Financiën gemeente Veere

Inkomsten en uitgaven van de gemeente

De gemeente Veere vindt het belangrijk dat u weet waar we ons geld aan uitgeven. Om u daarvan een overzicht te geven, hebben we de belangrijkste inkomsten en uitgaven op een rij gezet.

Inkomsten

De belangrijkste inkomsten bij de gemeente Veere zijn:

 • de algemene en specifieke uitkeringen uit het gemeentefonds
 • onroerendezaakbelastingen
 • toeristenbelasting en forensenbelasting
 • afvalstoffenheffing en rioolheffing
 • opbrengsten uit de afgifte van bijvoorbeeld bouwvergunningen en paspoorten
 • huren, dividenduitkeringen en rente
 • verkoop bouwgrond en groen- en reststroken.

Uitgaven

De gemeente Veere heeft onder andere de volgende uitgaven:

 • rente en afschrijving van investeringen
 • subsidies en bijdragen
 • onderhoud van wegen en groen
 • personeelskosten. 

Begrotingscyclus gemeente Veere

De gemeente Veere verantwoordt al haar uitgaven in de kadernota, programmabegroting en de jaarrekening. Samen vormt dit de begrotingscyclus.

Bekijk hieronder de verschillende documenten met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van de gemeente Veere.

Financiële stukken