Op 25 juli 2023 hebben wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan “Kom Biggekerke” voor het realiseren van een nieuwe woning op de locatie Oostweg 7 te Biggekerke. 

Ter inzage

Het besluit ligt, met de daarbij behorende bijlagen, met ingang van 3 augustus 2023 tot en met 13 september 2023 ter inzage op het gemeentehuis. De omgevingsvergunning is bovendien in te zien via www.ruimtelijke plannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0179OVOosweg7Big-VG01.
 

Beroepschrift

Gedurende de periode van 3 augustus tot en met 13 september 2023 kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die in de ontwerp omgevingsvergunning zijn aangebracht;

een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda. 

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en bevat minimaal de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de reden van het beroep. Als beroep wordt ingediend kan ook een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 

In werking treding

De vergunning treedt in werking op 15 september 2023, tenzij bij de Rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ina van Belzen via telefoonnummer (0118) 555 352 of met Collin Maranus via telefoonnummer (0118) 555 354 of email C.Maranus@veere.nl.