De ruimte in onze gemeente is voortdurend in beweging. We bouwen nieuwe panden, verbouwen bestaande gebouwen en leggen nieuwe terreinen aan. Ruimtelijke plannen geven houvast bij het bouwen en verbouwen. Deze plannen beschrijven hoe gronden en gebouwen in onze gemeente gebruikt mogen worden. Bij de gemeente Veere hanteren we drie soorten plannen: de structuurvisie, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. 

Structuurvisie

Een structuurvisie is een overkoepelend ruimtelijk plan. Dit document beschrijft het ruimtelijke beleid voor de toekomst: waar in de gemeente mogen we precies bouwen, welke natuur moeten we behouden en welke gebieden gaan we verder ontwikkelen? Naar aanleiding van deze structuurvisie stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast.  

Structuurvisie Cultuurhistorie

De structuurvisie Cultuurhistorie is een visie hoe de gemeente wil omgaan met de aanwezige cultuurhistorie op haar grondgebied. Daarbij hoort een kaart die aangeeft waar de materiële overblijfselen in het verleden zich bevinden en tastbaar zijn.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een plan van één bepaald gebied, bijvoorbeeld één specifieke kern. Het plan bevat regels over hoe we gronden (percelen) en gebouwen mogen gebruiken. Een bestemmingsplan geldt voor iedereen: het is ‘juridisch bindend’. Omdat de gemeenteraad de bestemmingsplannen opstelt, kunt u als inwoner uw mening kwijt tijdens de voorbereiding op een bestemmingsplan door middel van een zienswijze. Wij maken via advertenties bekend wanneer en hoe u dat kunt doen. U kunt een zienswijze indienen op een ontwerpbesluit gedurende een periode van zes weken.

Een bestemmingsplan bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • een beschrijving van de ‘bestemming’ van het gebied: waarvoor mogen we het gebied gebruiken?
  • regels voor het gebied over waar, wat en hoe gebouwd moet worden 
  • een plankaart: een afbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven
  • een toelichting op de regels. 

Een bestemmingsplan is tien jaar geldig. Maar in die tijd verandert er natuurlijk veel. Daarom volgt er na tien jaar meestal een herziening van het bestemmingsplan. In de tussentijd werken we met wijzigingen op de plannen. De bestemmingsplannen zijn namelijk wel leidend, maar -waar mogelijk- is er ruimte voor ontwikkeling.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning die u nodig heeft voor een concreet plan of project. We maken het onderscheid tussen een reguliere en uitgebreide omgevingsvergunning. Een reguliere omgevingsvergunning voldoet aan de regels uit een bestemmingsplan. Een uitgebreide omgevingsvergunning wijkt juist af van die regels. Hierbij moet de gemeente onderzoeken of het plan geen gevolgen heeft voor de omgeving.

In onze gemeente verleent het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunningen. 

Is een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u weten wanneer u precies een omgevingsvergunning nodig in onze gemeente heeft? Kijk dan op de pagina omgevingsvergunning.

Meer informatie over ruimtelijke plannen

Als u meer wilt weten over ruimtelijke plannen in de gemeente Veere kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0118) 555 444.

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u terecht voor bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van onze gemeente en andere gemeenten in Nederland.