Responsible Disclosure Statement Veere

De gemeente Veere hecht veel waarde aan de beveiliging van haar (informatie) systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Responsible Disclosure en zal de gemeente Veere uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen. Wij willen graag met u samenwerken om de gegevens van onze inwoners, klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen het volgende van u

 • Geef uw bevindingen door via CSIR@veere.nl of via het formulier
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Gebruik dit formulier niet om reclame te maken voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Contactgegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Dien de melding alstublieft zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid in.

Bedankt pagina

De volgende handelingen zijn niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak tekort schiet.
 • Het gebruik maken van social engineering, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekort schieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. U dient daarbij alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van u verwacht kan worden om de betreffende medewerkers zelf niet te schaden. Uw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen de gemeente Veere en niet op het schaden van individuele personen die bij de gemeente Veere werkzaam zijn.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van deze of andere geconstateerde kwetsbaarheid.

Wat we beloven

 • Als de melder aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte doen en ook geen civielrechtelijke zaak aanspannen tegen de melder.
 • Als blijkt dat de melder een van bovenstaande voorwaarden toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen de melder te ondernemen.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder zijn/haar toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In onderling overleg kunnen wij, als de melder dit wenst, de naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft de melder anoniem.
 • Wij sturen binnen één werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen vijf werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om de melder goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost. Dit kan bijvoorbeeld op onze Bedankt pagina.

Meer informatie over ResponsibleDisclosure

Het beleid is gebaseerd op een van producten van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) van de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG. Bekijk meer informatie over Responsible Disclosure (PDF, 307 kB).