Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Veere in zijn vergadering van 14 december 2023 het ontwerp bestemmingsplan Buitenplaats Duinvliet Domburg – Domburgseweg 48 en Bijenkotsweg 1 gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een yoga retreat centrum op dit perceel mogelijk.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen vanaf 7 maart 2024 zes weken ter inzage.
Het digitale vastgestelde bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0192BPBijDomweg-VG01 en via www.regelsopdekaart.nl. Het plan is ook te zien onderaan deze pagina. Ten slotte is er de mogelijkheid om op afspraak het vastgestelde bestemmingsplan in te komen zien op het gemeentehuis.
 

In beroep

Van 7 maart tot en met 17 april 2024  kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door elke belanghebbende. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.