Komen Oekraïense vluchtelingen in aanmerking voor leefgeld?

Orionis Walcheren verstrekt leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen op Walcheren. Voor het ontvangen van leefgeld is inschrijving bij de gemeente in de Basis Registratie Personen nodig. Hier geldt vaak een wachttijd voor. U kunt dan toch al naar Orionis Walcheren komen voor betaling van het leefgeld. Achteraf verwerken we dan uw inschrijving bij de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Orionis Walcheren.

Wanneer moeten vluchtelingen zich uitschrijven uit de BRP?

Gaan de personen die u opvangt weer naar huis? Dan zijn ze verplicht om zich uit te schrijven. U kunt dit niet namens hen doen! Hiervoor maakt u een afspraak op het gemeentehuis of u laat hen schriftelijk aangifte van vertrek doen. U kunt dit via onze website doen. Gaan de personen die u opvangt in een andere gemeente wonen? Zorgt u er dan voor dat zij zich daar inschrijven.
 

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Wat fijn dat u wilt helpen. Wilt u Oekraïense vluchtelingen opvangen in uw woning? Meld u dan aan bij stichting Takecarebenb. Deze organisatie bemiddelt tussen vraag en aanbod. Wilt u vrijwilligerswerk doen of biedt u begeleiding aan? Dan willen we u vragen om het aanmeldformulier vrijwilligers en begeleiding in te vullen. Zodra we gebruik kunnen maken van uw aanbod zullen we contact met u opnemen. 

Aanmeldformulier vrijwilligers en begeleiding

Ik heb het voornemen om een Oekraïense vluchteling op te nemen in mijn huis. Wat moet ik doen?

Inwoners die opvang willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich aanmelden bij stichting Takecarebenb. Deze organisatie bemiddelt tussen vraag en aanbod. Takecarebnb neemt na uw aanmelding telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek komt u er samen achter of uw locatie geschikt is voor het opvangen van vluchtelingen. Indien u geschikt bent wordt u gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Na ontvangst van de VOG bent u geschikt als gastgezin om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. 

10 tips voor het opvangen van een vluchteling

Bij het in huis nemen van vluchtelingen komt veel kijken en er moet zeker niet te licht over gedacht worden. Takecarebenb pleit voor ‘een warm hart en een koel hoofd’, als het aankomt op het opnemen van vluchtelingen. Voor de mensen die een gast (willen) opnemen, heeft de organisatie 10 aandachtspunten opgesteld:  

  • Doe het niet alleen. Vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen is het langer vol te houden. 
  • Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder er wordt ingeslikt, hoe minder kans er is op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Nederlandse directheid. Wees eerlijk, maar kies je woorden zorgvuldig.  
  • Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te kunnen trekken.  
  • Wees niet verbaasd dat je gast veel op zijn/haar telefoon kijkt, want het nieuws uit Oekraïne en contact via sociale media zijn heel belangrijk.  
  • Maak duidelijke, praktische afspraken over zaken zoals eten, douchen, wanneer het licht uitgaat, opruimen en het gebruik van de sleutel.  
  • Realiseer je dat je gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig kunnen zijn. Wees daarin begripvol en tolerant.  
  • Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor een doktersbezoek en schakel professionele hulp in. 
  • Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren, met zaken zoals thuisonderwijs, sport en ontspanning.  
  • Schroom niet om je gast om kleine wederdiensten te vragen, zoals koken, opruimen of oppassen. Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.  
  • Als logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente. Zij moeten altijd een alternatief kunnen bieden.  

Ik heb het voornemen om een Oekraïense kind zonder de ouders op te nemen in mijn huis. Wat moet ik doen?

Oekraïense kinderen die zonder hun ouders zijn gevlucht komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat zo is. 

Wilt u een Oekraïense kind zonder een ouder met gezag in Nederland in uw huis opvangen? Neem dan contact op met de gemeente via (0118) 555 444 of met de Raad van de Kinderbescherming. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Kinderbescherming.

Ik heb een pand wat ik beschikbaar wil stellen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Wat moet ik doen?

