In de gemeente Veere nemen het college, de burgemeester of de gemeenteraad belangrijke beslissingen. Beslissingen waar u het misschien niet altijd mee eens bent. Hebt u moeite met een bepaald besluit, dan gaan we hierover graag met u in gesprek. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u voor bepaalde besluiten een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften.

Wat doet de commissie bezwaarschriften voor u?

Bij de commissie bezwaarschriften kunt u bezwaar maken tegen een besluit van het college, de burgemeester of de raad van de gemeente Veere. Deze commissie bekijkt en beoordeelt uw bezwaar. Daarbij kan het gebeuren dat de commissie u uitnodigt om tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten waarom u bezwaar maakt. Vervolgens adviseert de commissie het gemeentebestuur over uw bezwaar. Let op: de commissie bezwaarschriften beoordeelt geen bezwaarschriften over belastingaanslagen!

Wat gebeurt er met het advies?

Op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften neemt de raad, de burgemeester of het college opnieuw een besluit. Dat kan hetzelfde of een ander besluit zijn. Als u het hier nog steeds niet mee eens bent, kunt u beroep indienen bij de Rechtbank.

Samenstelling commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften bestaat per zitting uit een voorzitter en twee leden. De commissie is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de bestuursorganen van de gemeente Veere. Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:

  • De heer mr. J.M. van Stel (voorzitter)
  • Mevrouw mr. M. van Andel (lid)
  • De heer drs. L.A.F. Vorster (lid)
  • Mevrouw mr. M.A.J. Smits (lid)
  • Mevrouw mr. D.M.B. Santos Correia da Cruz-Blaha (lid)

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met een besluit en komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw bezwaar officieel aan de gemeente kenbaar maken in een bezwaarschrift. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, maar ook schriftelijk.
In uw bezwaarschrift staan in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw bezwaar schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt tegen het besluit
  • uw handtekening

Meer weten?

Bent u het oneens met een besluit van de gemeente Veere en wilt u dit met ons bespreken? Of heeft u vragen over de werkwijze van de commissie bezwaarschriften? Dan kunt u terecht bij de secretaris van de bezwarencommissie, telefoonnummer (0118) 555 421 of e-mailadres bezwaar@veere.nl.