Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woonvorm/dagbesteding voor mensen met dementie op het perceel Poppenkinderenburgseweg 2 te Veere

De gemeenteraad van Veere maakt bekend dat hij op 8 februari 2024 voor de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het pand op het perceel Poppenkinderenburgseweg 2 Veere, een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Dit omdat het bouwplan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Ter inzage 

Het raadsbesluit ligt vanaf 29 februari 2024 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken zijn beschikbaar gesteld op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ en te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0198OVPopkinweg-OW01 en via www.regelsopdekaart.nl. Ook is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te komen zien op het gemeentehuis.

Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV  Domburg.

Ontwerp omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het pand op het perceel Poppenkinderenburgseweg 2 Veere

Burgemeester en wethouder van Veere maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor uitbreiden van het pand op het perceel Poppenkinderenburgseweg 2 te Veere.

Ter inzage 

De aanvraag van 22 juni 2023, de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 29 februari 2024 gedurende 6 weken ter inzage.  

De stukken zijn beschikbaar gesteld op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ en te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0198OVPopkinweg-OW01 en via https://www.regelsopdekaart.nl/. Ook is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te komen zien op het gemeentehuis.

Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met De Centrale Publieksbalie. Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via (0118) 555 444 onder vermelding van het externe zaaknummer, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen via gemeente@veere.nl.