Wat fijn dat u een pand beschikbaar wil stellen! De gemeente is nog op zoek naar grotere locaties waar voor minimaal 6 maanden Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden. 

Stuur een email naar oekraine@veere.nl met de locatie, het aantal opvangplekken die er zijn of gerealiseerd kunnen worden, en de minimale duur van de opvang. Wij nemen na het ontvangen van de email zo snel mogelijk contact met u op. 

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen in mijn huis?

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, die recentelijk verlengd is tot ten minste 4 maart 2024. Dit betekent dat Oekraïners voorlopig recht hebben op opvang, medische zorg, onderwijs voor minderjarigen en de mogelijkheid om te werken. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik Oekraïense vluchtelingen thuis opvang?

Wanneer u Oekraïense vluchtelingen wilt opvangen heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Daarnaast willen wij u erop attenderen dat de brandveiligheid gegarandeerd dient te zijn. De gemeente Veere wil u naar vermogen ondersteunen met advies en informatie, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de door u gemaakte keuzen.

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Ik heb een bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering blijft hetzelfde wanneer u een Oekraïense vluchteling in huis opvangt. Wel moet u vanwege de inlichtingenplicht melden dat er een vluchteling vanuit Oekraïne bij u in huis woont. Ook wanneer u een onkostenvergoeding afspreekt met uw gast meld u dit. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. 

Ik ontvang een uitkering via de SVB (AOW, Anw, AIO)

Als u een uitkering van de SVB ontvangt dan dient u de SVB te melden dat u een Oekraïense vluchteling in huis opvangt. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een onkostenvergoeding dienen ook te worden gemeld. Dit kunt u schriftelijk, telefonisch of digitaal doen via Mijn SVB.

Ik ontvang een uitkering van UWV

Als u een Oekraïense vluchteling opvangt heeft dit in principe geen gevolgen voor uw uitkering van UWV. Bij vragen over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met UWV. 

Ik ontvang toeslagen

De opvang heeft geen gevolgen voor het ontvangen van toeslagen.

Waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen

Als u een eenpersoonshuishouden vormt, kan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in huis gevolgen hebben voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing die u moet betalen. Uitgangspunt is dat er geen negatieve gevolgen worden ondervonden op de te betalen lokale heffingen (eenpersoonshuishoudens versus meerpersoonshuishoudens) en op de kwijtschelding van de lokale heffingen. De eventuele gevolgen op de waterschapsbelasting wordt nog in kaart gebracht.
 

Waar moet ik op letten als ik Oekraïense vluchtelingen opvang?

Onderdak bieden is een bijzondere ervaring met mooie en verdrietige kanten. De ervaring van Takecarebnb leert dat er na het logeren vaak vriendschappen ontstaan die voortduren, dat men veel van elkaars achtergronden, cultuur en geschiedenis leert. Tegelijkertijd is het voor Oekraïense vluchtelingen die nu in Nederland verblijven een moeilijke periode. Ze moesten plotseling hun land verlaten, hebben een moeilijke tijd achter de rug en hebben veel zorgen om familie en vrienden en om de situatie in hun vaderland. Ook hun verblijf in Nederland, in een nieuwe omgeving, kan zwaar zijn. 

Wat kunt u doen en waar moet u rekening mee houden?

Er zijn organisaties die uw gast kunnen helpen. Meldt uw zorgen bij uw gasthuishouden-ondersteuner van het Leger des Heils. Deze is getraind om ondersteuning te bieden en heeft daarbij ook aandacht voor zaken als trauma’s, huiselijk geweld, kindermishandeling en andere vormen van misbruik, zoals mensenhandel. Wanneer er signalen zijn die hierop duiden, bespreekt de gasthuishouden-ondersteuner dit met de coördinator van het Leger des Heils. Deze zal doorverwijzen naar relevante instanties of zorgen dat er hulp voor uw gast(en) wordt in geschakeld. Op de website van Refugee Help vindt u informatie over hulp bij trauma’s, huiselijk en seksueel geweld en mentale problemen. Als u vermoedens of vragen heeft over mensenhandel, kunt u voor meer informatie terecht bij het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha). 

