Windturbines Oosterscheldekering/Neeltje Jans

De Oosterscheldekering is door de provincie Zeeland aangewezen als Concentratielocatie voor windenergie. In 2020 draagt Zeeland bij aan 570,5 MW bij aan de landelijke ambitie van 6000 MW windenergie op het land. De Provincie Zeeland heeft E-Connection gevraagd onderzoek te verrichten naar meer windturbines op en rond de Oosterscheldekering. Dit in overleg met gemeenten, Rijkswaterstaat en betrokken natuurorganisaties. Het onderzoek moet uitwijzen hoe het aantal MW kan doorgroeien van 80 (2018) naar 130 MW in de toekomst.

Plan

Na het onderzoek, heeft E-Connection een plan ingediend. Het plan bestaat uit het plaatsen van nieuwe turbines en vervangen van de huidige turbines door grotere. Dit is alleen mogelijk door het aanpassen van het bestemmingsplan en het verlenen van verschillende vergunningen.

Coördinatiebesluiten

De gemeenteraad heeft in 2017 een coördinatiebesluit genomen. Hierdoor kunnen de procedures voor het aanpassen van een bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning tegelijk uitgevoerd worden. In 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw coördinatiebesluit vastgesteld. Hieraan is de coördinatieregeling voor de activiteiten van de omgevingsvergunning en ontheffingen op grond van de wetten Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Waterwet en Wet natuurbescherming toegevoegd.

Bestemmingsplan

Op 4 juli 2018 heeft de gemeenteraad de 1e herziening bestemmingsplan Neeltje Jans vastgesteld. Op 9 augustus 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de gevraagde omgevingsvergunningen verleend.

De besluiten liggen van 16 augustus t/m 27 september 2018 ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag een beroepschrift worden ingediend.

Natuurvergunningen

Op 28 augustus 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland de gevraagde vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet Natuurbescherming verleend.

De besluiten liggen van 13 september t/m 24 oktober 2018 ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepschrift worden ingediend.

Watervergunningen

Op 1 oktober 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de gevraagde vergunningen op grond van de Waterwet en de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (WBR) verleend.

De besluiten liggen van 18 oktober 2018 t/m 28 november 2018 ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepschrift worden ingediend.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ella Louwerse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0118) 555 355 of per mail LM.Louwerse@veere.nl.