De gemeenteraad van de gemeente Veere maken bekend dat zij op 10 februari 2022 de nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart hebben vastgesteld. 

Met het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit in 2008 is de mogelijkheid geboden om een bodemkwaliteitskaart op de stellen. Met de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart kan grondverzet worden uitgevoerd zonder dat daarvoor een zogenaamde AP04-keuring moet worden gedaan. In de Nota bodembeheer wordt beschreven waarvoor en wanneer de bodemkwaliteitskaart mag worden gebruikt.

De gemeente Veere wil haar huidig duurzaam bodembeheerbeleid nog beter vormgeven. Met het nieuwe beleid wordt ingezet op zoveel mogelijk hergebruik van vrijkomende grond in plaats van het gebruik van nieuw gewonnen schone grond. De gemeente heeft daarvoor een nieuwe Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart opgesteld. De kaarten zijn de instrumenten voor dit duurzame beleid. In de nota bodembeheer zijn beleid, regels en richtlijnen voor (her)gebruik van grond geformuleerd. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arvid Eijke via (0118) 555 439 of a.eijke@veere.nl.