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich aanmelden bij burgerzaken van de gemeente?

Personen met de Oekraïense nationaliteit moeten zich inschrijven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Een voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. 

Voor minderjarigen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Voor het inschrijven in de BRP vragen we u om eerst een afspraak te maken met de gemeente Veere via telefoonnummer (0118) 555 444.

Worden vluchtelingen opgevangen in de gemeente Veere?

Op dit moment worden er vluchtelingen particulier opgevangen, bij mensen thuis, in vakantiewoningen, maar ook op vakantieparken. Een voorbeeld van zo’n locatie is Seeburgh in Oostkapelle, waar momenteel een grotere groep Oekraïense vluchtelingen verblijft.

Daarnaast inventariseren we andere opvangmogelijkheden. We houden deze pagina actueel en passen informatie steeds aan de actualiteit aan.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Wanneer vluchtelingen worden opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie, worden zij door de gemeente verwelkomt en door Welzijn Veere aan vrijwillige buddy’s gekoppeld. Ook vluchtelingen die particulier worden opgevangen zijn in beeld en kunnen terecht bij Welzijn Veere of de gemeente.

Mogen Oekraïners hier werken?

Oekraïners mogen hier werken vanaf 1 april 2022. Daarvoor hebben zij wel een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Dat ontvangen zij na inschrijving in de gemeente. Voor werkgevers geldt een plicht om ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden bij het UWV te melden dat zij een vluchteling uit Oekraïne in loondienst willen nemen.

Is het rijbewijs van Oekraïense vluchtelingen geldig in Nederland?

Ja, onder voorwaarde dat het rijbewijs niet verlopen is. Het feit dat ze deze kunnen behouden hangt samen met de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Mensen die hun Oekraïense rijbewijs zijn verloren kunnen, na een verificatie bij de Oekraïense autoriteiten, een nieuw Europees rijbewijs krijgen. Daarnaast zullen Oekraïense rijbewijzen kunnen worden verlengd. Mensen met een afgelopen Oekraïens rijbewijs kunnen ervan uitgaan dat zij geen nieuw rijbewijs zullen hoeven halen nadat de termijn van 185 dagen afloopt. Op het moment dat de Nederlandse overheid deze nieuwe regel definitief maakt zal dit hier worden gecommuniceerd.

Waar kunnen de Oekraïense vluchtelingen terecht voor informatie en vragen?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor informatie en vragen terecht bij de gemeente via oekraine@veere.nl. Voor informatie wat leefgeld en werk betreft, kan men terecht bij Orionis Walcheren. De meest recente informatie is in verschillende talen te vinden op RefugeeHelp.

Komen Oekraïense gevluchte kinderen in aanmerking voor onderwijs?

Ja. Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs en hebben een leerplicht. Oekraïense kinderen kunnen worden ingeschreven op een basisschool naar voorkeur. Voor het inschrijven van een kind in het onderwijs is het belang dat er in inschrijving in het BRP is, of op korte termijn komt. Mocht het kind nog niet staan ingeschreven in het BRP kan hiervoor een afspraak worden gemaakt via (0118) 555 444.

Waar kunnen Oekraïners geld omwisselen?

Vanaf 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie: refugeehelp.nl/cash

Engels

From 7 June 2022 Ukrainians in the Netherlands can change up to 10,000 hryvnia in banknotes into euros. This can only be done once. You can do this at any GWK Travelex branch. For more information: refugeehelp.nl/cash

Oekraïens

З 15 червня 2022 року українці в Нідерландах можуть одноразово обміняти максимум 10 000 гривень готівкою. Для цього можна звернутися до представництв GWK Travelex. Додаткова інформація: refugeehelp.nl/cash

Russisch

Начиная с 15 июня 2022 г. украинцы могут в Нидерландах один раз обменять наличные на сумму до 10.000 гривен. Для этого надо обратиться в контору по обмену GWK Travelex. Подробную информацию смотрите на сайте refugeehelp.nl/cash

Heeft u nog vragen?

Bekijk onze pagina Hulp voor Oekraïne voor verwijzingen naar andere websites en ons e-mailadres.