Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat zij op 3 november 2020 hebben besloten tot het voornemen om de bodemkwaliteitskaart PFAS inclusief toepassingsnormen vast te stellen.

Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van Veere zijn het bevoegd gezag voor toepassingen van grond en bagger op de landbodem. De bodemkwaliteitskaart gaat over de landbodem.

Bodemkwaliteitskaart

De kwaliteit van de landbodem binnen het regionale bodembeheergebied is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijk verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Door het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart kan grond die vrijkomt binnen de gemeente eenvoudig en op duurzame wijze hergebruikt worden.

Waarom deze kaart?

Vooruitlopend op de actualisatie van de volledige bodemkwaliteitskaart van Veere is voor PFAS een bodemkwaliteitskaart opgesteld omdat zonder een bodemkwaliteitskaart grondverzet naar locaties toe niet of beperkter mogelijk.

Inwerkingtreding

De Bodemkwaliteitskaart PFAS treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking op de website van de gemeente Veere. Gedurende zes weken vanaf de dag na bekendmaking is de bodemkwaliteitskaart in te zien op de pagina 'Bodeminformatie digitaal'. 

Inzage 

Wilt u de bodemkwaliteitskaart op papier inzien? De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt in verband met het coronavirus uitsluitend op afspraak en dan alleen voor urgente zaken. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via (0118) 555 444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ook mailen naar gemeente@veere.nl.