Onze gemeente kent prachtige kerkgebouwen. Door de ontkerkelijking en vergrijzing van de kerkgemeenschappen dreigen deze soms zo markante en beeldbepalende gebouwen aan leegstand ten onder te gaan. Om te zorgen voor een goede balans tussen gebruik en behoud van deze gebouwen, ontwikkelen wij een Kerkenvisie. Dit gebeurt eerst samen met de kerkeigenaren, de kerkbesturen en later ook met andere belanghebbenden.

Doel van de kerkenvisie

Al geruime tijd zijn er ontwikkelingen bij de kerken gaande die te maken hebben met veranderingen in de samenleving als gevolg van krimp en vergrijzing. Naar verwachting zullen steeds meer kerken, ook in de gemeente Veere hiermee te maken krijgen. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met de kerkgenootschappen een 'Kerkenvisie' te ontwikkelen. Het opstellen van een Kerkenvisie heeft als doel om een gezamenlijk gesprek op gang te brengen over de toekomst van de kerkgebouwen in Veere. We willen de problematiek in beeld brengen en op zoek gaan naar kansen voor de kerken.

Kerkbesturen inmiddels uitgenodigd

Eerder deze maand zijn de kerkbesturen uitgenodigd om in gesprek te gaan over de op te stellen Kerkenvisie. De opzet is dat wij met de kerkeigenaren in eerste instantie het gesprek aan gaan om deze problematiek te verkennen. Hieruit komt een inventarisatie voort  over de kansen en bedreigingen die er spelen en hoe, door krachtenbundeling, een duurzaam toekomstperspectief ontwikkeld kan worden voor de kerkgebouwen.

Dat de kerkbesturen hier de noodzaak van inzien, blijkt uit het feit dat de Rooms-Katholieke parochie in onze gemeente al contact met ons heeft gezocht. Vertegenwoordigers van de parochie spraken met wethouder Maas over de toekomst van de 4 Rooms-Katholieke-kerken in de gemeente.

Begin 2022 zal de Kerkenvisie gereed zijn

Het traject van de Kerkenvisie is tijdrovend omdat er veel gesprekken zullen plaatsvinden. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de Kerkenvisie door de raad vastgesteld.

Kerk in Gapinge