Sinds 2019 neemt gemeente Veere deel aan het Zeeuws Sportakkoord. Hierin staan zes thema’s met haar bijhorende ambities opgenomen. Deze thema’s volgen we in de Veerse uitwerking (uitvoeringsprogramma Sport) van dit Sportakkoord.

https://sportzeeland.nl/zeeuws-sportakkoord/

Thema’s Sportakkoord

Thema 1: Inclusieve sporten & Bewegen

Een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen voor iedere inwoner van Veere. We werken aan het deelnemen van alle inwoners aan sport- en beweegactiviteiten.

Thema 2: Duurzame sportinfrastructuur

Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur in de gemeente Veere. In iedere kern en voor iedere inwoner moet het mogelijk zijn om te sporten en te bewegen. We proberen de Veerse natuur en de openbare ruimte goed toegankelijk te houden om te bewegen en we vinden hierin een goede balans tussen beschermen, beleven en benutten. De toekomstbestendigheid van sportverenigingen is een onderwerp dat we in dit thema behandelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verlengen van de erfpachtovereenkomst van de buitensportverenigingen. We doorlopen
dit proces om te komen tot een duurzame sportinfrastructuur in samenhang met de Veerse Omgevingsvisie.

Thema 3: Vitale sport- en beweegaanbieders

Toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen in Veere. De sport- en beweegactiviteiten sluiten aan op de wensen en behoeften van de inwoners en zijn toegankelijk. We ondersteunen sportaanbieders met het creëren van een goed vrijwilligersklimaat en daar waar nodig stimuleren we groei en ontwikkeling.

Thema 4: Positieve sportcultuur

In de gemeente Veere kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport worden. Hierin ondersteunen we sportaanbieders om een gezamenlijke visie te creëren en om de minimale voorwaarden te stellen voor een positieve sportcultuur binnen de Veerse sport. Bewustwording en lokale bijeenkomsten spelen in dit thema een rol.

Thema 5: Van vaardig in bewegen naar talentontwikkeling

Kinderen in de gemeente Veere voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid is toegenomen. Ieder kind in het basisonderwijs krijgt minimaal 1x per week bewegingsonderwijs van een vakspecialist. De beweegprogramma’s gericht op de brede motorische ontwikkeling zijn bekend bij de Veerse aanbieders. Ook geven we Veers sporttalent te kans om zicht optimaal te ontwikkelen en stimuleren we het bewegen van
kinderen voor, tijdens of na schooltijd. De rol van de combinatiefunctionaris Onderwijs en Sport en de Brede Screening is hierin belangrijk.

Thema 6: Sportevenementen die inspireren

We ondersteunen sportevenementen, via subsidie, met als doel de sportparticipatie en het sportplezier te stimuleren en de lokale impact te vergroten. We zoeken sportevenementen op om side events te organiseren die voor de breedtesport zijn en waaraan bijvoorbeeld kinderen kunnen deelnemen.
 

Uitvoeringsprogramma sport 2022

In het Uitvoeringsprogramma Sport 2022 zijn verschillende actiepunten opgenomen. Bijvoorbeeld de inzet van de buurtsportcoach en sportambassadeur en het versterken van de sportverenigingen. Het uitvoeringsprogramma is zeker geen dichtgetimmerd plan, het is een plan dat dynamisch is en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Subsidies

Sportverenigingen in de gemeente Veere kunnen subsidie aanvragen. Verschillende criteria bepalen of en hoeveel subsidie u als vereniging krijgt. Het belangrijkste hierbij is dat de vereniging moet bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen in de gemeente. Daarnaast kunnen organisaties een financiële ondersteuning krijgen als ze sportevenementen organiseren. De gemeente verleent deze subsidie aan evenementen die een toegevoegde waarde hebben voor de toeristische promotie en de leefbaarheid van de gemeente Veere. Eenmalige unieke sportgebeurtenissen kunnen soms buiten het subsidiebudget ook een bijdrage krijgen. Voor meer informatie over sportsubsidies kunt u de subsidiewijzer (676 KB) raadplegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het uitvoeringsprogramma? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Burgs, telefoonnummer (0118) 555 440 of e-mailadres jm.burgs@veere.nl.