Het bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ is één bestemmingsplan voor al onze woonkernen met bestaand beleid. Hierin staat per woonkern per perceel beschreven wat de bestemming is. Alle gebruiks- en bouwmogelijkheden staan erin vastgesteld. 

De gemeente Veere start met de zienswijzenprocedure 

Vanaf 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 lag het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’ ter inzage. Er zijn ca. 400 inspraakreacties ingediend.

De inspraakreacties zijn beantwoord en verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Veere Plus’. Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt dit ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0140BPPlus-OW01. Met ingang van 1 januari 2024 is het ontwerp bestemmingsplan digitaal in te zien via  www.regelsopdekaart.nl.

Van 10 t/m 18 januari hebben we in de kernen inloopavonden georganiseerd.

De gemeente wil een actueel bestemmingsplan voor de Veerse woonkernen

We actualiseren het plan op basis van het feitelijk gebruik van de bestemming. Met dit plan lopen we vooruit op en spelen we in op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Alle Veerse inwoners en ondernemers kunnen een schriftelijke, mondelinge of digitale zienswijze indienen 

Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan via een ondertekende brief aan het de gemeenteraad. Het indienen van een mondelinge zienswijze kan via een afspraak met een van de behandelend ambtenaren. Van dit gesprek wordt een verslagnotitie gemaakt die ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het indienen van een digitale zienswijze kan via een e-mail naar bestemmingsplankernen@veere.nl.
 

De gemeenteraad behandelt de zienswijzen en stelt het bestemmingsplan vast 

De gemeenteraad behandel de ingediende zienswijze en het bestemmingsplan naar verwachting in het najaar van 2024 vast. 

Documenten