Mest, tijdelijke opslag vast dierlijke mest

Wat is het?

Tijdelijke opslag vaste dierlijke meststoffen melden

U mag voor de agrarische bedrijfsvoering vaste dierlijke mest tijdelijk opslaan op een landbouwperceel. Voor de opslag van maximaal 600m³ vaste dierlijke mest voor maximaal een half jaar kunt u een melding indienen. Dit valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Let op:

  • Jaarlijkse of regelmatig terugkerende opslag van mest op hetzelfde perceel valt niet onder deze regels voor tijdelijke opslag.
  • Vanwege gewijzigde landelijke regelgeving per 1 januari 2013 is de tijdelijke opslag van kippenmest op een landbouwperceel niet meer toegestaan.

Wat kost het?

Aan het melden van de tijdelijke opslag vaste dierlijke meststoffen zijn geen kosten verbonden.

Wat moet ik doen?

U kunt uiterlijk vier weken voor de eerste aanvoer van (mest)stoffen een melding indienen voor het Activiteitenbesluit milieubeheer. Onder de kop formulieren kunt u het formulier vinden. U kunt het formulier ook opvragen bij de gemeente. U krijgt een bevestiging van de ontvangst van de melding.

Algemene regels

Voor de tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest gelden automatisch de volgende algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en bijbehorende regeling. Deze voorschriften gelden om voor iedereen een veilige en schone leefomgeving te houden.

  • De opslag is niet groter dan 600m³ (artikel 3.45)
  • De opslag ligt op minimaal 100 meter van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld een woning of school) binnen de bebouwde kom en 50 meter van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom (artikel 3.46)
  • Het afvalwater van het opslaan van de mest wordt niet in het vuilwaterriool geloosd. Als het afvalwater van de mestopslag gelijkmatig wordt verbreid over de onverharde bodem mag het wel op of in de bodem geloosd worden (artikel 3.47)
  • De mestopslag ligt op minimaal 5 meter van de sloot óf wordt zo opgeslagen dat hemelwater niet in contact kan komen met de opgeslagen mest, bijvoorbeeld door het gebruiken van een afdekzeil (artikel 3.49)
  • De mestopslag ligt op een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische stofgehalte van ten minste 25%.
  • Contact met hemelwater wordt voorkomen, bijvoorbeeld door een afdekzeil over de opslag (artikel 3.65)
  • Pluimveemest valt niet meer onder deze regeling voor tijdelijke opslag, maar mag alleen worden opgeslagen in een container binnen de inrichting of afgedekte ruimte met ventilatie (artikel 3.65 regeling). Let op dat hierbij ook de bouw- en bestemmingsplanregels gelden.

Met wie kan ik contact opnemen?

Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres gemeente@veere.nl