Rekenkamercommissie

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het besturen van de gemeente. De rekenkamer doet geen onderzoek naar de financiën; dit is een taak van de accountant. In Veere doet de rekenkamer ongeveer één tot twee onderzoeken. Welke onderwerpen onderzocht worden, bepaalt de commissie zelf. De afweging hoe een commissie tot een onderwerp komt staat in het Jaarplan. In Veere is het gebruikelijk dat de rekenkamercommissie aan de raadsfracties vraagt om suggesties te doen voor onderzoek. De rekenkamer houdt bij het opstellen van het Jaarplan hier rekening mee.

Resultaten onderzoeken rekenkamercommissie

De resultaten van het onderzoek staan vermeld in de onderzoeksrapportages. Omdat de rekenkamercommissie een commissie van de raad is, worden de onderzoeksrapportages aan de raad aangeboden. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college vervolgens vragen of de opdracht geven de aanbevelingen uit te werken of om de voorgestelde verbeterpunten in te voeren.

Instellen rekenkamercommissie

Het instellen van een rekenkamercommissie is niet vrijblijvend. De Gemeentewet bepaalt dat er in ieder gemeente een rekenkamer(commissie) moet zijn ingesteld. De raad van Veere heeft hier eind 2005 toe besloten door een verordening en een beleidsnota over dit onderwerp vast te stellen. Daarna zijn de leden benoemd. U kunt hier de verordening bekijken. Het werkterrein van de rekenkamercommissie is breed. Het betreft de gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtenarenapparaat, diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden betaald.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. Het bestaat dan ook uit externe leden. De leden van de commissie hebben dus geen hierachische verhouding met de gemeente. De enige relatie is dat er sprake is van een aanstelling door de raad en een vergoeding voor de taken die worden uitgevoerd. De onafhankelijkheid komt ook naar voren bij de onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage. De commissie is bevoegd om bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor haar onderzoeken.

Leden rekenkamercommissie

Voorzitter: de heer drs. R. Blacquière uit Goes
Leden: de heer. A.E.M. van Leeuwen uit Philippine en de heer P. Louwerse uit Serooskerke

leden rekenkamer

Secretariaat rekenkamer

De heer A.J.M. (Ad) Anthonissen (tevens raadsgriffier)
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoonnummer (0118) 555 410
E-mailadres rekenkamer@veere.nl