Project Veelzijdig Veere

Veelzijdig Veere

Project Veelzijdig Veere is één van de grootschalige projecten binnen de gemeente Veere. Op 27 maart 2008 stelde de gemeenteraad van Veere de toekomstvisie ‘Veere Anno’ vast. De raad koos voor het scenario ‘Veelzijdig Veere’. Dit raadsbesluit is gefaseerd uitgewerkt onder de werknaam ‘project Veelzijdig Veere'.                                  

Aandachtspunten

De gemeente Veere formuleerde de volgende subdoelen voor project Veelzijdig Veere:

  • Het versterken van de cultuurhistorische kwaliteit van de stad en het verbeteren van de leefbaarheid.
  • Verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en het verblijfsklimaat.
  • Het verbeteren van de promotie van de stad, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, ontwikkeling van nieuwe vormen van cultuurtoerisme en de versterking van de watersportpositie.

Een gedetailleerd overzicht van alle doelstellingen vindt u in het raadsbesluit van de gemeente van 27 maart 2008.

Placemaking Veere

Het hoofddoel van project Veelzijdig Veere is om de stad Veere leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor inwoner, ondernemer en toerist. Een van de middelen daarbij is het autoluw maken van de stad. Daarvoor heeft de gemeente gebruik gemaakt van ‘Placemaking’, onder aansturing van adviesbureau Bosch Slabbers. Placemaking is een methode om samen met belanghebbenden te komen tot een optimaal ontwerp en gebruik van een openbare ruimte. Daarom is er, net als bij het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein, gewerkt met een klankbordgroep. De aandachtsgebieden bij Placemaking waren de vier grote openbare ruimten binnen de wallen van de stad: de omgeving van de Grote Kerk, de Kaai, de Markt en het Oranjeplein. De raad heeft op 4 juli 2013 ingestemd met het adviesrapport van Bosch Slabbers. Dit kunt u teruglezen in het raadsbesluit. Dit is voor het Oranjeplein nader uitgewerkt in een beeldkwaliteitplan en een civieltechnisch ontwerp. Elders op deze pagina leest u hier meer over. 

Nieuwe functie/bestemming mijnenmagazijn

In 2010 heeft de gemeente Veere het ‘mijnenmagazijn’ aangekocht van de Staat. Dit is een betonnen complex aan de oostkant van het havenkanaal en bestaat uit een voormalig mijnendepot, een daarbij behorend personeelsgebouw en twee in de buurt gelegen munitiebunkertjes. Sinds de aankoop oriënteert de gemeente zich op een nieuwe functie. Deze moet - zoveel als mogelijk - aansluiten bij de uitstraling van de stad Veere en idealiter iets toevoegen aan de sfeer van de omgeving van de stad. In de afgelopen jaren zijn meerdere mogelijkheden verkend, maar deze zijn om uiteenlopende redenen niet tot uitvoering gebracht. Op dit moment zijn er geen concrete ideeën voor een nieuwe bestemming. De gemeente houdt zich aanbevolen voor suggesties.

Opwaardering van de jachthaven Oostwatering

De jachthaven Oostwatering heeft een prominente plek aan het Veerse Meer. Er zijn veel partijen die eigendommen of andere belangen hebben in of rondom de haven. Het is dus belangrijk dat er draagvlak is bij de betrokken partijen, voor zowel het einddoel als de weg er naar toe. De gemeente heeft zich daarbij laten adviseren door Vrolijks. Zij voerden gesprekken met de directe gebruikers en andere betrokken partijen. Met de daaruit verkregen informatie schetsten zij scenario’s voor de toekomst van de jachthaven. De gemeenteraad besloot op 12 december 2019 om het ‘Beeldkwaliteitsplan Oostwateringlink naar pdf bestand’ (11 MB) vast te stellen. Dit plan is het ruimtelijke kader voor de opwaardering van de jachthaven.  

Oranjeplein

In het proces van ‘placemaking’ zijn de contouren voor het Oranjeplein ‘nieuwe stijl’ geschetst. Het eindrapport 'Placemaking stad Veere' is door de gemeenteraad vastgesteld op 4 juli 2013. Een vervolgstap is de herontwikkeling van het plein. Dit is opgepakt via drie sporen:

  1. een historische analyse van de infrastructuur en bebouwing van de stad
  2. een beeldkwaliteitplan
  3. een civieltechnisch ontwerp.

De heer drs. P. Sijnke heeft de historische analyse gemaakt. Hij is werkzaam bij het Zeeuws Archief en is lid van de monumentencommissie van de gemeente Veere. De heren ir. L. Harders en ir. B. Schout hebben het beeldkwaliteitplan opgesteld. De heer Harders is zelfstandig architect en tevens lid van de welstandscommissie van de gemeente Veere. De heer Schout is zelfstandig stedenbouwkundige. Het civieltechnisch ontwerp is gemaakt door de heren ir. J.W. Bosch en J. van Minnebruggen, beiden werkzaam voor adviesbureau Bosch Slabbers.

In april 2014 is met het proces gestart. Net als bij ‘placemaking’ is ook hier gewerkt met een klankbordgroep. Deze is 8 keer bij elkaar gekomen en er zijn 2 openbare informatiebijeenkomsten geweest. In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 15 juni 2015 hebben de heren Bosch en Harders een korte presentatie gehouden. Ook waren er een aantal insprekers. De commissie heeft het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp inhoudelijk behandeld op 14 september 2015, gevolgd door vaststelling door de raad op 1 oktober 2015. Hierbij heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen aangebracht. De klankbordgroep adviseerde namelijk om op een paar onderdelen af te wijken van de voorstellen van de externe adviseurs. De raad heeft dit advies van de klankbordgroep integraal overgenomen. In het beeldkwaliteitplan zoals dat op deze webpagina is te raadplegen, zijn deze wijzigingen in een oranje kader aangegeven.
Het vastgestelde beeldkwaliteitplan is basis voor een nieuw bestemmingsplan voor het Oranjeplein en directe omgeving. De voorbereidingen hiervoor zijn intussen gestart. Daarin wordt ook bepaald welke functies er op het nieuwe Oranjeplein worden gerealiseerd. U kunt dan denken aan wonen, detailhandel, horeca, maatschappelijke functies e.d. De documenten vindt u onder de foto.

Het uitgangspunt is om de stad autoluw te maken en dat er in de stad uitsluitend mag worden geparkeerd door inwoners met een parkeervergunning. Bezoekers parkeren buiten de stad. De enige uitzondering hierop is het Oranjeplein. Daar blijft parkeren voor bezoekers mogelijk, zij het tegen een hoog tarief. Het aantal parkeerplaatsen op het Oranjeplein wordt wel teruggebracht van 135 naar 70.

foto en tekening Oranjeplein Veere

Meer informatie?

Meer informatie over deze projecten leest u in de documenten op deze pagina.

Dit vindt u misschien ook interessant