Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 14 november besloten tot het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht op diverse locaties waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het gemeentelijk voorkeursrecht treedt in werking de dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin de besluiten bekend zijn gemaakt. Het college legt de voorstellen voor de aanwijzingsbesluiten aan de raad voor.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 30 januari 2024 besloten om op basis van artikel 9.1, tweede lid Omgevingswet een voorkeursrecht te vestigen op onroerende zaken op de locatie Koningshof II, Koudekerke. Binnen vier dagen na de bekendmaking worden de voorkeursrechtbeschikking ingeschreven in de openbare registers, opdat het voorkeursrecht vanaf het tijdstip van inschrijving in werking treedt. Het college legt het voorstel voor de voorkeursrechtbeschikking aan de raad voor.

Gebied

De gronden zijn aangewezen zoals vermeld op de bij de besluiten behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale kaarten en perceellijsten. De gronden zijn thans in gebruik conform de vigerende overwegend agrarische bestemming. 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in, dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Veere te koop moeten aanbieden. De eigenaren en beperkt gerechtigden ontvangen een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.
 

Waarom?

Het voorkeursrecht wordt gevestigd ten behoeve van de realisatie van woningbouw zoals opgenomen in de nieuwbouwprogrammering van de gemeente Veere.
De gemeente wil in een vroeg stadium de strategie bepalen om regie te houden en sturing te geven aan de beoogde gebiedsontwikkelingen.

Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het betreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in de besluiten betrokken percelen.

Ter inzage

Alle relevante stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Traverse 1, 4357 ET te Domburg. U kunt de stukken ook online inzien via onderstaande knoppen.