Wellicht heeft u via uw contactpersoon bij de gemeente Veere, Federatie van ondernemersverenigingen, dorps- en of stadsraad of brancheorganisatie al vernomen dat we als gemeente werken aan het ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2. 

Waarom een ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2?

Vanuit de gemeente Veere zetten we in op het bewaken van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid, tussen gasten en inwoners en tussen economie en landschap. Deze balans willen we bewaken door meer grip te krijgen op ontwikkeling in de verblijfsrecreatieve sector. Maar ook door ruimte te geven aan kwalitatieve ontwikkeling, die past bij Veere. Het ontwikkelkader fase 1 is vorig jaar vastgesteld en puur inventariserend van aard. Met het ontwikkelkader fase 2 gaan we een stap verder door ook daadwerkelijk voorwaarden op te stellen voor de verblijfsrecreatieve sector. 

Wat is een ontwikkelkader verblijfsrecreatie? 

Een ontwikkelkader verblijfsrecreatie is dus enerzijds een afwegingskader. Een afwegingskader zodat aan de voorkant helder is in welke richting de verblijfsrecreatieve sector zich mag en kan ontwikkelen. Aan de andere kant realiseren we met het ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2 ook een ontwikkelperspectief waarmee we ondernemers willen inspireren om te investeren in een kwalitatief onderscheidend toeristisch product.

We gaan met verschillende partijen in gesprek om informatie op te halen

Bij het opstellen van dit ontwikkelkader vinden we het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging van ondernemers en inwoners te spreken over de ontwikkelkansen, aandachtspunten en (on)mogelijkheden in de verblijfsrecreatieve sector. Dit doen we zowel met de brancheorganisaties, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen, individuele ondernemers en vertegenwoordiger van inwoners. Helaas lukt het ons niet om bij iedereen langs te gaan. Heeft u geen uitnodiging ontvangen voor een interview gesprek? U kunt uw input meegeven via uw brancheorganisatie, ondernemersvereniging en of dorps- en of stadsraad. 

Wanneer halen we input op?

In de maand april, mei en juni gaan we in gesprek met verschillende stakeholders om informatie op te halen. We gaan in gesprek met alle Veerse dorps- en stadsraden, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Ook hebben we willekeurig een selectie gemaakt van ondernemers die wij gaan interviewen. 

Proces ontwikkelkader verblijfsrecreatie 

We zijn op dit moment druk bezig om informatie op te halen bij verschillende stakeholders. Via het onderstaande proces overzicht krijgt u op hoofdlijnen een indruk van het gehele proces: 

  • Voorbereidingsfase Q1 2023
  • Ontwerpfase Q2 2023
    • Inclusief ophalen input
    • Inclusief concept conclusies intern & extern terugleggen
  • Voorbereiding besluitvormingsfase Q3 2023
  • Implementatie fase Q4 2023 – en verder

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie fase 2? U kunt contact opnemen met uw brancheorganisatie, ondernemersvereniging en of dorps- en of stadsraad. Ook kunt u contact opnemen met gemeente Veere via (0118) 555 444.