Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Veere op 7 juli 2021 het ontwerp 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage 

De 5e herziening van het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen van 29 juli 2021 t/m 20 oktober 2021 ter inzage. De digitale gewijzigd vastgestelde 5e herziening van het bestemmingsplan is vanaf 29 juli 2021 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0174BPBgbH5-VG01.

Zienswijze indienen

Binnen de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep (al dan niet voorzien van een verzoek om een voorlopige voorziening) worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door elke belanghebbende.