Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Veere in zijn vergadering van 15 december 2022 het ontwerpbestemmingsplan Serooskerke – Kievitshoekweg gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld.

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch planologisch kader voor de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Oostkapelseweg 83/Kievitshoekweg te Serooskerke.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Serooskerke – Kievitshoekweg heeft van 22 september 2022 t/m 2 november 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend, maar zijn er (vooroverleg)reacties ontvangen. Ten opzichte van het ontwerp zijn er daarom kleine wijzigingen doorgevoerd. Voor deze wijzigingen wordt verwezen naar het gewijzigd vaststelde bestemmingsplan, dat met inbegrip van het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 ter inzage ligt. Het digitale gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan is vanaf 22 december 2022 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) onder plannummer NL.IMRO.0717.0168BPOosweg83Ser-VG01.

Beroepschrift indienen

Van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 kan een belanghebbende een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat minimaal de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de reden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

Bestemmingsplan in werking

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op 3 februari 2023, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan in werking nadat op dat verzoek is beslist.