Wat is het?

Een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen in de open lucht geeft toestemming voor het verbranden van bepaalde afvalstoffen. Het verbranden van afvalstoffen door particulieren is verboden. U kunt geen stookontheffing aanvragen als er een verhoogde kans op natuurbranden is. Op Natuurbrandrisico.nl kunt u zien of er sprake is van een verhoogd risico.

Stookontheffing aanvragen

Wat kost het?

De aanvraag van de ontheffing Wet milieubeheer is kosteloos. Als voor het vuur ook een ontheffing van de Apv nodig is dan zijn aan deze aanvraag leges verbonden.

Hoe werkt het?

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat het is verboden om afvalstoffen te verbranden in de open lucht maar Burgemeester en wethouders kunnen hierop in een aantal gevallen een uitzondering maken. Het gaat om de volgende situaties:

 • kampvuren t.b.v. bijzondere evenementen, scoutingactiviteiten daaronder begrepen
 • vreugdevuren in het kader van feestelijkheden met een algemeen karakter
 • zieke planten (alleen met een verklaring van een plantenkundigendienst)- en houtopstanden buiten de bebouwde kom
 • vlasresten buiten de bebouwde kom
 • resten van bloemzadenteelten buiten de bebouwde kom
 • bloemzadenteelten bij misoogst buiten de bebouwde kom
 • snoeihout en takkenhout buiten de bebouwde kom
 • slootmaaisel buiten de bebouwde kom.

In alle andere situaties dan hiervoor genoemd wordt geen ontheffing verleend. Het verbranden van afvalstoffen door particulieren is verboden.

Indien uw bedrijf een milieuvergunning heeft of valt onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.40) vallen verbrandingen binnen het terrein van de inrichting onder de voorschriften van de milieuvergunning of AMvB.

Wat moet ik doen?

Stappen en doorlooptijd

Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.

 1. Is de aanvraag niet compleet of correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 2. De gemeente toetst op brandgevaar en overlast voor de omgeving gegeven de gekozen locatie. Deze toetsing kan leiden tot het opnemen van beperkingen en voorschriften in de vergunning voor het stoken van het vuur.

De gemeente dient binnen acht weken te beslissen en kan het besluit éénmaal met maximaal zes weken uitstellen. De aanvrager krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Resultaat

 1. De ontheffing wordt goedgekeurd. De ontheffing wordt verleend.
 2. De aanvraag wordt afgekeurd. De ontheffing wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.

Indien de aanvrager het niet eens is met de beslissing kan de aanvrager binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.

Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe lang duurt het?

Het verbranden van afvalstoffen (bijvoorbeeld snoeihout) in de open lucht is bij wet verboden. Burgemeester en wethouders kunnen hierop in een aantal gevallen een uitzondering maken. Verbranding in de open lucht, ook van zuiver organisch materiaal, is slecht voor alle componenten van het milieu en daardoor onwenselijk. Het verbranden van afvalstoffen gebeurt niet onder ideale omstandigheden. Een onvolledige verbranding door een te lage temperatuur is het gevolg, waardoor er aanzienlijk meer schadelijke stoffen ontstaan. Ook blijven onverbrande resten achter op de bodem.

De praktijk leert dat er soms verontreinigde stoffen, zoals plastic, oude banden en afgewerkte olie op een brandstapel terecht kunnen komen. (Afgewerkte) olie, benzine of andere vluchtige stoffen worden ook wel gebruikt om het vuur aan te steken. Voor het verbranden van afvalstoffen zijn alternatieven denkbaar zoals bijvoorbeeld composteren, versnipperen en herverwerken, verkopen en energie-opwekking uit afvalstoffen.

Regelgeving

Algemene plaatselijke verordening

Gemeentelijk beleid

Wat heb ik nodig?

 • de datum of periode en locatie waar het vuur wordt gestookt
 • de aard en de hoeveelheid van het te verbranden materiaal
 • naam en adres van de aanvrager
 • plattegrond (kadastrale tekening) waarop duidelijk is aangegeven waar de verbranding zal plaatsvinden.

Met wie kan ik contact opnemen?

Centrale Publieksbalie.
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres gemeente@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier