Omgevingsvisie

Op 30 september 2021 stemde de gemeenteraad in met de Hoofdlijn Omgevingsvisie Veere.

In onze Omgevingsvisie 2047 staat wat wij belangrijk vinden. Wat wij willen behouden, verbeteren en waar ruimte is voor ontwikkeling. Met deze Omgevingsvisie geven we vorm aan de toekomst van Veere.

Programma Duurzaamheid

We willen een duurzame gemeente Veere voor nu en voor later. In de Omgevingsvisie Veere 2047 staat ons beleid voor duurzaamheid. Hoe we dit beleid willen uitvoeren staat in ons Omgevingsprogramma Duurzaam Veere 2022-2025link naar pdf bestand. De gemeenteraad stelde dit programma vast op 16 december 2021.

We werken de komende jaren aan 5 hoofdthema’s:

 1. Leefomgeving - het behouden en verbeteren van de leefomgeving.
 2. Energietransitie - 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990 en een aardgasloze gemeente Veere in 2050.
 3. Klimaatadaptatie - de gemeente Veere klimaatbestendig en waterrobuust in 2050.
 4. Circulaire economie - de gemeente Veere circulair in 2050.
 5. Duurzame mobiliteit - duurzaam en toekomstbestendig vervoer draagt bij aan CO2 reductie.

De belangrijkste beleidsopgaven staan hieronder beschreven.

Transitievisie Warmte (TVW)

In 2050 moeten alle huizen en gebouwen in Nederland zonder aardgas kunnen functioneren. In december 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Veere de Transitievisie Warmte (TVW) goedgekeurd. De TVW geeft aan hoe we ervoor kunnen zorgen dat al onze gebouwen in 2050 geen aardgas meer gebruiken.

De Transitievisie Warmte wordt om de 4 jaar bijgewerkt en omgezet naar concrete plannen voor de verschillende wijken. Dit zijn de belangrijkste punten van de goedgekeurde TVW voor de gemeente Veere:

 1. Het isoleren van onze woningen
 2. Het verminderen van de gasvraag door over te gaan van koken op aardgas naar inductie
 3. Het installeren van (hybride) warmtepompen (bij goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming)
 4. Woningen van na 2005 hebben al een goede isolatie en zijn geschikt voor een all-electric oplossing
 5. We draaien pilots als er kansen zijn of bewoners en bedrijven met goede voorstellen komen

Meer informatie over de Transitievisie Warmte van gemeente Veere leest u in onderstaande documenten:

Regionale Energiestrategie Zeeland (RES)

Ook in Zeeland wordt er hard gewerkt aan duurzaamheid. Dit gebeurt aan de hand van de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES). De RES is opgesteld in samenwerking met verschillende instanties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Als u meer wilt weten over de RES en het Zeeuws Energieakkoord, kunt u terecht op zeeuwsenergieakkoord.nl.

Voor de gemeente Veere vormt de RES de basis voor de uitvoering van het Landelijke Klimaatakkoord. Onze rol is om deel te nemen aan projecten en lokale initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit de RES. Daarnaast spelen we een actieve rol in het programmateam Gebouwde Omgeving, omdat hier voor de gemeente Veere de grootste opgave ligt.

Zonne-energie

Ons doel is om in 2050 een energieneutrale gemeente Veere te zijn. We bieden onze inwoners en bedrijven graag de mogelijkheid om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Zonne-energie is belangrijk voor ons, maar we hechten ook veel waarde aan het behoud van ons mooie landschap. Daarom staan we beperkt zonneparken op land toe. We geven de voorkeur aan zonnepanelen op daken.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor een zonnepark, moet een initiatief voldoen aan 10 criteria die de gemeenteraad op 10 februari 2022 heeft vastgesteld. 

 1. Het initiatief voldoet aan de provinciale verordening
 2. Er zijn geen mogelijkheden voor zonne-energie op daken (inspanningsverplichting)
 3. Niet op geschikte landbouwgrond of tijdelijk voor 25 jaar
 4. Geen schade aan landschappelijk kapitaal en 100% landschappelijk ingepast 
 5. Lokaal eigendom
 6. Voorziet in lokale elektriciteitsbehoefte en niet voor commercieel gebruik
 7. Aantoonbaar draagvlak bij dorp of stad
 8. Voldoet aan regels omgevingsrecht
 9. Bij voorkeur combinatie van functies
 10. Meerwaarde voor biodiversiteit en natuur

Initiatieven

Heeft u een initiatief dat naar verwachting past binnen de Provinciale Omgevingsverordening Zeeland en ons beleidskader? Dan nodigen we u uit om contact op te nemen om in overleg te gaan over uw plan. Kijk voor meer informatie op de pagina Vooroverleg.

Bekijk voor meer informatie en uitleg het Beleidskader Zon op Land (1.020,1 KB).

Hoofdlijnen programma 2022 -2026

Bij het opstellen van het hoofdlijnen programma 2022-2026 heeft het college besloten: “De grote waarde die wij toekennen aan ons landschap bepaalt onze visie op windmolens en zonne-energie. Wij stimuleren zonnepanelen op daken en overkappingen, maar willen geen zonneparken in de natuur of op agrarische grond.´

Voorkeur voor zon op dak

In de gemeente Veere willen we zonnepanelen het liefst op daken. Zonnepanelen in de tuin voor eigen gebruik vallen onder de regels van het geldende bestemmingsplan.

Windenergie

Neeltje Jans is door de Provincie Zeeland aangewezen als concentratiegebied voor windmolens. Dit is in de gemeente Veere de enige locatie waar deze toegestaan zijn. Nieuwe projecten, naast lopende nieuwbouw en opwaardering van bestaande windmolens, zijn op Neeltje Jans op dit moment niet meer mogelijk.

Kijk voor meer informatie over windparken in de gemeente Veere op de website van E-Connection.

Duurzame windenergie is van groot belang voor onze toekomstige generaties. Daarom ontwikkelde E-Connection samen met gemeente Veere een pakket met recreatie- en educatievoorzieningen. In alle onderdelen staat de relatie tussen natuur en duurzame (wind)energie centraal. Het lespakket staat op www.laatmaarwaaienindeklas.nl.

luchtfoto windmolens Neeltje Jans

Windmolens tot 21 meter tiphoogte

De gemeente Veere staat windmolens tot 21 meter hoogte niet toe. Omdat er wel veel vraag is naar deze windmolens liet het college een impactstudie en potentieonderzoek naar dit soort windmolens uitvoeren. In februari 2022 bood het college het rapport windlink naar pdf bestand (3.498 kB) aan de gemeenteraad aan. 

windmolen in weiland