Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 8 februari 2024 tot en met 21 maart 2024 het vastgestelde wijzigingsplan Wilgenhoekweg 24(a) Serooskerke ter inzage ligt. Het gaat om het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in de enkelbestemming ‘Wonen’ van het perceel Veere G 1066. Dit wijzigingsplan voorziet in het juridisch planologisch kader voor de realisatie van één vrijstaande woning. 

Ter inzage

Het digitale ontwerpwijzigingsplan is beschikbaar gesteld op www.regelsopdekaart.nl en is te vinden onder plannummer: NL.IMRO.0717.0131WPWilweg24aSer-VG01. De documenten zijn ook onderaan deze pagina terug te vinden. Tenslotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. 

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden tegen het besluit van burgemeester en wethouders schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt de wijziging in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Contact

Mocht u over deze wijziging nog vragen hebben, of een afspraak willen maken om de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor contact opnemen met De Centrale Publieksbalie. Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl