Omgevingsvisie

Gemeente Veere is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie 2047. Hierin staat wat wij belangrijk vinden, wat we willen behouden en verbeteren, waar ruimte is voor ontwikkeling en hoe we samenwerken aan de toekomst van ons gebied en de omgeving. Hiermee geven we vorm aan de toekomst van gemeente Veere en kijken we hoe we daar nu al op kunnen inspelen. 

De gemeenteraad heeft ingestemd met onze Omgevingsvisie.

Programma Duurzaamheid

We willen een duurzame gemeente Veere voor nu en voor later. In de (Hoofdlijn) Omgevingsvisie staat ons beleid voor duurzaamheid. Hoe we dit beleid willen uitvoeren staat in ons Omgevingsprogramma Duurzaam Veere 2022-2025. De gemeenteraad stelde dit programma vast op 16 december 2021. De pijlers waar we ons met het programma de komende jaren op richten zijn: Leefomgeving, Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire economie en Duurzame mobiliteit.

We werken de komende jaren aan 5 hoofdthema’s:
1. Leefomgeving - het behouden en verbeteren van de leefomgeving is het overkoepelende thema.
2. Energietransitie - 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een aardgasloze gemeente Veere
in 2050.
3. Klimaatadaptatie - de gemeente Veere klimaatbestendig en waterrobuust in 2050.
4. Circulaire economie - de gemeente Veere circulair in 2050.
5. Duurzame mobiliteit - duurzaam en toekomstbestendig vervoer draagt bij aan CO2 reductie in 2030 en 2050.

De belangrijkste beleidsopgaves staan hieronder verder beschreven.

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe we onze gebouwen aardgasvrij maken richting 2050. Dan moeten in Nederland alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. In december 2021 stelde de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast voor gemeente Veere. Een Transitievisie Warmte moet iedere 4 jaar geactualiseerd en vertaald worden naar concrete uitvoeringsplannen voor in de wijken. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van de vastgestelde Transitievisie Warmte voor gemeente Veere:

 1. Het isoleren van onze woningen
 2. Het verminderen van de gasvraag door over te gaan van koken op aardgas naar inductie
 3. Het installeren van (hybride) warmtepompen (bij goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming)
 4. Woningen van na 2005 hebben al een goede isolatie en zijn geschikt voor een all-electric oplossing
 5. We draaien pilots als er kansen zijn of bewoners en bedrijven met goede voorstellen komen

Meer informatie over de Transitievisie Warmte van gemeente Veere leest u in onderstaande documenten:

Regionale Energiestrategie Zeeland (RES)

Ook binnen het Zeeuwse wordt er hard gewerkt aan de verduurzaming van Zeeland. Dit doet men aan de hand van de vastgestelde Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES) die is opgesteld in samenwerking met diverse overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Meer informatie over de RES en het Zeeuws Energieakkoord vindt u op zeeuwsenergieakkoord.nl(externe link).

Voor de gemeente Veere is de RES de basis voor de verdere uitvoering van het Landelijke Klimaatakkoord. Onze rol is het participeren in projecten en ondersteunen van lokale initiatieven die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit de RES. Daarnaast nemen we een actieve rol in het programmateam Gebouwde Omgeving, omdat voor de gemeente Veere hier de grootste opgave ligt.

Zonne-energie

We zijn zuinig op ons landschap, maar we willen ook een energieneutrale gemeente Veere zijn in 2050 en burgers en bedrijven mogelijkheden bieden om energieneutraal te worden. We bieden daarom beperkte mogelijkheden voor zonneparken op land. 

Criteria

De gemeenteraad stelde 10 februari 2022 beleid vast voor zonneparken. Een initiatief voor een zonnepark moet aan 10 criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een Omgevingsvergunning:

 1. Voldoet aan de provinciale verordening
 2. Geen mogelijkheden voor zonne-energie op daken (inspanningsverplichting)
 3. Niet op geschikte landbouwgrond of tijdelijk voor 25 jaar
 4. Geen schade aan landschappelijk kapitaal en landschappelijk ingepast 100%
 5. Lokaal eigendom
 6. Voorzien in lokale elektriciteitsbehoefte en niet voor commercieel gebruik
 7. Aantoonbaar draagvlak bij dorp of stad
 8. Voldoet aan regels omgevingsrecht
 9. Bij voorkeur combinatie van functies
 10. Meerwaarde voor biodiversiteit en natuur

Bekijk het Beleidskader Zon op Land (1.020,1 KB) voor meer informatie en uitleg.

Initiatieven

Heeft u een initiatief voor een zonnepark dat naar verwachting past binnen de Provinciale Omgevingsverordening Zeeland en het Veerse beleidskader Zon op Land? Dan kunt u met de gemeente in overleg over uw plan. Kijk voor meer informatie op de pagina Vooroverleg.

Voorkeur voor zon op dak

In de gemeente Veere willen we zonnepanelen het liefst op daken. Zonnepanelen in de tuin voor eigen gebruik vallen onder de regels van het geldende bestemmingsplan.

Windenergie

Neeltje Jans is door de Provincie Zeeland aangewezen als concentratiegebied voor windmolens (www.zeeland.nl/energie-en-klimaat/windenergie(externe link)). Dit is in de gemeente Veere de enige locatie waar deze toegestaan zijn. Nieuwe projecten, naast lopende nieuwbouw en opwaardering van bestaande windmolens, zijn op Neeltje Jans op dit moment niet meer mogelijk.

Kijk voor meer informatie over windparken in de gemeente Veere op www.e-connection.nl/windparken/(externe link).

Duurzame windenergie is ook van groot belang voor onze toekomstige generaties. Daarom ontwikkelde E-Connection samen met gemeente Veere een pakket met recreatie- en educatievoorzieningen. In alle onderdelen staat de relatie tussen natuur en duurzame (wind)energie centraal. Het lespakket staat op www.laatmaarwaaienindeklas.nl(externe link).

luchtfoto windmolens Neeltje Jans

Windmolens tot 21 meter tiphoogte

De gemeente Veere staat windmolens tot 21 meter hoogte niet toe in bestemmingsplannen. Omdat er wel veel vraag is naar deze windmolens liet het college een impactstudie en potentieonderzoek uitvoeren naar dit soort windmolens. In februari 2022 bood het college het rapport wind (3.498 kB) aan de gemeenteraad aan. Het nieuwe college en de nieuwe raad besluit in 2022 of de gemeente beleid gaat ontwikkelen om dit soort windmolens beperkt toe te staan of dat we deze (voorlopig) nog niet toestaan. 

windmolen in weiland