Corona maatregelen voor evenementen

Per 13 oktober is er een verbod op evenementen.

alleen samen krijgen we corona onder controle

Wat is het?

Vergunning voor groot evenement aanvragen

Vergunning voor klein evenement aanvragen (DigiD)

Vergunning voor klein evenement aanvragen (EHerkenning)

Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement plaats vindt. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Wat kost het?

De legeskosten bedragen:

 • voor een klein evenement:  € 26,20
 • voor een groot evenement: € 97,35
 • voor een klein evenement met een liefdadig of ideeël doel: gratis

 Van een groot evenement is sprake als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

 • er is sprake van gebundelde vergunningen;
 • er worden wegen en/of straten afgesloten;
 • het evenement heeft een (boven)regionale uitstraling;
 • er is sprake van een gevaarlijke sport;
 • inzet politie, brandweer, veiligheidsregio of GHOR is noodzakelijk.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Aangepaste procedure

Afhankelijk van het soort aanvraag doorloopt u een aangepaste procedure vanwege corona. Alle evenementen moeten voldoen aan de noodverordening en het beoordelingskader van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De VRZ verstrekte op 2 juli 2020 een tijdelijk toetsingskader voor kleine evenementen (0- en A-evenementen) aan de gemeenten. Dit is vooruitlopend op het toetsingskader, dat naar verwachting rond 7 juli 2020 van de Rijksoverheid aan de VRZ zal worden gedeeld. Dit betekent dat: 

 • u de meldingen en aanvragen voor 0- en A-evenementen kunt indienen;
 • er nog geen aanvragen voor B- en C-evenementen kunnen worden ingediend.

Procedure melding en A-evenementen

Voor een melding geldt een termijn van 3 weken voor het evenement. 
Voor een A-evenement geldt een termijn van 4 weken voor het evenement.

Protocol

Bij de melding/aanvraag moet tevens een protocol ingediend worden. In dit  protocol moet het volgende zijn opgenomen:

 • Maatregelen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden. Ook voor zover het het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
 • Het publiek wijzen op de in acht te nemen hygiëne maatregelen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden geadviseerd;
 • Ervoor zorgen dat de druk op het evenement zo gedoseerd wordt, dat bezoekers voldoende ruimte hebben en krijgen om de 1,5 meter afstand (‘social distancing’) te handhaven;
 • Dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daar ook gebruik van maken.

Beoordeling

Uw melding/aanvraag wordt beoordeeld volgens de reguliere voorwaarden en aan de hand van het door u ingediende protocol. Daarnaast kunnen wij alsnog overwegen om een klein evenement niet toe te staan als:

 • Er  meerdere aanvragen zijn in een bepaalde kern voor dezelfde datum en tijdstip. Daarbij kijken we of de 1,5 meter afstand in het gedrang komt;
 • In een kern die zonder evenement al veel bezoekers ontvangt, de 1,5 meter afstand al onder druk komt te staan.  

Procedure B- en C-evenementen

De gemeente behandelt uw aanvraag op de normale wijze, zoals aangeven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Voor een B-evenement geldt een termijn van 8 weken voor het evenement;
 • Voor een C-evenement geldt een termijn van 14 weken voor het evenement.

Protocol

Bij de aanvraag moet u tevens een protocol bijvoegen, waarin u aangeeft hoe voldaan wordt aan de 1,5 meter afstand en de hygiënerichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Beoordeling

Uw aanvraag bieden wij ter beoordeling aan bij de 'Taakgroep Grote Evenementen' van de Veiligheidsregio Zeeland. Ook vragen wij advies aan politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR Zeeland).

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Met wie kan ik contact opnemen?

Sandra Reijnhoudt
telefoonnummer (0118) 555 409
e-mail SMG.Reijnhoudt@veere.nl

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Henk Davidse
telefoonnummer (0118) 555 405
e-mail h.davidse@veere.nl

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Meer informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Regelgeving

Algemene plaatselijke verordening

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier

Tanja Davidse

Tanja Davidse - Engelvaart 

Medewerker Publieksbalie