat is de manier en de enige manier waarop u bezwaar kunt maken. Hoe en bij welke instantie u bezwaar maakt leest u hieronder.

Bezwaar op naheffingsaanslag?

Voor de gemeente Veere verzorgt de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland de afhandeling van naheffingsaanslagen. Zij sturen de naheffingsaanslag per post naar de voertuigeigenaar. Bezwaar dient u te maken binnen 6 weken na de datum van de naheffingsaanslag. Wacht hiermee niet tot u de naheffingsaanslag van de Samenwerking Belastingen ontvangt.

Wat vermeld u in uw bezwaarschrift?

  • Uw voorletter(s) en achternaam of achternamen
  • Uw straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Het kenteken van uw motorvoertuig
  • Waarom u het niet eens bent met de naheffingsaanslag
  • Indien van toepassing het P-nummer van uw gemeentelijke parkeerproduct,
  • Kopie van de naheffingsaanslag (als u die al ontving)
  • Dagtekening op het bezwaarschrift
  • Handtekening

Uw bezwaar kunt u via de mail sturen naar belastingen@middelburg.nl. U kunt uw bezwaar ook per post versturen aan:

Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Let op!

Als u bezwaar maakt moet u wel de naheffingsaanslag op tijd betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug.

Bezwaar op Aankondiging van Beschikking?

Het CJIB verstuurt de acceptgirokaarten. Bij de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden waarop staat vermeld hoe u dient te handelen indien u het niet eens bent met de beschikking.

Met ingang van 1 juli 2019 wordt bij iedere Aankondiging van Beschikking een bedrag (nu € 9,00) aan administratiekosten in rekening gebracht. Het CJIB brengt per boete (ook als er een aanmaning wordt verzonden) één keer administratiekosten in rekening. Omdat de inning van de administratiekosten wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u wel in beroep gaan bij de officier van justitie. Voor meer informatie over de werkwijze van het CJIB kijkt u op: www.cjib.nl.

Waarom ontvangt een voertuig een naheffingsaanslag en wie schrijft die uit?

De fiscale toezichthouders hebben de taak om te controleren of motorvoertuigen een geldig parkeerrecht hebben voor betaald parkeerterreinen of gefiscaliseerde vergunninghouderzones en (voldoende) parkeerbelasting betaald is. Een geldig parkeerrecht kan bijvoorbeeld een (digitale) vergunning, een jaarkaart, een parkeerticket gekocht bij de parkeerautomaat of een belparkeren parkeeractie zijn. Als een voertuig geen geldig parkeerrecht heeft en/of onvoldoende parkeerbelasting betaald is, dan wordt een naheffingsaanslag uitgeschreven.

Waarom wordt een Aankondiging van Beschikking uitgeschreven en door wie?

Onze BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) kunnen een Aankondiging van Beschikking uitschrijven. Een dergelijke beschikking wordt uitgeschreven als een BOA een overtreding van wet- en/of regelgeving constateert. Een BOA controleert op bijvoorbeeld parkeren op de stoep, tegen de richting inrijden, wildplassen binnen de bebouwde kom en overlast. De afhandeling van dergelijke Aankondigingen van Beschikkingen ligt bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).