Ontgronding

Wat is het?

Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning
 • waterberging
 • natuurontwikkeling

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Vrijstellingen

Artikel 1

Geen vergunning, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Ontgrondingenwet is vereist voor:

 • a. het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van waterstaatswerken, uit te voeren door of in opdracht van overheidslichamen;
 • b. het aanleggen, onderhouden, verruimen of verdiepen van greppels, sloten, grachten of andere watergangen door of in opdracht van overheidslichamen;
 • c. het aanleggen, onderhouden, verruimen of verdiepen van greppels, sloten, grachten of andere watergangen anders dan bedoeld onder b, voorzover deze een bovenbreedte hebben of krijgen van niet meer dan 5 m, een bodembreedte van niet meer dan 1,50 m en een diepte van niet meer dan 1 m beneden het vastgestelde zomerpeil of, bij gebreke daarvan, 2,50 m beneden de gemiddelde hoogteligging van het aangrenzende terrein;
 • d. het door of in opdracht van overheidslichamen aanleggen, wijzigen of opruimen van parkeerterreinen, vliegvelden, industrieterreinen, vuilstortplaatsen, bouwterreinen, sportterreinen, parken, plantsoenen en soortgelijke voorzieningen, waarvoor het ter plaatse geldende ruimtelijke besluit ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening geen belemmering vormt;
 • e. de normale uitoefening van het land-, tuin- of bosbouwbedrijf;
 • f. het uitvoeren van ontgrondingen, waarbij niet meer dan 1000 m3 wordt ontgraven en waarvoor het ter plaatse geldende ruimtelijk besluit ingevolgde de Wet Ruimtelijke Ordening geen belemmering vormt;
 • g. het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van bouwwerken krachtens een daartoe door het bevoegde bestuursorgaan verleende vergunning;
 • h. het doen van archeologische opgravingen door een rijksdienst, provinciale dienst, instelling voor wetenschappelijk onderwijs of een gemeente die daarvoor een vergunning heeft ingevolge de Monumentenwet;
 • i. de uitvoering van werken in gebieden die vallen onder de werking van de Natuurbeschermingswet;
 • j. het uitvoeren van ontgrondingen op grond van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld natuurontwikkelingsproject.

De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Geen vergunning nodig

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

 • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
 • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
 • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
 • bouwen van bouwwerken
 • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
 • boren in de grond
 • opruimen van buizen, palen en kabels
 • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken

Wat moet ik doen?

 • Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
 • Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.
 • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hoelang duurt het?

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Wat heb ik nodig?

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

 • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
 • soort materiaal dat u gaat afgraven
 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Extra informatie

 • Voor ontgrondingen in de Noordzee en in de ‘natte gedeelten’ van de rivierbedding moet een vergunning bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd.
 • Voor ontgrondingen in rijkswateren moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schadevergoeding

Als u schade hebt door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie

telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier