Niet Gesprongen Explosieven in Veere

Niet Gesprongen Explosieven in Veere

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er ook op Veers grondgebied hevig gevochten. Een groot deel van onze kuststrook maakte deel uit van de Atlantikwall. De verschillende bunkers en verdedigingswerken in het landschap herinneren ons daar nog aan.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel grondroerende werkzaamheden uitgevoerd en is een groot deel van achtergebleven of niet gesprongen explosieven opgeruimd.

Toch is er een kans dat er nog explosieven in de grond aanwezig zijn. In het verleden hebben we bij werkzaamheden al diverse explosieven geruimd. Ook kwamen we soms spontane vondsten tegen. Bijvoorbeeld in 2011 in Westkapelle, waarbij we bij de dijkverzwaring een niet gesprongen 1000 ponder ontdekten.

Munitiekaart en munitiebeleid

Samen met buurgemeenten en de Provincie Zeeland hebben we in 2012 een explosievenkaart ontwikkeld. Aan de hand van historische kaarten, waarnemingen en getuigenverslagen is deze kaart samengesteld. De verschillende kleuren geven het risiconiveau aan op niet gesprongen explosieven. Met de explosievenkaart is ook een explosievenbeleid “omgaan met niet gesprongen explosieven” vastgesteld. In dit beleid beschrijven we hoe we omgaan met niet gesprongen explosieven.

In het kort komt het erop neer dat er in gebieden met een verhoogd risico op niet gesprongen explosieven vooraf onderzoek gedaan moet worden. Dit is noodzakelijk voor een veilige werkomgeving (arboveiligheid) en vanuit openbare orde en veiligheid. De kosten voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Het Rijk heeft een “bommenregeling”. Via deze regeling kan de gemeente een aanvraag doen om 70% van de kosten terug te krijgen. Wij kunnen voor initiatiefnemers de gemaakte kosten meenemen in een aanvraag. De voorwaarde daarvoor is wel dat er voordat de werkzaamheden plaatsvinden, goede afspraken gemaakt zijn tussen de gemeente en de initiatiefnemer. 

Het kan gebeuren dat we ondanks het beleid en de munitiekaart spontaan munitie aantreffen. Voor deze situaties is er een protocol toevalstreffer. In dit protocol staat wat we doen als we spontaan niet gesprongen explosieven aantreffen.

Vragen?

Neem contact op met de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Veere via (0118) 555 444 of gemeente@veere.nl.