Sinds de raadsvergadering van 14 december is de gemeente Veere verder gaan kijken op welke wijze ze alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) in Serooskerke kan opvangen. 

Uitgangspunten

Afgelopen najaar organiseerde de gemeente bewonersavonden. Hier is verteld wat de uitgangspunten voor de opvang voor AMV’ers op dat moment waren: het college had een voorgenomen besluit genomen om maximaal 50 opvangplekken voor maximaal 5 jaar te laten realiseren door het COA op de locatie De Zandput.

Velen van u hebben op dit voorgenomen besluit gereageerd tijdens de bewonersavonden, per e-mail of brief en als inspreker tijdens raadsvergaderingen. Naar aanleiding van de reacties van bewoners en raadsleden op het voorgenomen collegebesluit is de beoogde locatie en het maximaal aantal opvangplekken aangepast. Dit zijn de twee aspecten waar veel op is gereageerd. Het uitgangspunt dat de opvanglocatie voor maximaal 5 jaar wordt gerealiseerd, is niet veranderd.

Locatie

De afgelopen periode heeft de gemeente bekeken welke locaties in Serooskerke in aanmerking komen voor AMV-opvang. Daarbij is de focus gelegd op een locatie buiten de dorpskern, zoals door veel inwoners is gevraagd. Een aantal inwoners heeft suggesties gedaan voor alternatieve AMV-locaties in en rond Serooskerke. Een van de suggesties die door inwoners was aangedragen, was de Wilgenhoekweg 33. Deze locatie heeft de gemeente  onderzocht en voorgelegd aan het COA als alternatief voor De Zandput. Het COA heeft aangegeven op de Wilgenhoekweg AMV-opvang te kunnen realiseren. Het college heeft daarom onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad onderhandeld over de aankoop van de Wilgenhoekweg 33.

Aantal opvangplekken 

In de afgelopen periode, heeft de gemeente ook met het COA gesproken over het maximaal aantal opvangplekken in Serooskerke. De gemeente is uitgekomen op een aantal van maximaal 30 opvangplekken.

Vervolg

In de raadsvergadering van 14 december 2023 deden leden van de raad het voorstel om de raad te laten besluiten over de AMV-locatie en het aantal opvangplekken. In een extra raadsvergadering op 28 februari zal het college de gemeenteraad vragen om hierover te besluiten.

We begrijpen dat u vragen heeft over hoe het nu verder gaat en hoe u betrokken kunt zijn bij het verdere traject. We leggen aan de gemeenteraad daarom een participatieplan voor. In dit plan staat hoe we samen met u kunnen komen tot benodigde en gewenste afspraken, bijvoorbeeld over veiligheid.

Na de raadsvergadering van 28 februari zullen we u informeren over het besluit van de raad. We laten u dan ook weten op welke manier u kan deelnemen in het participatietraject. 

Heeft u vragen? 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uw vragen mailen naar amv@veere.nl. Meer informatie over AMV-opvang vindt u ook bij de veelgestelde vragen op onze webpagina over AMV-opvang.