Rekenkamercommissie

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het besturen van de gemeente. De rekenkamer doet geen onderzoek naar de financiën; dit is een taak van de accountant. In Veere doet de rekenkamer ongeveer één tot twee onderzoeken. Welke onderwerpen onderzocht worden, bepaalt de commissie zelf. De afweging hoe een commissie tot een onderwerp komt staat in het Jaarplan. In Veere is het gebruikelijk dat de rekenkamercommissie aan de raadsfracties vraagt om suggesties te doen voor onderzoek. De rekenkamer houdt bij het opstellen van het Jaarplan hier rekening mee.

Resultaten onderzoeken rekenkamercommissie

De resultaten van het onderzoek staan vermeld in de onderzoeksrapportages. Omdat de rekenkamercommissie een commissie van de raad is, worden de onderzoeksrapportages aan de raad aangeboden. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college vervolgens vragen of de opdracht geven de aanbevelingen uit te werken of om de voorgestelde verbeterpunten in te voeren.

Instellen rekenkamercommissie

Het instellen van een rekenkamercommissie is niet vrijblijvend. De Gemeentewet bepaalt dat er in ieder gemeente een rekenkamer(commissie) moet zijn ingesteld. De raad van Veere heeft hier eind 2005 toe besloten door een verordening en een beleidsnota over dit onderwerp vast te stellen. Daarna zijn de leden benoemd. U kunt hier de verordening bekijken bekijken. Het werkterrein van de rekenkamercommissie is breed. Het betreft de gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtenarenapparaat, diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden betaald.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. Het bestaat dan ook uit externe leden. De leden van de commissie hebben dus geen hiërarchische verhouding met de gemeente. De enige relatie is dat er sprake is van een aanstelling door de raad en een vergoeding voor de taken die worden uitgevoerd. De onafhankelijkheid komt ook naar voren bij de onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage. De commissie is bevoegd om bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor haar onderzoeken.

Leden rekenkamercommissie

Voorzitter: de heer Drs. J.H. Mulder uit Zoutelande
Leden: de heer P. Louwerse uit Serooskerke
            de heer drs. R. Blacquière uit Goes

Secretariaat rekenkamer

Astrid Piersma (tevens plv. raadsgriffier)
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoonnummer (0118) 555 411
E-mailadres griffie@veere.nl

Functies en nevenfuncties leden per 1 januari 2021

H. Mulder

Functies

  • Lid Rekenkamercommissie gemeente Veere (bezoldigd)
  • Directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid gemeente Roosendaal (bezoldigd)

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen bij Woonkwartier (bezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht bij Archipel Scholen Walcheren (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht bij Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd)
  • Lid Rekenkamer gemeente Tilburg (bezoldigd)

R. Blacquière

Functie

Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Veere (bezoldigd)

Nevenfunctie

Lid Rekenkamer gemeente Terneuzen/Hulst (bezoldigd)

P. Louwerse

Functie

Lid Rekenkamercommissie gemeente Veere (bezoldigd)

Nevenfuncties

  • Voorzitter bestuur Wereldwinkel Serooskerke (onbezoldigd)
  • Redacteur Wantij (ledenblad) bij Zeeuwse Milieu Federatie (vergoeding per pagina en reiskosten)
  • Gids/baliemedewerker bij Stichting Grote Kerk Veere (onbezoldigd)

Uitgevoerde onderzoeken rekenkamercommissie Veere per januari 2021

 

 

Naam

Bureau

Jaar

Behandeling Cie

Evaluatie

Opmerkingen

Parkeerbeleid Mobycon/Lexnova 2015 30 maart 2016 30 januari 2018 bestuursopdracht 2016
Digitale dienstverlening Necker van Naem 2016 18 oktober 2016 30 januari 2018 Notitie 22 juni 2017
Sociaal domein RKcie 2016 17 januari 2017 30 januari 2018 Porthos opgeheven
ICT beleid BMC 2017 23 oktober 2017 30 januari 2018 Plan van aanpak januari 2018
Inhuur derden RKcie 2017 28 november 2017 30 januari 2018 Plan van aanpak januari 2018
Handhaving 2e woning beleid RKcie 2018 10 september 2018   Brief aan B&W 17 december 2019
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Necker van Naem 2018 9 september 2019   Brief aan B&W 17 december 2019
Vergunningverlening strijdig gebruik RKcie 2019 27 januari 2020   Brief aan B&W 17 december 2019
Planning en control cyclus PwC 2020 12 oktober 2020