Wat is het?

Incidentele festiviteit melden

Voor horecabedrijven, sportverenigingen en bedrijven in de recreatieve sfeer zijn de geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer en de Algemene plaatselijke verordening Veere van toepassing. Gedurende een aantal dagen per jaar hoeven deze bedrijven zich niet aan de geluidsvoorschriften te houden. Er moet dan wel van te voren een kennisgeving worden ingediend.

Wat kost het?

Aan een kennisgeving incidentele festiviteit zijn geen legeskosten verbonden.

Hoe werkt het?

Voor horecabedrijven, sportverenigingen en bedrijven in de recreatieve sfeer zijn de geluidvoorschriften uit het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer en de Algemene plaatselijke verordening Veere (Apv) van toepassing. Gedurende een aantal dagen per jaar hoeven deze bedrijven zich niet aan de geluidsvoorschriften te houden. Er moet dan wel van te voren een kennisgeving worden ingediend. Als de kennisgeving volgens de voorwaarden is ingediend, dan zijn de reguliere geluidsnormen voor de aangegeven datums automatisch niet van toepassing.

Voor het muziek of geluid maken op straat geldt deze regeling niet.

Voorwaarden

Uw bedrijf moet onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vallen. Alleen bedrijven die onder het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) vallen kunnen van deze regeling gebruik maken. Heeft u een milieuvergunning? Dan geldt deze regeling niet. Als u hierover twijfelt kunt u contact opnemen met de gemeente.

De kennisgeving moet drie werkdagen voordien zijn ontvangen. De gemeente moet ten minste drie werkdagen voor aanvang van een festiviteit op de hoogte worden gebracht door middel van de kennisgeving incidentele festiviteit. Als de kennisgeving te laat wordt ingediend is deze van rechtswege niet geldig.

Per bedrijf (milieu-inrichting) geldt een maximum van acht dagen per jaar. Een bedrijf kan maximaal acht individuele dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele festiviteiten houden, waarbij de geluidsnormen niet van toepassing zijn. Als een festiviteit tot 01.00 uur duurt wordt deze beschouwd in zijn geheel plaats te hebben op één dag.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is de kennisgeving automatisch ongeldig. De reguliere geluidsnormen gelden dan.

Collectieve dagen

Daarnaast kan het college van burgemeester en wethouders vier dagen per kalenderjaar als collectieve festiviteit aanwijzen (bijvoorbeeld Koningsdag), waarbij de geluidsnormen niet van toepassing zijn. De mededeling over welke dagen per jaar als collectieve festiviteit zijn aangewezen, wordt altijd via de website Overheid.nl(externe link) bekend gemaakt.

Resultaat

Als de kennisgeving is ingediend volgens de voorwaarden is deze automatisch geldig. De reguliere geluidnormen zijn dan op de genoemde datums voor uw bedrijf niet van toepassing. Wel moet u zich aan de voorschriften houden die horen bij een incidentele festiviteit.

Voorschriften

Voor het houden van een incidentele festiviteit gelden automatisch een aantal regels. Deze staan in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening Veere. Hier kan op gecontroleerd worden. Kortgezegd houden deze in:

Maximale begin- en eindtijden

Voor de incidentele festiviteiten gelden automatisch maximale begin- en eindtijden. Het maken van extra geluid (boven de reguliere geluidsnorm) in het bebouwde gedeelte van het bedrijf mag uitsluitend plaatsvinden tussen 08.00 en 01.00 uur. Het maken van extra geluid in de buitenruimte mag uitsluitend plaatsvinden tussen 08.00 en 00.00 uur.

Ramen en deuren gesloten

Het maken van extra geluid blijft tussen 00.00 en 01.00 uur ramen en deuren gesloten, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Informeer omwonenden

Daarnaast vragen wij u omwonenden van te voren te informeren over de datum en het tijdstip van de festiviteit. Zij weten dan dat zij mogelijk hinder kunnen ondervinden van de muziek.

Wat moet ik doen?

Het college van burgemeester en wethouders moet tenminste drie werkdagen voor aanvang van een festiviteit op de hoogte worden gebracht door middel van de kennisgeving incidentele festiviteit. De kennisgeving kan via het digitaal formulier worden ingediend.

U ontvangt een (automatische) ontvangstbevestiging van de kennisgeving. Als de kennisgeving is ingediend volgens de voorwaarden is deze automatisch geldig. De reguliere geluidnormen zijn dan op de genoemde datums niet van toepassing. Wel moet u zich aan de voorschriften houden die horen bij een incidentele festiviteit.

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie telefoonnummer 0118) 555 444 e-mail cpb@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier