Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 het ontwerp 7e herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan omvat onder andere:

  • Het realiseren van waterbassins met als doel buffering van zoet water voor de landbouw
  • Het vergroten van individuele mestopslag op agrarische bedrijven
  • Het oprichten van tijdelijke schuilgelegenheden voor paarden en vee in het agrarisch gebied
  • Het aanleggen van verhardingen voor tijdelijke opslag van agrarische producten
  • Het aanpassen van de bestemmingsplangrens voor een perceel te Domburg en het aanpassen van een bouwvlak voor een perceel te Westkapelle.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is vanaf 21 december 2023 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0194BPBgbH7-OW01 en, per 1 januari 2024 via www.regelsopdekaart.nl. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan vanaf dan in te zien onderaan deze pagina. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. 

Zienswijze indienen

Iedereen heeft de mogelijkheid mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Ella Louwerse via telefoonnummer (0118) 555 355.