In november 2021 heeft de hoogste rechter in Nederland een uitspraak gedaan over de verkoop van een perceel grond door een andere gemeente. Als gevolg van die uitspraak moeten alle gemeenten bij de verkoop, verhuur of verpachting van een perceel grond extra regels in acht nemen.

Waarom publiceren we voorgenomen transacties van gemeentelijk vastgoed?

De hoogste rechter in ons land heeft bepaald dat bij de uitgifte van een onroerende zaak door de gemeente (zoals verkoop en verhuur), iedereen de gelegenheid moet krijgen om een kans te maken op die onroerende zaak. Aan de hand van een selectieprocedure moet de gemeente dan een koper of huurder selecteren. Het bieden van deze gelegenheid om ‘mee te dingen’ hoeft niet als vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde is.

Hieronder leest u per categorie de voorgenomen verkopen, de voorgenomen verhuur en de voorgenomen uitgifte in erfpacht door de gemeente met daarbij de publicatiedatum. Ook leest u de afweging van de gemeente om tot verkoop, verhuur of uitgifte in erfpacht over te gaan.

Groen- en reststroken

Verkoop

De gemeente verkoopt onroerende zaken op basis van een openbare, transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. De gemeente kan afzien van deze openbare en transparante procedure als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de voorgenomen verkoop.

Bij voorgenomen verkoop van de bovengenoemde groenstrook ziet de gemeente Veere de beoogd koper als enige serieuze gegadigde, en wel op basis van de volgende criteria: 

  • De eigendom van de beoogde koper grenst aan de te verkopen groenstrook;
  • Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren, die interesse hebben in de aankoop van de betreffende groenstrook;
  • De beoogd koper is voornemens de groenstrook te betrekken bij het aan de beoogd koper in eigendom toebehorende perceel en deze groenstrook te gebruiken als uitbreiding van dit perceel;
  • Het beoogde gebruik van de groenstrook past binnen de bestemming;
  • De beoogde verkoop van de groenstrook is getoetst aan het geldende gemeentelijk beleid met betrekking tot groen- en reststroken en voldoet aan de criteria die daarin zijn opgenomen.

Als u van mening bent dat u ook voldoet aan deze criteria en daarom in aanmerking komt voor koop van de groenstrook, moet u uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze aankondiging bij de bevoegde rechter een kort geding aanhangig te maken tegen de gemeente Veere met betrekking tot deze voorgenomen verkoop. Het kort geding is tijdig aanhangig gemaakt als de dagvaarding voor het kort geding rechtsgeldig is betekend aan de gemeente Veere binnen de genoemde termijn van twintig dagen. Deze termijn is een vervaltermijn. Als het kort geding niet tijdig aanhangig is gemaakt, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop in een gerechtelijke procedure op te komen of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak ook te baseren. 

Voorgenomen verkopen groen- en reststroken en overige percelen grond

Overzicht van voorgenomen verkopen van groen- en reststroken en overige percelen grond
Nabij gelegen perceelKadastraal perceelPublicatiedatumLink publicatie
Appartementencomplex Pomonastraat OostkapelleDomburg, sectie H nummer 181520 december 2023overheid.nl(externe link)
Adriaan Virulystraat 12 te WestkapelleWestkapelle, sectie F nummer 30461 maart 2024overheid.nl(externe link)
Adriaan Virulystraat 14 te WestkapelleWestkapelle, sectie F nummer 30471 maart 2024overheid.nl(externe link)

Verhuur

Nieuwe huurovereenkomsten

Overzicht van voorgenomen nieuw te publiceren huurovereenkomsten
Nabij gelegen perceelKadastraal perceelPublicatiedatumLink publicatie
Markt 40 te VeereVeere, sectie A nummer 2259 (gedeeltelijk)29 december 2023overheid.nl(externe link)
Markt 38 te VeereVeere, sectie A nummer 2259 (gedeeltelijk)2 januari 2024overheid.nl(externe link)
Fort den Haakweg 16 te VrouwenpolderVeere, sectie L nummer 1013 (gedeeltelijk)12 januari 2024overheid.nl(externe link)

Verlenging huurovereenkomsten

Overzicht van voorgenomen nieuw te publiceren verlengde huurovereenkomsten
Nabij gelegen perceelKadastraal perceelPublicatiedatumLink publicatie
    

Bouwgrond

Particuliere bouwkavels 

De rechter heeft bepaald dat bij de verkoop/verhuur/verpachting van een onroerende zaak door de gemeente, iedereen de gelegenheid moet krijgen om een kans te maken op die onroerende zaak. Aan de hand van een selectieprocedure moet de gemeente dan een koper selecteren.
Bij de verkoop van particuliere bouwkavels wordt iedereen die een particuliere bouwkavel wil kopen om zelf een woning te bouwen en hier zelf in te wonen, in de gelegenheid gesteld zich hiervoor inschrijven. 

Bij een uitgifte van kavels is de 'uitgifte- en verkoopprocedure' van kracht, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Na de uitgifteperiode worden de kavels toegewezen op basis van de 'uitgifte- en verkoopprocedure'. Dit kan rechtstreeks als er slechts 1 inschrijver zich meldt voor een bouwkavel. Ontvangen we meer inschrijfformulieren dan dat er kavels zijn, dan wordt er geloot. Op deze manier voldoet de gemeente aan de selectieprocedure conform de uitspraak van de rechter.

Wilt u meer informatie over bouwkavels die op dit moment in verkoop zijn? Bekijk dan de pagina Bouwgrond

Projectmatige bouwkavels

De voorgenomen verkoop van projectmatige bouwkavels is te vinden via de website Officiële bekendmakingen(externe link). Hier kunt u ook lezen wat de gemeentelijke afweging is aangaande de voorgenomen verkoop.
 

Overige onroerende zaken

Verkoop

Voorgenomen nieuw te publiceren verkooptransacties

Overzicht van voorgenomen nieuw te publiceren verkooptransacties
Nabij gelegen perceelKadastraal perceelSoort overeenkomstPublicatiedatumLink publicatie
     

Verhuur

Voorgenomen nieuw te publiceren verhuurtransacties

Overzicht van voorgenomen nieuw te publiceren verhuurtransacties
Nabij gelegen perceelKadastraal perceelPublicatiedatumLink publicatie
    

Overige transacties

Voorgenomen nieuw te publiceren overige transacties

Overzicht van voorgenomen nieuw te publiceren overige transacties
Nabij gelegen perceelKadastraal perceelSoort overeenkomstPublicatiedatumLink publicatie
Kelderweg te AagtekerkeMariekerke, sectie H nummers 1528 en 1529Verlengingsovereenkomst ingebruikgeving20 december 2023overheid.nl(externe link)
Torenstraat/ Zandput te SerooskerkeVeere, sectie h nummer 1444 Vestiging huurafhankelijk opstalrecht26 januari 2024overheid.nl(externe link)