Het Bestemmingsplan+ is één bestemmingsplan voor al onze woonkernen met bestaand beleid. Hierin staat per woonkern per perceel beschreven wat de bestemming is. Alle gebruiks- en bouwmogelijkheden staan erin vastgesteld. 

De gemeente Veere start met de inspraakprocedure om het plan verder te optimaliseren 

Vanaf 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 ligt het voorontwerp bestemmingsplan+ ter inzage bij de balie van het gemeentehuis aan de Traverse 1 in Domburg. De digitale versie is beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en op deze pagina onder Documenten.

Ook zijn er informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis in Domburg. Deze zijn op:

  • 11 januari 2023 om 19:30 uur
  • 16 januari 2023 om 19:30 uur
  • 18 januari 2023 om 19:30 uur
  • 23 januari 2023 om 19:30 uur
  • 25 januari 2023 om 19:30 uur

De gemeente wil een beleidsarm actueel bestemmingsplan voor de Veerse woonkernen

We actualiseren het plan op basis van het feitelijk gebruik van de bestemming. Met dit plan lopen we vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Alle Veerse inwoners en ondernemers kunnen bij ons een schriftelijke, mondelinge of digitale inspraakreactie indienen 

Het indienen van een schriftelijke inspraakreactie kan via een ondertekende brief aan het college. Het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan via een afspraak met een van de behandelend ambtenaren. Van dit gesprek wordt een verslagnotitie gemaakt die ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het indienen van een digitale inspraakreactie kan via een e-mail naar bestemmingsplankernen@veere.nl.
 

Na het beoordelen en vaststellen van de inspraakreacties door het college wordt het ontwerp bestemmingsplan gemaakt 

Hierop kunnen zienswijzen ingediend worden bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk naar verwachting eind 2023 het ontwerp bestemmingsplan vast.