Als u een boete hebt ontvangen, maar deze is in uw ogen niet terecht opgelegd, dan hebt u de mogelijkheid om tegen deze boete bezwaar aan te tekenen. Door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de parkeercontroleurs worden twee verschillende soorten boetes uitgeschreven. 

1. Aankondiging van Beschikking

De Boa’s Openbare ruimte hebben onder andere de taak om geparkeerde voertuigen te controleren op het correct gebruik van parkeervergunningen, foutparkeren, juist gebruik van gehandicaptenparkeerkaarten, et cetera. Indien de Boa’s een overtreding constateren wordt er een Aankondiging van Beschikking uitgeschreven. De afhandeling van Aankondigingen van Beschikking ligt bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB verstuurt de acceptgirokaarten. Bij de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden waarop staat vermeld hoe u dient te handelen indien u het met de beschikking niet eens bent.

Met ingang van 1 juli 2009 wordt bij iedere aankondiging van beschikking een bedrag (nu € 9,00) aan administratiekosten in rekening gebracht. Het CJIB brengt per boete (ook als er een aanmaning wordt verzonden) één keer administratiekosten in rekening. Omdat de inning van de administratiekosten wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Is men het er niet mee eens, dan kan men wel in beroep gaan bij de officier van justitie. Voor informatie over de werkwijze van het CJIB kijkt u op: www.cjib.nl/.                                                                           
 

2. Naheffingsaanslag parkeerbelasting

De parkeercontroleurs hebben de taak om te controleren of er (voldoende) parkeerbelasting betaald is. Indien de parkeerbelasting niet voldaan is, wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven. De gemeente Veere heeft de afhandeling van naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgedragen aan Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland. Bent u van mening dat ten onrechte een naheffingsaanslag is opgelegd, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit dient u binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag te doen. Wacht hiermee niet tot u de factuur van Belastingen hebt ontvangen. De kosten voor de naheffingsaanslag moet u eerst voldoen.

U moet uw bezwaarschrift richten aan:

Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG