Rekenkamercommissie

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het besturen van de gemeente. De rekenkamer doet geen onderzoek naar de financiën; dit is een taak van de accountant. In Veere doet de rekenkamer ongeveer één tot twee onderzoeken. Welke onderwerpen onderzocht worden, bepaalt de commissie zelf. De afweging hoe een commissie tot een onderwerp komt staat in het Jaarplan. In Veere is het gebruikelijk dat de rekenkamercommissie aan de raadsfracties vraagt om suggesties te doen voor onderzoek. De rekenkamer houdt bij het opstellen van het Jaarplan hier rekening mee.

Resultaten onderzoeken rekenkamercommissie

De resultaten van het onderzoek staan vermeld in de onderzoeksrapportages. Omdat de rekenkamercommissie een commissie van de raad is, worden de onderzoeksrapportages aan de raad aangeboden. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college vervolgens vragen of de opdracht geven de aanbevelingen uit te werken of om de voorgestelde verbeterpunten in te voeren.

Instellen rekenkamercommissie

Het instellen van een rekenkamercommissie is niet vrijblijvend. De Gemeentewet bepaalt dat er in ieder gemeente een rekenkamer(commissie) moet zijn ingesteld. De raad van Veere heeft hier eind 2005 toe besloten door een verordening en een beleidsnota over dit onderwerp vast te stellen. Daarna zijn de leden benoemd. U kunt hier de verordening(externe link) bekijken bekijken. Het werkterrein van de rekenkamercommissie is breed. Het betreft de gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtenarenapparaat, diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden betaald.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. Het bestaat dan ook uit externe leden. De leden van de commissie hebben dus geen hiërarchische verhouding met de gemeente. De enige relatie is dat er sprake is van een aanstelling door de raad en een vergoeding voor de taken die worden uitgevoerd. De onafhankelijkheid komt ook naar voren bij de onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage. De commissie is bevoegd om bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor haar onderzoeken.

Leden rekenkamercommissie

Voorzitter: de heer drs. J.H. Mulder uit Zoutelande
Leden: de heer dr. J.J. Dekker uit Kloetinge
           mevrouw drs. A. Metz uit Kwadendamme

Secretariaat rekenkamer

Drs. M. Rossen (tevens plv. raadsgriffier)
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoonnummer (0118) 555 173
E-mailadres griffie@veere.nl

Functies en nevenfuncties leden per 1 januari 2022

H. Mulder

Functies

 • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Veere (bezoldigd)
 • Directeur Ruimtelijk Domein en Duurzaamheid gemeente Roosendaal (bezoldigd)

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen bij Woonkwartier (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht bij Archipel Scholen Walcheren (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd)
 • Lid Rekenkamer gemeente Tilburg (bezoldigd)

A. Metz

Functie

 • Lid Rekenkamercommissie gemeente Veere (bezoldigd)
 • Beleidsadviseur PO&O bij SVRZ (bezoldigd)

Nevenfunctie

Voorzitter rekenkamer Schouwen-Duiveland (bezoldigd)

J.J. Dekker

Functies

 • Lid Rekenkamercommissie gemeente Veere (bezoldigd)
 • Hogeschool Hoofddocent HZ University of Applied Sciences (bezoldigd) 
 • Manager Digitalisering en Informatieverwerking Schipper Groep (bezoldigd)

Nevenfuncties

 • Bestuurder Stichting Oradio (onbezoldigd) 
 • Bestuurder Springfields Stamrecht B.V. (bezoldigd) 
 • Bestuurslid Lions Goes (onbezoldigd) 

Uitgevoerde onderzoeken rekenkamercommissie Veere

Naam

Bureau

Jaar

Document

De energietransitie in Veere, onderzoek naar ambities, plannen en uitvoeringDialogic innovatie interactie 2023Onderzoek Dialogiclink naar pdf bestand
Eindrapport evaluatie van het proces van heroverweging van de inkooprelatie met IntervencePartners+Pröpper2022Eindrapport Intervencelink naar pdf bestand
Eindrapport Rkc Dienstverlening VeereRekenkamercommissie2022Eindrapport Rkclink naar pdf bestand
Rapportage rekenkamercommissie over burgerparticipatiePBLQ2022Rapportage burgerparticipatielink naar pdf bestand
Eindrapport Rkc Grondbeleid in PerspectiefRekenkamercommissie2021Eindrapport Rkclink naar pdf bestand
Planning en control cyclusPwC2020Planning en control cycluslink naar pdf bestand
Vergunningverlening strijdig gebruikRekenkamercommissie2019Vergunningverleninglink naar pdf bestand
Rekenkamerrapport Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019Rekenkamercommissie2019Rekenkamerrapportlink naar pdf bestand 
Handhaving 2e woning beleidRekenkamercommissie20182e woning beleidlink naar pdf bestand
Inkoop- en aanbestedingsbeleidNecker van Naem2018Inkoop- en aanbestedingsbeleid
ICT beleidBMC2017ICT beleid
Onderzoek inhuur derden gemeente VeereRekenkamercommissie2017Onderzoek inhuur derdenlink naar pdf bestand
Onderzoek digitale dienstverlening 2017Rekenkamercommissie2017Onderzoek digitale dienstverleninglink naar pdf bestand
Digitale dienstverleningNecker van Naem2016Digitale dienstverlening
Sociaal domeinRekenkamercommissie2016Sociaal domeinlink naar pdf bestand
ParkeerbeleidMobycon/Lexnova2015Parkeerbeleidlink naar pdf bestand
Onderzoeksrapport handhavingsbeleid VeereRekenkamercommissie2013Handhavingsbeleidlink naar pdf bestand
Onderzoeksrapport rekenkamer communicatiebeleidRekenkamercommissie2012Communicatiebeleidlink naar pdf bestand
Onderzoek WOZ-taxaties en daarmee verband houdenden bezwaren en beroepsproceduresRekenkamercommissie2012WOZ-taxatieslink naar pdf bestand
Onderzoek naar de uitvoering van beleidsvoorbereidende werkzaamheden in de gemeente Veere, anders dan in eigen beheerRekenkamercommissie2011Onderzoek beleidsvoorbereidende werkzaamhedenlink naar pdf bestand
Juridische kwaliteitszorg in de gemeente VeereRekenkamercommissie2011Juridische kwaliteitszorglink naar pdf bestand
Rekenkamerrapport Inkoop- en aanbestedingsbeleidRekenkamercommissie2010Rekenkamerrapportlink naar pdf bestand
Rapportage onderzoek nakoming toezeggingenRekenkamercommissie2009Rapportage nakoming toezeggingenlink naar pdf bestand
OnderzoeksprotocolRekenkamercommissie2008Onderzoeksprotocollink naar pdf bestand
Rapport grondbeleidRekenkamercommissie2008Rapport grondbeleidlink naar pdf bestand
Verordening rekenkamerfunctie Veere 1e wijzigingRekenkamercommissie2007Verordening rekenkamerfunctie 1e wijziginglink naar pdf bestand
Verordening rekenkamerfunctie Rekenkamercommissie2005Verordening rekenkamerfunctielink naar pdf bestand